KIERUNKI DZIAŁANIA KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZG PTTK
I OGNIW TURYSTYKI PIESZEJ W KADENCJI 2023-2026

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Powołać zespoły problemowe KTP ZG PTTK i określić zakresy ich działania ukierunkowane na następujące zagadnienia:
  • szkolenie i ewidencja Przodowników Turystyki Pieszej,
  • znakowanie szlaków pieszych i szkolenie znakarzy,
  • imprezy turystyki pieszej (centralne, ogólnopolskie akcje rocznicowe),
  • weryfikacja Odznak Turystyki Pieszej,
  • informacja o pracy i podejmowanych działaniach Komisji,
  • popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży.
 2. Dążyć do rozszerzenia sieci Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej jako głównego ogniwa popularyzującego rozwój turystyki pieszej.
 3. Utrzymywać stałą współpracę z "Turystą" ZG PTTK w celu przekazywania czytelnikom aktualnych informacji o pracach KTP ZG PTTK i popularyzacji osiągnięć jednostek terenowych.
 4. Kontynuować systematyczne wydawanie "Piechura" jako biuletynu KTP ZG PTTK poświęconego problematyce turystyki pieszej.
 5. Prowadzić i regularnie aktualizować stronę internetową Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
 6. Prowadzić i regularnie umieszczać informację na stronie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK na Facebook-u.
 7. Kontynuować dokumentowanie aktualnych prac KTP ZG PTTK i dokonań jednostek terenowych przez tworzenie podręcznego archiwum bazującego na zapisach elektronicznych.
 8. Kontynuować popularyzację dorobku jednostek turystyki pieszej przez gromadzenie materiałów i opracowań oraz organizowanie wystaw.
 9. Dążyć do stałej współpracy z ogniwami terenowymi, wykorzystując w tym celu również zebrania wyjazdowe KTP ZG oraz imprezy centralne.
 10. Kontynuować współpracę z Komisjami programowymi, Radami i Zespołami Zarządu Głównego Towarzystwa.
 11. Współpracować z komórkami ZG prowadzącymi działalność na rzecz turystów niepełnosprawnych.
 12. Prowadzić prace zmierzające do redakcyjnego i merytorycznego doskonalenia regulaminów turystyki pieszej.
 13. Uczestniczyć w centralnych przedsięwzięciach podejmowanych przez ZG PTTK.
II. IMPREZY
 1. Corocznie organizować dwie tradycyjne imprezy centralne.
 2. Przygotować i przeprowadzić Ogólnopolskie Wysokokwalifikowane Rajdy Piesze we współdziałaniu z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Pieszej:
  w roku 2023 organizator Oddział PTTK Szamotuły,
  w roku 2024 organizator Oddział Dąbrowa Górnicza,
  w roku 2025 organizator do ustalenia,
  w roku 2026 organizator do ustalenia.
 3. Przygotować i przeprowadzić Ogólnopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej we współdziałaniu z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Pieszej:
  w roku 2023 organizator Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
  w roku 2024 organizator Oddział Ursus w Warszawie,
  w roku 2025 organizator do ustalenia,
  w roku 2026 organizator do ustalenia.
  W tematyce obrad zespołów zlotowych należy uwzględnić również udział Przodowników Turystyki Pieszej w realizacji zadań programowych Towarzystwa.
 4. Inicjować imprezy i odznaki o tematyce historycznej oraz nadzorować ich realizację.
 5. Popularyzować i promować ciekawe inicjatywy podejmowane przez komisje i kluby piesze na terenie kraju.
 6. Zachęcać komórki terenowe do organizowania imprez związanych tematycznie z akcjami rocznicowymi,
 7. Inicjować tworzenie odznak okolicznościowych i rocznicowych.
III. ODZNAKI TURYSTYKI PIESZEJ
 1. Systematyczne weryfikować i przyznawać Duże OTP i OTP "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej".
 2. Powołać Główny Referat Weryfikacyjny OTP i Miłośnika OWRP
 3. Prowadzić ewidencję Terenowych Referatów Weryfikacyjnych OTP, zatwierdzać zmiany w ich składach osobowych oraz aktualizować zakres uprawnień.
 4. Sprawować pieczę nad systematycznym zabezpieczaniem podaży regulaminów, książeczek i odznak turystyki pieszej.
 5. Współpracować z Zarządem Głównym PTTK i COTG w pracach przy tworzeniu aplikacji mobilnej do zdobywania OTP.
IV. SZKOLENIE I EWIDENCJA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ.
 1. Zatwierdzać składy osobowe zespołów egzaminacyjnych. Zapewnić udział członków KTP ZG PTTK lub osób przez nią upoważnionych we wszystkich egzaminach dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej i egzaminach na rozszerzanie uprawnień.
 2. Organizować egzaminy podczas Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej i Ogólnopolskich Wysokokwalifikowanych Rajdów Pieszych oraz w innych terminach i miejscach wybranych przez KTP ZG PTTK i na określonych przez nią zasadach.
 3. Kontynuować prace związane z aktualizacją i rozbudową bazy pytań egzaminacyjnych.
 4. Kontynuować prace związane z komputerową ewidencją Przodowników Turystyki Pieszej.
 5. Popularyzować i promować uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej.
 6. Wyróżniać szczególnie zasłużonych Przodowników Turystyki Pieszej dyplomem "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" lub godnością Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej.
V. SPRAWY ZNAKARSKIE
 1. Prowadzić ewidencję nizinnych szlaków pieszych i aktualizować ją.
 2. Prowadzić ewidencję znakarzy nizinnych szlaków pieszych, przedłużać uprawnienia.
 3. Prowadzić szkolenia znakarzy nizinnych szlaków pieszych (w tym raz w roku na Centralnym Kursie Znakarzy) i nadawać uprawnienia.
 4. Prowadzić nadzór nad działalnością grup znakarskich.
 5. Doprowadzić do uporządkowania zasad funkcjonowania grup znakarskich.
 6. Prowadzić lustrację prowadzonych prac znakarskich.
 7. We współdziałaniu z COTG dążyć do zaewidencjonowania szlaków nizinnych w bazie BEST.
 8. W sytuacji niewystarczających nakładów na znakowanie, należy w pierwszej kolejności kierować środki na odnawianie i modernizację szlaków międzynarodowych i najbardziej uczęszczanych położonych w rejonie imprez centralnych.
 9. Nowe szlaki należy znakować w sytuacjach wyjątkowo uzasadnionych.
 10. Zorganizować corocznie Ogólnopolską Naradę Koordynatorów Wojewódzkich Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych i znakarzy
 11. Prowadzić prace nad nowelizacją Instrukcji Znakarskiej.


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Przyjęto na posiedzeniu w Warszawie
w dniu 17 czerwca 2023 r
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.