KIERUNKI DZIAŁANIA KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZG PTTK
I OGNIW TURYSTYKI PIESZEJ W KADENCJI 2013-2017

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Powołać zespoły problemowe KTP ZG PTTK i określić zakresy ich działania ukierunkowane na następujące zagadnienia:
  • szkolenie i ewidencja Przodowników Turystyki Pieszej,
  • znakowanie szlaków pieszych i szkolenie znakarzy,
  • imprezy turystyki pieszej (centralne, ogólnopolskie akcje rocznicowe),
  • weryfikacja Odznak Turystyki Pieszej,
  • informacja o pracy i podejmowanych działaniach Komisji,
  • popularyzacja turystyki pieszej i funkcji MPTP wśród młodzieży.
 2. Dążyć do rozszerzenia sieci Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej jako głównego ogniwa popularyzującego rozwój turystyki pieszej.
 3. Utrzymywać stałą współpracę z "Gościńcem" ZG PTTK w celu przekazywania czytelnikom aktualnych informacji o pracach KTP ZG PTTK i popularyzacji osiągnięć jednostek terenowych.
 4. Kontynuować systematyczne wydawanie "Piechura" jako biuletynu KTP ZG PTTK poświęconego problematyce środowiska Przodowników Turystyki Pieszej.
 5. Prowadzić i regularnie aktualizować stronę internetową Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
 6. Kontynuować dokumentowanie aktualnych prac KTP ZG PTTK i dokonań jednostek terenowych przez tworzenie podręcznego archiwum bazującego na zapisach elektronicznych.
 7. Kontynuować popularyzację dorobku jednostek turystyki pieszej przez organizowanie wystaw w gmachu ZG PTTK.
 8. Dążyć do stałej współpracy z ogniwami terenowymi, wykorzystując w tym celu również zebrania wyjazdowe KTP ZG oraz imprezy centralne.
 9. Kontynuować współpracę z Komisjami programowymi Towarzystwa, Radami i innymi Komisjami turystyki kwalifikowanej.
 10. Współpracować z komórkami ZG prowadzącymi działalność na rzecz turystów niepełnosprawnych.
 11. Prowadzić prace zmierzające do redakcyjnego i merytorycznego doskonalenia regulaminów turystyki pieszej.
 12. Uczestniczyć w centralnych przedsięwzięciach podejmowanych przez ZG PTTK.
 13. Znowelizować regulamin KTP
II. IMPREZY
 1. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK za pośrednictwem OKTP powinna corocznie organizować dwie tradycyjne imprezy centralne.
 2. Przygotować i przeprowadzić Ogólnopolskie Wysokokwalifikowane Rajdy Piesze we współdziałaniu z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Pieszej:
  w roku 2014 organizator Oddział PTTK w Gdańsku,
  w roku 2015 organizator Oddział PTTK w Siedlcach,
  w roku 2016 organizator Oddział PTTK w Lwówku Śląskim
  w roku 2017 organizator do ustalenia.
 3. Przygotować i przeprowadzić Ogólnopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej we współdziałaniu z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Pieszej:
  w roku 2014 organizator Oddział PTTK "Ziemi Gnieźnieńskiej" w Gnieźnie,
  w roku 2015 organizator Oddział PTTK w Rzeszowie,
  w roku 2016 organizator Oddział PTTK w Grudziądzu,
  w roku 2017 organizator do ustalenia.
  W tematyce obrad zespołów zlotowych należy uwzględnić również udział Przodowników Turystyki Pieszej w realizacji zadań programowych Towarzystwa.
 4. Inicjować imprezy i odznaki o tematyce historycznej oraz nadzorować ich realizację.
 5. Popularyzować i promować ciekawe inicjatywy podejmowane przez komisje i kluby piesze na terenie kraju.
 6. Zorganizować uroczyste podsumowanie akcji i Indywidualnego Rajdu w 150. rocznicę Powstania Styczniowego.
III. ODZNAKI TURYSTYKI PIESZEJ
 1. Systematyczne weryfikowanie i przyznawanie Dużych OTP i "OTP Za Wytrwałość".
 2. Prowadzenie ewidencji Terenowych Referatów Weryfikacji OTP, zatwierdzanie zmian w ich składach osobowych oraz aktualizacja zakresu uprawnień.
 3. Piecza nad systematycznym zabezpieczaniem podaży regulaminów książeczek i odznak turystyki pieszej.
IV. SZKOLENIE I EWIDENCJA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ.
 1. Zatwierdzanie składów osobowych zespołów egzaminacyjnych. Udział członków KTP ZG PTTK lub osób przez nią upoważnionych we wszystkich egzaminach dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej i egzaminach na rozszerzanie uprawnień.
 2. Organizowanie egzaminów podczas Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej i zakończeniach kolejnych OWRP oraz w innych terminach i miejscach wybranych przez KTP ZG PTTK i na określonych przez nią zasadach.
 3. Kontynuować prace związane z aktualizacją i rozbudową bazy pytań egzaminacyjnych.
 4. Kontynuować prace związane z komputerową ewidencją Przodowników Turystyki Pieszej.
 5. Popularyzować i promować uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej.
 6. Wyróżnianie szczególnie zasłużonych Przodowników Turystyki Pieszej tytułami i dyplomami "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" oraz godnością Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej.
V. SPRAWY ZNAKARSKIE
 1. Prowadzić ewidencję nizinnych szlaków pieszych i aktualizować je.
 2. Prowadzić ewidencję znakarzy nizinnych szlaków pieszych, przedłużać uprawnienia.
 3. Prowadzić szkolenia znakarzy nizinnych szlaków pieszych (w tym raz w roku na Centralnym Kursie Znakarzy) i nadawać uprawnienia.
 4. Prowadzić nadzór nad działalnością grup znakarskich.
 5. Prowadzić lustrację prowadzonych prac znakarskich.
 6. We współdziałaniu z COTG dążyć do zewidencjonowania szlaków w systemie GPS.
 7. W sytuacji niewystarczających nakładów na znakowanie, należy w pierwszej kolejności kierować środki na odnawianie i modernizację szlaków międzynarodowych i najbardziej uczęszczanych szlaków położonych w rejonie imprez centralnych.
 8. Nowe szlaki należy znakować w sytuacjach wyjątkowo uzasadnionych.
 9. Kontynuować organizowanie corocznych Ogólnopolskich Narad Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych.
 10. Prowadzić prace nad nowelizacją Instrukcji Znakarskiej


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Przyjęto na posiedzeniu w Warszawie
w dniu 22 marca 2014 r
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.