Kierunki działania Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
i ogniw turystyki pieszej w kadencji 2005-2009

 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Dążyć do rozszerzenia sieci Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej.

2. Powołać podkomisje problemowe KTP ZG PTTK i określić zakresy ich działania ukierunkowane na następujące zagadnienia:

- szkolenie i ewidencja Przodowników Turystyki Pieszej,

- imprezy turystyki pieszej (centralne, ogólnopolskie akcje rocznicowe),

- znakowanie szlaków pieszych i na znakarzy,

- weryfikacja Odznak Turystyki Pieszej.

3. W związku z przypadającą w 2006 roku setną rocznicą utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego włączyć się w organizowane przez ZG PTTK jubileuszowe obchody.

4. W 100. rocznicę pierwszej zbiorowej wycieczki pieszej PTK przypadającej na początku czerwca 2007 roku zorganizować ogólnopolską akcję imprez pieszych nawiązujących programem do tego wydarzenia.

5. Rozpocząć prace przygotowawcze do organizacji ogólnopolskiej akcji imprez turystyki pieszej w związku z przypadającą w 2010 roku 600. rocznicą bitwy pod Grunwaldem.

6. Kontynuować prace zmierzające do udokumentowania ponad pięćdziesięcioletniej pracy jednostek turystyki pieszej w celu opracowania i wydania drukiem rysu historycznego turystyki pieszej w kraju.

7. Utrzymywać stałą współpracę z „Gościńcem” ZG PTTK w celu przekazywania czytelnikom aktualnych informacji o pracach KTP ZG PTTK i popularyzacji osiągnięć jednostek terenowych.

8. Kontynuować systematyczne wydawanie „Piechura” jako biuletynu KTP ZG PTIK poświęconego problematyce środowiska Przodowników Turystyki Pieszej.

9. Doprowadzić do utworzenia i regularnego aktualizowania strony internetowej Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

10. Kontynuować dokumentowanie aktualnych prac KTP ZG PTTK i dokonań jednostek terenowych przez tworzenie podręcznego archiwum bazującego na zapisach elektronicznych.

11. Kontynuować popularyzację dorobku jednostek turystyki pieszej przez organizowanie wystaw w gmachu ZG PTTK.

12. Dążyć do stałej współpracy z ogniwami terenowymi, wykorzystując w tym celu również zebrania wyjazdowe KTP ZG oraz imprezy centralne.

13. Kontynuować współpracę z Komisjami programowymi Towarzystwa, Radami i innymi Komisjami turystyki kwalifikowanej.

14. Prowadzić prace zmierzające do redakcyjnego i merytorycznego doskonalenia regulaminów turystyki pieszej.

 

II. IMPREZY

1. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK powinna dążyć do corocznej organizacji dwóch tradycyjnych imprez centralnych.

2. Przygotować i przeprowadzić Ogólnopolskie Wysokokwalifikowane Rajdy Piesze przez współdziałanie z terenowymi Komisjami Turystyki Pieszej:

w roku 2006 w Opolu,

w roku 2007 w Bielsku Białej,

w roku 2008 (organizator do ustalenia),

w roku 2009 w Zawierciu.

3. Przygotować i przeprowadzić Ogólnopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej przez współdziałanie z terenowymi Komisjami Turystyki Pieszej:

w roku 2006 w Olsztynie,

w roku 2007 w Katowicach i Zawierciu,

w roku 2008 w ( organizator do ustalenia),

w roku 2009 w (organizator do ustalenia).

W tematyce obrad zespołów zlotowych należy uwzględnić również udział Przodowników Turystyki Pieszej w realizacji zadań programowych Towarzystwa.

4. Inicjowanie i nadzór nad realizacją imprez i odznak o tematyce historycznej.

5. Popularyzacja i promocja ciekawych inicjatyw podejmowanych przez komisje i kluby piesze na terenie kraju.

 

III. ODZNAKI TURYSTYKI PIESZEJ

 

1. Systematyczne weryfikowanie i przyznawanie „Dużych OTP”, „OTP Za Wytrwałość”.

2. Prowadzenie ewidencji Referatów Weryfikacji OTP, zatwierdzanie zmian w ich składach osobowych oraz aktualizacja zakresu uprawnień.

3. Piecza nad systematycznym zabezpieczaniem podaży regulaminów książeczek i odznak turystyki pieszej.

 

IV. SZKOLENIE I EWIDENCJA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ.


1. Organizacja szkolenia Przodowników Turystyki Pieszej III stopnia ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków, gdzie występuje największy deficyt kadry przodownickiej. Nadzór merytoryczny nad programem i przebiegiem szkoleń. Rozdział środków.

2. Zatwierdzanie składów osobowych zespołów egzaminacyjnych.

3. Udział członków KTP ZG PTTK lub osób przez nią delegowanych we wszystkich egzaminach dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej i egzaminach na rozszerzanie uprawnień.

4. Organizowanie egzaminów podczas Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej i zakończenia kolejnych OWRP oraz w innych terminach i miejscach wybranych przez KTP ZG PTTK i na określonych przez nią zasadach.

5. W roku 2007 dokonać analizy rozmieszczenia kadry przodownickiej w poszczególnych województwach.

6. Kontynuować prace związane z komputerową ewidencją Przodowników Turystyki Pieszej.

7. Popularyzacja i promowanie uprawnień Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej.

8. Wyróżnianie szczególnie zasłużonych Przodowników Turystyki Pieszej tytułami i dyplomami ,,Zasłużony dla turystyki pieszej" oraz godnością Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej.

 

V. SPRAWY ZNAKARSKIE


1. W sytuacji niewystarczających nakładów na znakowanie, należy środki w pierwszej kolejności kierować na odnawianie i modernizację szlaków międzynarodowych i najbardziej uczęszczanych szlaków położonych w rejonie dużych aglomeracji miejskich.

2. Nowe szlaki należy znakować w sytuacjach wyjątkowo uzasadnionych.

3. Prowadzić ewidencję nizinnych szlaków pieszych.

4. Prowadzić nadzór nad działalnością Oddziałowych Komisji i znakarzy. Prowadzić lustrację prowadzonych prac znakarskich.

5. Nadzór nad szkoleniem znakarzy i nadawanie uprawnień.

6. Kontynuować organizowanie corocznych Ogólnopolskich Narad Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych.

 

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Warszawa 27 listopada 2005 r.
 

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.