Zasady działania
Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Turystyki Pieszej

 1. Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej (TRW OTP) powołany jest w celu weryfikacji dokumentacji i przyznawania Odznak Turystyki Pieszej (OTP) oraz innych odznak, do których przyznawania został upoważniony.
 2. TRW OTP działają przy jednostkach organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), to jest przy Oddziałowych Komisjach Turystyki Pieszej, kołach, klubach itp.
 3. TRW OTP powoływane są pisemną decyzją Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK (KTP ZG PTTK) na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych PTTK lub własny KTP ZG PTTK. Decyzja ta określa zakres uprawnień danego TRW OTP i obowiązuje na okres kadencji.
 4. Członkowie TRW OTP działają zgodnie z aktualnie obowiązującą Instrukcją Weryfikacyjną.
 5. TRW OTP składa się co najmniej z trzech Przodowników Turystyki Pieszej (PTP). Przewodniczącym TRW OTP powinien być (o ile to możliwe) Przodownik TP posiadający uprawnienia I lub II stopnia.
 6. W zależności od posiadanych uprawnień członków, KTP ZG PTTK może przyznać TRW OTP różny zakres weryfikacji OTP:
  1. do stopnia małego brązowego włącznie - gdy wszyscy członkowie TRW OTP są Przodownikami TP III stopnia,
  2. do stopnia małego srebrnego - gdy co najmniej jeden członek TRW OTP jest Przodownikiem TP II stopnia,
  3. do stopnia małego złotego włącznie - gdy co najmniej jeden członek TRW OTP jest Przodownikiem TP I stopnia.
 7. TRW OTP może weryfikować OTP tylko w zakresie uprawnień terenowych jego członków.
 8. TRW OTP prowadzą ewidencję przyznanych OTP oraz innych odznak zgodnie z pkt. 8 Instrukcji Weryfikacyjnej.
 9. Na koniec kadencji TRW OTP składa sprawozdanie ze swej działalności do KTP ZG PTTK wraz z informacją o składzie referatu na kadencję następną. Informacja ta jest podstawą dla nadania uprawnień danemu TRW OTP na następną kadencję.
 10. Jednostka organizacyjna PTTK, przy której jest powołany TRW OTP ma obowiązek zatwierdzenia w KTP ZG PTTK wszelkich zmian w jego składzie.


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Zatwierdzono w dniu 14 września 2010 na posiedzeniu KTP ZG w Opolu.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.