REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!REGULAMIN
ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ PTTK
"POCZĄTKI DROGI KU NIEPODLEGŁOŚCI"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK "Początki Drogi Ku Niepodległości" jest propagowanie wiedzy o wydarzeniu będącym pierwszym krokiem do odzyskania przez Polskę suwerenności po 123 latach zaborów tj. wymarszu dnia 6 sierpnia 1914 r. 1. Kompanii Kadrowej z Krakowa; przypomnienie postaci, miejsc, walk.
 2. Odznaka została ustanowiona przez Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy współdziałaniu Oddziału PTTK w Zielonej Górze.
 3. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.
II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI.
 1. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest:
  a) uczestnictwo w przynajmniej jednej imprezie rocznicowej oraz,
  b) uczestnictwo w przynajmniej jednej wycieczce związanej tematycznie z 1. Kompanią Kadrową lub Legionami Polskimi.
 2. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest:
  a) uczestnictwo w przynajmniej trzech wycieczkach związanych tematycznie z 1. Kompanią Kadrową lub Legionami Polskimi oraz,
  b) zwiedzenie minimum dziesięciu miejsc związanych z przemarszem, działaniami, żołnierzami 1. Kompanii Kadrowej lub Legionów Polskich oraz,
  c) zwiedzenie Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie albo Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku albo wystawy na temat 1. Kompanii Kadrowej lub Legionów Polskich w innym muzeum/instytucji.
 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia.
 4. Czas zdobywania odznaki jest ograniczony do dnia 11 listopada 2018 r. Przez czas zdobywania należy rozumieć okres w którym należy spełnić wymagania na dany stopień odznaki.
III. WERYFIKACJA.
 1. Podstawą weryfikacji jest "Kronika wycieczek" prowadzona w dowolnej formie. Kronika może być prowadzona w książeczkach wycieczek turystyki kwalifikowanej.
 2. W kronice winny znajdować się: dane osobowe zdobywającego odznakę, data wycieczki lub imprezy, tytuły imprez, nazwy miejsc, muzeów, itd.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie, wycieczce, zwiedzenia miejsca może być:
  a) pieczątka,
  b) bilet wstępu,
  c) podpis członka kadry programowej PTTK z numerem uprawnień,
  d) zdjęcie, szczegółowy opis, własnoręczny rysunek.
 4. Kronika wycieczek stanowi własność zdobywającego.
 5. W celu weryfikacji i przyznania odznaki należy "Kronikę wycieczek" złożyć w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym Odznaki Turystyki Pieszej (wykaz uprawnionych referatów znajduje się na stronie www.ktpzg.pttk.pl) lub przesłać pocztą na adres dowolnego TRW OTP z dołączoną opłaconą kopertą zwrotną.
 6. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. W uzasadnionych przypadkach Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP PTTK mogą przyznać odznakę honorowo z pominięciem wymogów regulaminu.
 2. Terenowe Referaty Weryfikacyjne prowadzą ewidencję przyznanych odznak "Początki Drogi Ku Niepodległości" analogicznie do ewidencji OTP.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje KTP ZG PTTK.
 4. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 17,
  65-426 Zielona Góra, tel.: 68 327 03 23, email: poczta@omzgora.pttk.pl
 5. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!
REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.