KIERUNKI DZIAŁANIA KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZG PTTK
I OGNIW TURYSTYKI PIESZEJ W KADENCJI 2010-2013

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Dążyć do rozszerzenia sieci Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej.
 2. Powołać zespoły problemowe KTP ZG PTTK i określić zakresy ich działania ukierunkowane na następujące zagadnienia:
  • szkolenie i ewidencja Przodowników Turystyki Pieszej,
  • imprezy turystyki pieszej (centralne, ogólnopolskie akcje rocznicowe),
  • znakowanie szlaków pieszych i szkolenie znakarzy,
  • weryfikacja Odznak Turystyki Pieszej.
 3. Sfinalizować prace przygotowawcze do organizacji ogólnopolskiej akcji imprez turystyki pieszej w związku z przypadającą w 2010 roku 600. rocznicą bitwy pod Grunwaldem.
 4. Utrzymywać stałą współpracę z "Gościńcem" ZG PTTK w celu przekazywania czytelnikom aktualnych informacji o pracach KTP ZG PTTK i popularyzacji osiągnięć jednostek terenowych.
 5. Kontynuować systematyczne wydawanie "Piechura" jako biuletynu KTP ZG PTTK poświęconego problematyce środowiska Przodowników Turystyki Pieszej.
 6. Prowadzić i regularnie aktualizować stronę internetową Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
 7. Kontynuować dokumentowanie aktualnych prac KTP ZG PTTK i dokonań jednostek terenowych przez tworzenie podręcznego archiwum bazującego na zapisach elektronicznych.
 8. Kontynuować popularyzację dorobku jednostek turystyki pieszej przez organizowanie wystaw w gmachu ZG PTTK.
 9. Dążyć do stałej współpracy z ogniwami terenowymi, wykorzystując w tym celu również zebrania wyjazdowe KTP ZG oraz imprezy centralne.
 10. Kontynuować współpracę z Komisjami programowymi Towarzystwa, Radami i innymi Komisjami turystyki kwalifikowanej.
 11. Współpracować z komórkami ZG prowadzącymi działalność na rzecz turystów niepełnosprawnych.
 12. Prowadzić prace zmierzające do redakcyjnego i merytorycznego doskonalenia regulaminów turystyki pieszej.
 13. Uczestniczyć w centralnych przedsięwzięciach podejmowanych przez ZG PTTK.
 14. Wpisując się w obchody jubileuszu naszego Towarzystwa ustanowić odznakę "60 lat PTTK"
II. IMPREZY
 1. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK powinna dążyć do corocznej organizacji dwóch tradycyjnych imprez centralnych.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskie Wysokokwalifikowane Rajdy Piesze przez współdziałanie z terenowymi Komisjami Turystyki Pieszej:
  w roku 2010 organizator o. PTTK w Olsztynie,
  w roku 2011 organizator o. PTTK Chełmno,
  w roku 2012 (organizator do ustalenia),
  w roku 2013 organizator o. PTTK Ostrowiec Świętokrzyski.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej przez współdziałanie z terenowymi Komisjami Turystyki Pieszej:
  w roku 2010 organizator o. PTTK w Opolu,
  w roku 2011 organizator o. PTTK Żary,
  w roku 2012 organizator o. PTTK Włocławek,
  w roku 2013 (organizator do ustalenia).
  W tematyce obrad zespołów zlotowych należy uwzględnić również udział Przodowników Turystyki Pieszej w realizacji zadań programowych Towarzystwa.
 4. Inicjowanie i nadzór nad realizacją imprez i odznak o tematyce historycznej.
 5. Popularyzacja i promocja ciekawych inicjatyw podejmowanych przez komisje i kluby piesze na terenie kraju.
III. ODZNAKI TURYSTYKI PIESZEJ
 1. Systematyczne weryfikowanie i przyznawanie Dużych OTP i "OTP Za Wytrwałość".
 2. Prowadzenie ewidencji Terenowych Referatów Weryfikacji OTP, zatwierdzanie zmian w ich składach osobowych oraz aktualizacja zakresu uprawnień.
 3. Piecza nad systematycznym zabezpieczaniem podaży regulaminów książeczek i odznak turystyki pieszej.
IV. SZKOLENIE I EWIDENCJA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ.
 1. Zatwierdzanie składów osobowych zespołów egzaminacyjnych. Udział członków KTP ZG PTTK lub osób przez nią upoważnionych we wszystkich egzaminach dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej i egzaminach na rozszerzanie uprawnień.
 2. Organizowanie egzaminów podczas Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej i zakończeniach kolejnych OWRP oraz w innych terminach i miejscach wybranych przez KTP ZG PTTK i na określonych przez nią zasadach.
 3. Kontynuowanie prace związane z komputerową ewidencją Przodowników Turystyki Pieszej.
 4. Popularyzacja i promowanie uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej.
 5. Wyróżnianie szczególnie zasłużonych Przodowników Turystyki Pieszej tytułami i dyplomami ,,Zasłużony dla Turystyki Pieszej" oraz godnością Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej.
V. SPRAWY ZNAKARSKIE
 1. W sytuacji niewystarczających nakładów na znakowanie, należy środki w pierwszej kolejności kierować na odnawianie i modernizację szlaków międzynarodowych i najbardziej uczęszczanych szlaków położonych w rejonie imprez centralnych.
 2. Nowe szlaki należy znakować w sytuacjach wyjątkowo uzasadnionych.
 3. Prowadzić ewidencję nizinnych szlaków pieszych i aktualizować ją.
 4. Prowadzić nadzór nad działalnością grup znakarskich. Prowadzić lustrację prowadzonych prac znakarskich.
 5. Prowadzić szkolenia znakarzy.
 6. Przeprowadzić weryfikację znakarzy.
 7. Kontynuować organizowanie corocznych Ogólnopolskich Narad Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych.


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Opole 20 marca 2010 roku
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.