INSTRUKCJA WERYFIKACYJNA OTP

 1. Instrukcja niniejsza stanowi zbiór przepisów dotyczących sposobu przyznawania Odznak Turystyki Pieszej PTTK w oparciu o obowiązujący Regulamin OTP.
 2. Instrukcja będzie uzupełniana w miarę zachodzących potrzeb, po każdorazowym zatwierdzeniu uzupełnień przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK.
 3. Odznaki Turystyki Pieszej (OTP) przyznają odpowiednie Referaty Weryfikacyjne OTP w ciągu całego roku.
 4. Podstawą do przyznania OTP jest przedłożenie Książeczki Wycieczek Pieszych dla wszystkich odznak z wyjątkiem dużych OTP. Duże OTP są weryfikowane na podstawie wniosku wraz z opisem zgodnie z wymogami Regulaminu OTP.
 5. Pierwszą podstawową jednostką weryfikującą jest Przodownik TP, działający zgodnie z zakresem swych uprawnień, do którego obowiązków należy
  1. przy weryfikacji odznak "Siedmiomilowe Buty", małych OTP oraz norm na odznaki "Za Wytrwałość w TP" oraz "Dla Najwytrwalszych" sprawdzenie:
   • dat odbycia poszczególnych wycieczek,
   • zapisu przebiegu tras wycieczek z podziałem na dzienne odcinki,
   • opisów zwiedzanych obiektów w miejscowościach punktowanych do OTP,
   • właściwego kilometrażu przebytych tras,
   • potwierdzeń dotyczących przebycia tras wpisanych do Książeczki Wycieczek Pieszych,
   • sprawdzenie, czy wycieczki na dany stopień odznaki nie powtarzają się,
   • sprawdzenie, czy nie przekroczono górnej granicy zdobytych w ciągu dnia punktów. (łącznie za przejścia i zwiedzanie),
   • sprawdzenie, czy punkty za zwiedzane miejsca i miejscowości nie zostały już wcześniej zaliczone na niższe stopnie OTP,
   • sprawdzenie, czy nie przekroczono limitu punktów za zwiedzane miejsca, lub miejscowości oraz czy punktacja ta jest zgodna z Regulaminem OTP. Weryfikujący ma prawo obniżyć ilość punktów, jeżeli uzna, że wymieniono za mało obiektów godnych zwiedzenia,
   • sprawdzenie, czy odbyto wycieczki wielodniowe,
   • sprawdzenie, czy odbyto wycieczki w innych województwach,
   • wpisanie po ostatniej wycieczce "zweryfikowano ...pkt, z tego za przebyte kilometry ...pkt, za zwiedzane miejsca i miejscowości ...pkt, w województwie miejsca zamieszkania ...pkt, w innych województwach ...pkt."
   • wpisanie daty i podpisanie pod pieczątką "Przodownik TP PTTK"
  2. przy weryfikacji dużych OTP:
   • zaopiniowanie przedłożonego projektu szlaku opracowanego przez ubiegającego się o odznakę,
   • zaopiniowanie opisu przebytego szlaku, przedłożonego w celu przyznania dużej OTP na wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu OTP
  3. w przypadku zastrzeżeń do dokumentacji, względnie merytorycznej strony przedłożonych materiałów Przodownik TP jest zobowiązany wyjaśnić je w rozmowie z ubiegającym się o OTP
  4. złożyć Książeczkę Wycieczek Pieszych w najbliższym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym uprawnionym do przyznawania OTP danego stopnia, względnie oddać ubiegającemu się o OTP, aby sam przekazał ją do Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.
 6. Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP w ramach posiadanych uprawnień przyznają małe OTP dokonując w Książeczkach Wycieczek Pieszych odpowiednio wpisu (pieczątka z podaniem numeru weryfikacji, stopnia OTP i daty jej przyznania), podpisanego przez weryfikującego.
 7. Duże OTP oraz odznakę Za Wytrwałość w TP przyznaje Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK, natomiast odznakę OTP "Dla Najwytrwalszych" – Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej za pośrednictwem KTP ZG PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa. Należy dołączyć znaczki na pocztę zwrotną.
 8. Ewidencję przyznanych odznak prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP w zeszytach, uwzględniając następujące dane: liczba porządkowa (od początku istnienia danego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego), numer weryfikacji w danym roku, datę przyznania OTP, nazwisko i imię, rok urodzenia i miejscowość osoby, której odznakę przyznano, stopień odznaki, nazwisko i imię oraz numer legitymacji Przodownika TP, który punkty na OTP weryfikował. Prowadzenie starannej ewidencji jest bardzo istotne, gdyż jest to jedyna dokumentacja przyznanych odznak.
 9. Przy weryfikacji norm odznaki "Za Wytrwałość w TP" i ich dokumentowaniu należy uwzględnić, jaką odznakę posiada zdobywający przez zaznaczenie np. przy małej złotej 1/9, przy dużej srebrnej 1/7, a przy dużej złotej 1/5, aż do ostatnich norm, np. 8/9, 6/7, 4/5, ponieważ ostatnią normę weryfikuje i odznakę przyznaje KTP ZG PTTK.
 10. Przy dokumentowaniu w zeszytach weryfikacji norm odznaki OTP "Dla Najwytrwalszych" należy w rubryce wpisać: 1/5br, 1/5sr, 1/5zł, do 4/5br, 4/5sr, 4/5 zł.
 11. W potwierdzeniach zdobytych punktów, wydawanych uczestnikom rajdów, zlotów itp. Należy wyraźnie zaznaczyć liczbę punków zdobytych za zwiedzanie miejsc i miejscowości oraz kilometrażu przejść dziennych.
 12. Potwierdzenie udziału w rajdzie, zlocie itp., wklejone do Książeczki Wycieczek Pieszych nie zwalnia od obowiązku dokładnego wpisania przebiegu przebytej trasy, oraz zwiedzanych obiektów w danej miejscowości.
 13. Instrukcja obowiązuje od 16 września 2010 roku.
  Traci moc poprzednia Instrukcja Weryfikacyjna OTP z dnia 1 stycznia 2000 roku.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Opole 16 września 2010 r.
Przykłady pieczątek:

Przodownik Turystyki Pieszej PTTK
             nr leg. 439

          Henryk Antkowiak

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
             Terenowy Referat Weryfikacyjny KTP
                         w Jaworze
             przyznaje Odznakę Turystyki Pieszej
             w stopniu ........................
             Nr weryfikacji ...../...../.....
             Jawor, dnia ............. r.
             .....................
             (podpis PTP i pieczątka)


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.