Wojewódzka Konferencja "Turystyka piesza w PTTK"


W niedzielę 19 kwietnia br. odbyła się w Domu Kultury w Żarnowie konferencja poświęcona turystyce pieszej, którą z upoważnienia Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego zorganizował Oddział w Żarnowie przy pomocy miejscowego Urzędu Gminy. W programie spotkania znalazły się: występ artystyczny, referaty i prezentacje multimedialne, wręczenie wyróżnień PTTK oraz legitymacji i uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej, wystąpienia okolicznościowe i posiłek turystyczny. Program spotkania i powitanie gości i członków oraz konferansjerkę powierzono Danucie Głowie i Grażynie Szafińskiej. Otwarcia konferencji dokonali Włodzimierz Szafiński - prezes żarnowskiego Oddziału PTTK i Rafał Dąbik - wiceprezes Rady Porozumienia, głos zabrał także gospodarz terenu dr Krzysztof Nawrocki - wójt Gminy Żarnów. Na występ gitarzystów z zespołu "Gamma " działającego przy Gimnazjum w Żarnowie złożyła się wiązanka piosenek turystycznych śpiewanych często przy ognisku rajdowym.
Główna część konferencji to referaty i prezentacje związane z turystyką pieszą i naszym regionem. Przybyły z Warszawy przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Stanisław Łuć przedstawił referat "60 lat działalności KTP ZG PTTK". W swym wystąpieniu pokazał wiele aspektów działalności poczynając od 1906r., gdy powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze aż do dnia dzisiejszego. Ilustracją były slajdy przedstawiające m.in. odznaki turystyki pieszej, książeczki wycieczek pieszych,> dokumenty itp. Z kolei Dariusz Bień miał prezentację "Turystyka piesza w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych". Na wielu zdjęciach były liczne dowody współpracy Przedborskiego Parku Krajobrazowego z O / PTTK w Żarnowie. Propozycją dla turystów pieszych jest od niedawna funkcjonujący na terenie naszego regionu długodystansowy "Piekielny Szlak" liczący 258,5 km. Właśnie o nim i terenie po którym przebiega, z uwzględnieniem przyrody, zabytków architektury, infrastruktury itp. mówił Rafał Kozak. Jego prezentacja "Z Nieba do Piekła" poprzedziła referat "Historia turystyki pieszej w O/ PTTK w Żarnowie" wygłoszony przez Włodzimierza Szafińskiego. Chociaż Oddział powstał w 1997 r. to pierwsza historyczna wyprawa drużyny z PTTK w Żarnowie odbyła się we wrześniu 1996 r. na XVIII Rajd Nadwiślański zorganizowany przez Oddział w Pionkach. Rajdy, obozy wędrowne oraz wycieczki piesze to podstawowa domena działalności Oddziału, który do końca 2014 r. zorganizował 205 imprez z udziałem 22990 uczestników. Głównymi odbiorcami tych działań są dzieci i młodzież szkolna, ale mamy również liczne grono dorosłych pasjonatów turystyki pieszej. Od roku 1998 działa w Żarnowie Terenowy Referat Weryfikacyjny OTP, który przyznał 1064 odznaki. Członkowie Oddziału uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Pieszej poczynając od 1998 r., a w 2003 r. dwa zaprzyjaźnione Oddziały w Żarnowie i Końskich były organizatorem 46 Zlotu PTP.
Dużo uwagi poświęcamy szkoleniu kadr turystycznych, w tym przodowników turystyki pieszej. Wystarczy porównać rok 1998, gdy w Oddziale było tylko 2 PTP, teraz mamy ich 18. Piękną ilustracją referatu była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tatianę Kosylak, która zawierała wiele fotografii z różnych lat naszej działalności w turystyce pieszej. Takie rajdy jak "Pierwszy dzień wiosny", Rajd Niepodległości, Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, "Brzegiem Pilicy", Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego - "Hubala", "Śladami Kazimierza Wielkiego", Rajd Polsko - Słowacki czy Żarnowski Rajd z Mikołajem wpisały się na listę cyklicznych imprez turystyki pieszej i znane są od lat szerokim rzeszom turystów. Z okazji konferencji eksponowana była wystawa fotograficzna obrazująca większość naszych rajdów, zlotów i obozów wędrownych. Nadszedł czas wręczenia wyróżnień, "Brązową Honorową Odznakę PTTK" otrzymali: Alicja Grabska, Sabina Kubiszewska i Leszek Kurp, Medale PTTK "Za Pomoc i Współpracę", uhonorowano Pawła Mamrota i "Tygodnik Opoczyński", Dyplom Honorowy PTTK otrzymała Natalia Miszczyk, Dyplom "Za upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa" Stanisław Gwiazda, Dyplomy "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" trafiły do rąk Tatiany Kosylak, Magdaleny Szołowskiej i Joanny Świątek, a Dyplomy Honorowe Komisji Środowiskowej wręczono Justynie Nicoś i Elżbiecie Zając. Akcentem wskazującym na to, że w Oddziale są młodzi i dojrzali turyści piesi było uroczyste wręczenie złotej odznaki "Siedmiomilowe buty" Annie Szołowskiej oraz "popularnej " OTP Elżbiecie Dziubie.
Przewodniczący KTP ZG PTTK Stanisław Łuć i przewodniczący Oddziałowej KTP w Żarnowie Leszek Kurp przekazali legitymacje i odznaki Przodownika Turystyki Pieszej osobom otrzymującym uprawnienia po raz pierwszy i tym którzy rozszerzyli zakres swych uprawnień terenowych. Patryk Wośko był jedynym Młodzieżowym Przodownikiem Turystyki pieszej, Elżbieta Ciszek, Ireneusz Michalski, Ewelina Stasiak i Joanna Świątek otrzymały legitymacje PTP III stopnia z uprawnieniami na woj. łódzkie, Adam Cygan, Tadeusz Osiński i Grażyna Szafińska uzyskali uprawnienia kolejno na woj. śląskie i świętokrzyskie (PTP II stopnia). W konferencji wzięli udział przedstawiciele 10 Oddziałów PTTK: Łódź, Łęczyca, Łódź - Polesie, Opoczno, Pabianice, Sieradz, Wieruszów, Końskie i Zabrze, byli też reprezentanci Koła Terenowego PTTK ze Lwowa. Wg. listy obecności w konferencji uczestniczyło 67 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych (starostwa powiatowego w Opocznie i UG w Aleksandrowie i Żarnowie), dyrektorzy szkól, prasa lokalna itp. Organizatorzy przygotowali uczestniczącym w konferencji pamiątkowy znaczek, notes i długopis z nadrukiem, do dyspozycji było też sporo materiałów promocyjnych dotyczących "Piekielnego Szlaku" i powiatu opoczyńskiego. Posiłek turystyczny był ostatnim akordem spotkania.
Wyrażamy nadzieję, że konferencja przyczyniła się do pogłębienia wiedzy krajoznawczej uczestników, dała możliwość integracji i wymiany doświadczeń, a także może być czynnikiem mobilizującym do dalszego efektywnego działania w turystyce pieszej.

                          Włodzimierz Szafiński

Fotorelacja z Wojewódzkiej Konferencji "Turystyka piesza w PTTK" Żarnowiec 2015

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.