POŻEGNANIE

Kolegi Henryka Antkowiaka
Z żalem informujemy, że zmarł w dniu 31 maja 2020, w wieku 85 lat Kolega Henryk Antkowiak z Jawora.
Przodownik Turystyki Pieszej nr 439, Honorowy PTP nr 261/H. Wieloletni członek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, wieloletni przewodniczący Dolnośląskiego Zespołu Przodowników Turystyki Pieszej.

Pogrzeb dobędzie się w piątek 5 czerwca 2020 w miejscowości Magnice o godzinie 12:00.

Cześć Jego pamięci.Henryk Antkowiak urodził się 27.12.1934 r w Tłokach woj. wielkopolskie. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Jeleniej Górze do 1968 r pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej, a następnie w liceum ogólnokształcącym w Cieplicach. W tym czasie turystyką zaraził Go nieżyjący już Honorowy Członejk PTTK Teofil Ligenza vel Ozimek i tak zaczęła się nieprzerwana do dziś działalność społeczna związana ze sportem, turystyką i krajoznawstwem. Będąc jeszcze uczniem Liceum Pedagogicznego został przewodniczącym Szkolnego Koła Sportowego "Pedagog" i Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego. Podczas pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieplicach zorganizował Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, które w 1960 r. zdobyło II miejsce w ogólnopolskim konkursie "Zdobywamy Szkolne Odznaki Krajoznawczo-Turystyczne". Pracując zawodowo i społecznie uzupełniał wykształcenie studiując zaocznie matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia ukończył w 1973 r. uzyskując tytuł magistra matematyki. Poza szkołą działał też aktywnie w PTTK, był współzałożycielem Koła Nauczycielskiego PTTK w Jeleniej Górze i Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej oraz członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Jeleniej Górze.
Od 1 września 1968 r związał się na stałe z Jaworem, gdzie zaczął pracę w Szkole Podstawowej nr 5 na stanowisku zastępcy dyrektora . W styczniu 1970 r awansuje na stanowisko Zastępcy Inspektora Szkolnego ds. Kultury Urzędu Powiatowego w Jaworze. W tym czasie między innym dzięki jego staraniom rozpoczęto remont muzeum regionalnego, które jest dziś jedną z wizytówek miasta. Poza pracą zawodową bardzo czynnie włączył się w działalność PTTK i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jesienią 1968 r. organizuje Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej w Jaworze, a od wiosny 1969 r zostaje Prezesem Zarządu Oddziału PTTK w Jaworze na kilka kadencji. Pod kierunkiem Kol. Henryka bardzo ożywia się życie turystyczne miasta. Zapoczątkowany przez niego Rajd Jaworski nie zmienił praktycznie swojej pierwotnej formuły i jest do dziś organizowany . Od 45 lat stale cieszy się ogromną popularnością wśród młodych jaworzan, stwarzając okazję do poznania naszej Małej Ojczyzny. Z jego inicjatywy przy oddziale grupuje się ponad 10 osobowe grono młodych działaczy turystycznych - przodowników turystyki pieszej organizujące wiele ciekawych imprez dla mieszkańców miasta , a nawet o szerszym zasięgu imprezy ogólnopolskie. Jesienią 1992 r. pod kierunkiem Kol. Henryka Oddział Jaworski PTTK zorganizował 35 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK. Do Jawora zjechało ponad 250 działaczy turystycznych z całej Polski. Do dziś zlot w Jaworze uznawany jest w gronie działaczy PTTK jako wzór do organizowania tego typu imprez. Ziemia Jaworska i Jawor ze swymi zabytkami stały się znane w całym kraju, jako miejsce godne odwiedzenia i spędzania wolnego czasu. Podobnym sukcesem zakończyła się organizacja pod kierownictwem kol.H.Antkowiaka 52 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej Jawor 2009. W celu umożliwienia turystom lepszego poznania Ziemi Jaworskiej Kol. Henryk projektował i znakował pierwsze szlaki turystyczne w okolicach Jawora. Nowe szlaki zostały wytyczone i opisane społecznym nakładem, a na szlakach ustawiono estetyczne i trwałe drogowskazy. Kol. Henryk Antkowiak działał szczególnie aktywnie w środowisku nauczycielskim. Był założycielem i pierwszym Prezesem Nauczycielskiego Koła PTTK w Jaworze, które skupiało w tym czasie ponad 50 nauczycieli i pracowników oświaty Od 1969 r był członkiem Zarządu Ogniska i Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworze, a w latach 1983-90 jego wiceprezesem i prezesem, jednocześnie był też członkiem Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Legnicy, gdzie kierował Komisją Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki.
Aktywność zawodowa, jak i społeczna Kol. Henryka wysoko oceniana była przez społeczności jaworską, przez 2 kadencje w latach 1984-90 był radnym Miejskiej Rady Narodowej. Był wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury, a w 1989 r przewodniczącym podkomisji zmian nazewnictwa ulic w mieście. Był bardzo aktywnym radnym, często zgłaszał wnioski i interpelacje, wpływające na polepszenie życia mieszkańców miasta. Z inicjatywy Kol. Henryka uruchomiono komunikację miejską w Jaworze. Jako propagator piękna okolic Jawora doprowadził do uruchomienia w tym czasie komunikacji autobusowej do Wąwozu Myśliborskiego, umożliwiając zwiedzanie tego pięknego zakątka Pogórza Kaczawskiego.
W pracy pedagogicznej ceniony był jako bardzo dobry i aktywny nauczyciel piastując różne kierownicze stanowiska, m.in. od 1975 r. kierownika Wydziału w Zespole Szkół Zawodowych , od 1979 r. wicedyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących , a od 1982 r. Kierownika Internatu w Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. We wszystkich tych placówkach podejmował działania zmierzające do aktywizacji młodzieży w zakresie poznawania Jawora i okolic, organizując liczne imprezy turystyczno- krajoznawcze, propagując walory naszego grodu i wpajając zamiłowanie do aktywnego wypoczynku.
Pomimo przejścia na emeryturę w 1987 r, dalej czynnie uczestniczy w działalnosci społecznej, organizując imprezy kulturalne i turystyczne dla nauczycieli oraz młodzieży szkolnej. Bezinteresownie od wielu lat stale wspiera finansowo imprezy turystyczne organizowane dla jaworskiej młodzieży.
Kol.Henryk od ponad 50 lat jest członkiem PTTK i ze swej aktywnej pracy społecznej znany jest również poza Jaworem. Aktualnie już piątą kadencję jest szefem Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej i od kilku kadencji członkiem Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Jest też członkiem Sądu Koleżeńskiego ZG PTTK. Od wielu lat organizuje wyjazdowe posiedzenia KTP ZG PTTK na terenie Dolnego Śląska. Kierując od kilku kadencji zespołem do spraw regulaminowych, wniósł znaczny wkład w nowelizację Regulaminów Odznak Turystyki Pieszej oraz Regulaminu Przodownika Turystyki Pieszej. Czynnie uczestniczył w akcji weryfikacji kadry turystyki pieszej. Opracował nowy wzór legitymacji Przodownika Turystyki Pieszej. Potrafił wokół siebie skupić liczne grono działaczy kształtujących kierunki rozwoju turystyki pieszej na terenie Dolnego Śląska. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie krajoznawstwa, animatorem i inicjatorem wielu cennych inicjatyw w dziedzinie turystyki pieszej. Kierowany przez niego Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej integruje działających w Oddziałach PTTK Przodowników Turystyki Pieszej i należy do najprężniejszych i najbardziej kreatywnych regionalnych skupisk działaczy PTTK w Polsce
Za swoją pełną zaangażowania i długoletnią pracę zawodową i społeczną Kol. Henryk Antkowiak wiele razy był wyróżniany nagrodami i odznaczeniami: Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Sportu i Turystyki, złotymi odznakami ZNP, PTTK, złotą odznaką "Za pracę z młodzieżą w PTTK" oraz Medalem Nauczyciel Kraju Ojczystego. W 1992 r. został wyróżniony nagroda czytelników Gazety Jaworskiej i medalem z okazji 750-lecia Jawora. W 2003 roku Oddział Jaworski PTTK nadał Kol. Henrykowi godność "Zasłużony dla Turystyki Ziemi Jaworskiej". Ma też liczne tytuły honorowe, m.in. jest honorowym Przodownikiem Turystyki Pieszej oraz Motorowej. W 2009 r na XVII Zjeździe PTTK w uznaniu zasług nadano mu najwyższą godność towarzystwa - Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W uzasadnieniu nadania Godności Honorowego Obywatela Miasta Jawora przewodniczący Kapituły Tadeusz Żmuda stwierdził, że działalność Henryka Antkowiaka jest od wielu lat swoistą formą stałej promocji i rozsławiania Jawora i historycznego księstwa jaworskiego. Jego postawa, aktywna i bezinteresowna praca z pewnością zasługują na wyróżnienie. Swoją miłością do turystyki zaraził wielu jaworzan, stając się dla nich wielkim wzorem do naśladowania. Jest osobą w pełni godną wyróżnienia i uhonorowania zaszczytnym tytułem Honorowego Obywatela Miasta Jawora.

Mogę to potwierdzić z pełna odpowiedzialnością, bo należę do grona uczniów kol. Henryka. To własnie dzięki niemu w 1976 roku w liceum rozpoczęła się moja przygoda z PTTK, to właśnie ON zaraził mnie swoja miłością do turystyki i taki stan trwa do dziś.

W imieniu całej braci turystycznej żegnaj Drogi Kolego Henryku.
Leszek Drabczyk - Prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.