KIERUNKI DZIAŁANIA KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZG PTTK
I OGNIW TURYSTYKI PIESZEJ W KADENCJI 2017-2021

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Powołać zespoły problemowe KTP ZG PTTK i określić zakresy ich działania ukierunkowane na następujące zagadnienia:
  • szkolenie i ewidencja Przodowników Turystyki Pieszej,
  • znakowanie szlaków pieszych i szkolenie znakarzy,
  • imprezy turystyki pieszej (centralne, ogólnopolskie akcje rocznicowe),
  • weryfikacja Odznak Turystyki Pieszej,
  • informacja o pracy i podejmowanych działaniach Komisji,
  • popularyzacja turystyki pieszej i funkcji MPTP wśród młodzieży.
 2. Dążyć do rozszerzenia sieci Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej jako głównego ogniwa popularyzującego rozwój turystyki pieszej.
 3. Utrzymywać stałą współpracę z "Gościńcem" ZG PTTK w celu przekazywania czytelnikom aktualnych informacji o pracach KTP ZG PTTK i popularyzacji osiągnięć jednostek terenowych.
 4. Kontynuować systematyczne wydawanie "Piechura" jako biuletynu KTP ZG PTTK poświęconego problematyce środowiska Przodowników Turystyki Pieszej.
 5. Prowadzić i regularnie aktualizować stronę internetową Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
 6. Prowadzić i regularnie umieszczać informację na stronie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK na Facebook’u.
 7. Kontynuować dokumentowanie aktualnych prac KTP ZG PTTK i dokonań jednostek terenowych przez tworzenie podręcznego archiwum bazującego na zapisach elektronicznych.
 8. Kontynuować popularyzację dorobku jednostek turystyki pieszej przez organizowanie wystaw w gmachu ZG PTTK.
 9. Dążyć do stałej współpracy z ogniwami terenowymi, wykorzystując w tym celu również zebrania wyjazdowe KTP ZG oraz imprezy centralne.
 10. Kontynuować współpracę z Komisjami programowymi i Radami Towarzystwa.
 11. Współpracować z komórkami ZG prowadzącymi działalność na rzecz turystów niepełnosprawnych.
 12. Prowadzić prace zmierzające do redakcyjnego i merytorycznego doskonalenia regulaminów turystyki pieszej.
 13. Uczestniczyć w centralnych przedsięwzięciach podejmowanych przez ZG PTTK.
II. IMPREZY
 1. Corocznie organizować dwie tradycyjne imprezy centralne.
 2. Przygotować i przeprowadzić Ogólnopolskie Wysokokwalifikowane Rajdy Piesze we współdziałaniu z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Pieszej:
  w roku 2018 organizator Oddział PTTK Skarżysko-Kamienna,
  w roku 2019 organizator Oddział PTTK w Gdańsku,
  w roku 2020 organizator do ustalenia,
  w roku 2021 organizator do ustalenia.
 3. Przygotować i przeprowadzić Ogólnopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej we współdziałaniu z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Pieszej:
  w roku 2018 organizator Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie,
  w roku 2019 organizator Oddział PTTK w Legnicy,
  w roku 2020 organizator Oddział PTTK Gdańsku,
  w roku 2021 organizator do ustalenia.
  W tematyce obrad zespołów zlotowych należy uwzględnić również udział Przodowników Turystyki Pieszej w realizacji zadań programowych Towarzystwa.
 4. Inicjować imprezy i odznaki o tematyce historycznej oraz nadzorować ich realizację.
 5. Popularyzować i promować ciekawe inicjatywy podejmowane przez komisje i kluby piesze na terenie kraju.
 6. Zachęcać komórki terenowe do organizowania imprez związanych tematycznie z akcją 100. rocznica Odzyskania Niepodległości.
 7. Doprowadzić do utworzenia regulaminu i odznaki upamiętniającej 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości.
 8. Zorganizować uroczyste podsumowanie akcji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
III. ODZNAKI TURYSTYKI PIESZEJ
 1. Systematyczne weryfikować i przyznawać Duże OTP i OTP "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej".
 2. Prowadzić ewidencje Terenowych Referatów Weryfikacji OTP, zatwierdzać zmiany w ich składach osobowych oraz aktualizować zakresu uprawnień.
 3. Sprawować pieczę nad systematycznym zabezpieczaniem podaży regulaminów, książeczek i odznak turystyki pieszej.
 4. Monitować Zarząd Główny PTTK o utworzenie aplikacji mobilnej do zdobywania OTP.
IV. SZKOLENIE I EWIDENCJA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ.
 1. Zatwierdzać składy osobowe zespołów egzaminacyjnych. Udział członków KTP ZG PTTK lub osób przez nią upoważnionych we wszystkich egzaminach dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej i egzaminach na rozszerzanie uprawnień.
 2. Organizować egzaminy podczas Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej i Ogólnopolskich Wysokokwalifikowanych Rajdów Pieszych oraz w innych terminach i miejscach wybranych przez KTP ZG PTTK i na określonych przez nią zasadach.
 3. Kontynuować prace związane z aktualizacją i rozbudową bazy pytań egzaminacyjnych.
 4. Kontynuować prace związane z komputerową ewidencją Przodowników Turystyki Pieszej.
 5. Popularyzować i promować uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej.
 6. Wyróżniać szczególnie zasłużonych Przodowników Turystyki Pieszej dyplomem "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" lub godnością Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej.
V. SPRAWY ZNAKARSKIE
 1. Prowadzić ewidencję nizinnych szlaków pieszych i aktualizować ją.
 2. Prowadzić ewidencję znakarzy nizinnych szlaków pieszych, przedłużać uprawnienia.
 3. Prowadzić szkolenia znakarzy nizinnych szlaków pieszych (w tym raz w roku na Centralnym Kursie Znakarzy) i nadawać uprawnienia.
 4. Prowadzić nadzór nad działalnością grup znakarskich.
 5. Doprowadzić do uporządkowania zasad funkcjonowania grup znakarskich.
 6. Prowadzić lustrację prowadzonych prac znakarskich.
 7. We współdziałaniu z COTG dążyć do zewidencjonowania szlaków w systemie GPS.
 8. W sytuacji niewystarczających nakładów na znakowanie, należy w pierwszej kolejności kierować środki na odnawianie i modernizację szlaków międzynarodowych i najbardziej uczęszczanych szlaków położonych w rejonie imprez centralnych.
 9. Nowe szlaki należy znakować w sytuacjach wyjątkowo uzasadnionych.
 10. Kontynuować organizowanie corocznych Ogólnopolskich Narad Koordynatorów Wojewódzkich Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych.
 11. Prowadzić prace nad nowelizacją Instrukcji Znakarskiej.


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Przyjęto na posiedzeniu w Warszawie
w dniu 25 marca 2018 r
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.