Z ŻYCIA KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZG PTTK
W KADENCJI 2013-2017

Wpisy przygotowuje Roman Jaskulski

marzec 2017 – lipiec 2017
Między posiedzeniami Komisji w marcu 2017 r. i w lipcu 2017 r. odbyło się sześć egzaminów na uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej oraz rozszerzenie uprawnień: 4 kwietnia w Warszawie, 12 kwietnia w Gdańsku, 22 kwietnia w Chybach, 23 maja w Krakowie, 24 maja w Chełmnie i 22 lipca w Zgierzu na zakończeniu LVIII OWRP. We wszystkich tych terminach łącznie o nadanie uprawnień ubiegało się 12 osób, a do ich rozszerzenia przystąpiło 56 przodowników. Poza tym w okresie między posiedzeniami w sobotę 27 maja 2017 r. o godz. 17.00 w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, przy ul. Conrada 7 odbyła się uroczysta msza św. z poświęceniem tablicy ku czci Honorowego Przewodniczącego KTP ZG PTTK kol. Władysława Gwardysa. Z ramienia KTP ZG PTTK w uroczystościach wzięli udział Honorowy Przewodniczący Komisji kol. Włodzimierz Majdewicz, sekretarz Komisji kol. Mieczysław Żochowski oraz członek Komisji kol. Roman Jaskulski.
Natomiast kolejne posiedzenie Komisji, ponownie wyjazdowe, odbyło się zgodnie z tradycją na zakończenie OWRP. Tym razem meta znajdowała się w Zgierzu i tam też 22 lipca obradowała Komisja w pełnym składzie. Porządek obrad poza stałymi punktami obejmował: wstępną ocenę LVIII OWRP "Ziemia Łódzka 2017", informacja o stanie przygotowań do LX Ogólnopolskiego Zlotu PTP w Mielnie, nowelizację regulaminu PTP i regulaminu znakarza, przygotowania do Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Pieszej oraz rozpatrzenie wniosków o nadanie tytułu Honorowego PTP oraz dyplomów "Zasłużony dla Turystyki Pieszej". Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczył Honorowy Przewodniczący Komisji Włodzimierz Majdewicz oraz przedstawiciele organizatorów LVIII OWRP "Ziemia Łódzka 2017" Ryszard Mamenas – prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego oraz Michał Grzelązka – zastępca komandora, prezes Zarządu Oddziału Zgierskiego PTTK.
Na początku posiedzenia przewodniczący Komisji kol. Stanisław Łuć poprosił o wstępną ocenę LVIII OWRP i współpracowników Komisji, którzy wędrowali na trasach OWRP. Głos zabrali kol. kol. Roman Jaskulski, Konrad Majewski i Stanisław Łuć. Ogólna ocena wynikająca z ich wypowiedzi była ponad dobra. Do niedociągnięć zaliczono rozbieżności między kilometrażem tras, a ich rzeczywistym przebiegiem, a na pochwałę zasłużyła oprawa, w tym dobrze widoczne flagi i banery z logo PTTK oraz generalnie bardzo dobre warunki noclegów, w tym warunki sanitarne. Następnie o opinię poproszono pozostałych członków Komisji, których opinie również były pozytywne. Z uwag krytycznych w tej części dyskusji należy wspomnieć fakt zbyt późnego przesłania zaproszeń na imprezę oraz, na co organizatorzy akurat nie mieli wpływu, nieobecność przedstawicieli władz centralnych PTTK.
Po wypowiedziach członków Komisji głos zabrał komandor LVIII OWRP kol. Bartosz Leoniak. Podziękował on za przedstawione opinie i zgodził się z tym, że organizatorzy mieli kilka drobnych wpadek jak chociażby niedokładny pomiar tras Rajdu. Następnie głos zabrał zastępca komandora kol. Michał Grzelązka, który podkreślił bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi oraz zaangażowanie zespołu i panującą w nim bardzo dobrą atmosferę. Jako ostatni z grona organizatorów głos zabrał kol. Ryszard Mamenas, który podziękował Komisji za okazane zaufanie i powierzenie organizacji Rajdu. Zwrócił uwagę, że Rajd przygotował zespół młodych działaczy o najwyżej kilkunastoletnim doświadczeniu, którzy bardzo się w to zaangażowali i mimo drobnych niedociągnięć spisali się bardzo dobrze. Wspomniał też o incydencie z nadużyciem alkoholu przez jednego z uczestników już na mecie Rajdu i zgłosił konieczność podjęcia działań, aby incydenty takie się nie powtarzały w przyszłości.
Podsumowując ten punkt porządku obrad kol. Stanisław Łuć podziękował organizatorom za trud włożony w organizację Rajdu i wyraził zadowolenie, że imprezę udało się przeprowadzić na tak wysokim poziomie.
Kolejny punkt porządku obrad rozpoczął kol. Stanisław Łuć, który poinformował, że bezpośredni kontakt z komandorem Zlotu jest bardzo utrudniony, dlatego w komunikacji pośredniczy kol. Daniel Nazaruk, który przedstawi stan przygotowań organizacji Zlotu. Kol. Daniel Nazaruk przedstawił garść informacji, z których większość sprowadzała się do stwierdzenia, że na dany temat niewiele mu wiadomo (np. ile osób zapisało się na Rajd), bo jego kontakt z kol. Jerzy Tokarzem jest również trudny. Skrytykował wybór bazy Zlotu ze względu na koszty noclegu oraz wskazał alternatywną propozycję, którą zaproponował wcześniej Organizatorom. Zwrócił też uwagę na braki w regulaminie. Podobne zdanie na temat regulaminu wyraził kol. Marcin Czerwiński, który dodał, że był on już kilka razy poprawiany od czasu umieszczenia na stronie Komisji, a wciąż są w nim braki. Zgodziła się z nim kol. Elżbieta Nowak, która zaproponowała wysłanie przedstawiciela Komisji w celu zbadania sytuacji na miejscu i skłonienia do wprowadzenia poprawek i zmian w regulaminie Zlotu. Kol. Stanisław Łuć zaproponował, żeby do Koszalina w imieniu Komisji udał się kol. Roman Jaskulski jako członek zespołu ds. imprez centralnych. Dodał też, że jednym z poważnych niedociągnięć organizatora jest brak na stronie listy osób, które zgłosiły się na Zlot. Kol. Ryszard Mamenas stwierdził, że należy postarać się obniżyć koszty noclegów, bo te zaproponowane są za wysokie. Na zakończenie kol. Stanisław Łuć zobowiązał kol. Romana Jaskulskiego do uzgodnienia z Organizatorami terminu przyjazdu do Koszalina w celu omówienia stanu przygotowań do Zlotu i obniżenia kosztów uczestnictwa tam, gdzie jest to możliwe.
Punkt dotyczący nowelizacji regulaminu PTP kol. Stanisław Łuć rozpoczął od prośby skierowanej do autorów tekstu ujednoliconego o przesłanie go droga elektroniczną w celu przegłosowania go tą samą droga. Następnie przeszedł do sprawy nowelizacji regulaminu znakarza. Poinformował Komisję o zaproszeniu jej członków na posiedzenie KTG ZG PTTK wystosowanym przez jej przewodniczącego kol. Jerzego Gajewskiego. Posiedzenie zaplanowano na 6-7 października w Krotoszynie. Zaproponował, żeby w posiedzeniu wzięli udział kol. kol. Marcin Czerwiński oraz Bartosz Leoniak, Daniel Nazaruk i Mieczysław Żochowski. Celem spotkania miało by być próba uzgodnienia wspólnego regulaminu znakarza szlaków i wzajemnego uznawania uprawnień. Na koniec poprosił Komisję o wyrażenie opinii w tej sprawie w głosowaniu. Za zagłosowało 6 członków Komisji, przeciw 2 członków, a 1 jeden głos był wstrzymujący.
W kolejnym punkcie kol. Stanisław Łuć przedstawił projekt regulaminu KKATP. Po krótkiej dyskusji dotyczącej niewielkich zmian w jego zapisach w zarządzonym głosowaniu 8 osób zagłosowało za jego przyjęciem, a 1 osoba wstrzymała się.
Następnie komisja już we własnym gronie podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej 13 przodownikom TP, a także uchwałę o nadaniu dyplomu "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" 8 członkom PTTK. Ponadto Komisja postanowiła skierować list gratulacyjny do jednej z działaczek PTTK. W punkcie dotyczącym spraw bieżących najpierw głos zabrał kol. Włodzimierz Majdewicz, który poinformował członków Komisji o przebiegu uroczystości odsłonięcia w kaplicy PTTK w kościele par. MB Wspomożycielki Wiernych w Warszawie tablicy upamiętniającej Władysława Gwardysa, Honorowego Przewodniczącego KTP ZG PTTK, zmarłego w styczniu br. Po zakończeniu relacji został poproszony o przygotowanie informacji do "Piechura". Następnie kol. Henryk Adamski zgłosił, że LX OWRP w roku 2020 zostanie zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Opolskiej na Opolszczyźnie. Kol. M. Żochowski przedstawił wnioski 13 oddziałów PTTK o zatwierdzenie TRW OTP, które Komisja jednogłośnie zatwierdziła. Odłożono natomiast zatwierdzenie TRW w Oddziale Regionalnym PTTK w Słupsku do czasu uzupełnienia wniosków o wpisanie do ewidencji elektronicznej PTP wszystkich członków TRW.
Na zakończenie ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w Mielnie w przeddzień LX OZ PTP i na tym posiedzenie zakończono.


styczeń 2017 - marzec 2017
Między posiedzeniami Komisji w styczniu 2017 r. i w marcu 2017 r. odbył się jeden egzamin na uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej oraz rozszerzenie uprawnień w dniu 28 stycznia 2017 r. w Bogatyni. Kolejne posiedzenie Komisji, tym razem wyjazdowe, odbyło się 25 marca 2017 roku w Gołdapi. Było ono okazją zarówno do lepszego poznania się z przedstawicielami kadr turystyki pieszej Warmii i Mazur, jak również do poznawania i podziwiania walorów jednego z najbardziej na północ wysuniętych obszarów naszego kraju. W porządku obrad posiedzenia, które odbyło się po zwiedzeniu Olsztyna i krajoznawczym objeździe północnych rubieży województwa warmińsko-mazurskiego, poza stałymi punktami znalazły się: informacja o stanie przygotowań do imprez centralnych w roku 2017, dalsze prace nad nowelizacją regulaminu PTP, nowelizacja regulaminu znakarza, jubileusz 65-lecia OTP.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji. Cześć posiedzenia poświęconą omawianiu zapisanych w porządku dziennym poprzedziło spotkanie z grupą działaczy Regionalnej KTP z Olsztyna. W gronie tym znajdował się również nowy przewodniczący Komisji kol. Mariusz Wiżynis-Gawroński. Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych działaczy przez kol. Stanisława Łucia, który następnie przekazał głos kol. Elżbiecie Nowak. Przedstawiła ona członków Komisji uczestniczących w spotkaniu po czym głos zabrał kol. Mariusz Wiżynis-Gawroński. Nowy przewodniczący RKTP opowiedział o swoich planach na nową kadencję. Między innymi podzielił się pomysłem zorganizowania dużej imprezy turystyki pieszej (np. Ogólnopolskiego Zlotu PTP) w związku ze zbliżającym się jubileuszem 70-lecia Komisji. Duży nacisk położony będzie też na propagowanie zdobywania przez turystów odznak, w szczególności OTP, ale także regionalnych odznak krajoznawczych. Zarówno planowany zlot jak i inne imprezy realizowane będą w ramach akcji "Olsztyn.Aktywnie!" realizowanej przez władze samorządowe Olsztyna i koordynowanej przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie. Po wystąpieniu nowego przewodniczącego RKTP wywiązała się krótka dyskusja, w której kol. Stanisław Łuć zaapelował o większą aktywność w informowaniu KTP ZG PTTK o planowanych zamierzeniach w celu propagowania ich wśród społeczności turystów pieszych także spoza Warmii i Mazur m.in. na łamach "Piechura". Kol. Marcin Czerwiński poinformował o założonej przez KTP ZG PTTK stronie na Facebooku, co skierowało dyskusję na rolę promocji działalności turystycznej za pomocą nowych środków przekazu, jakimi są Internet i media społecznościowe. Po zakończeniu dyskusji została ogłoszona krótka przerwa po której Komisja przystąpiła do rozpatrywania kolejnych punktów przyjętego porządku dziennego.
Po zgłoszeniu uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia głosowanie nad jego przyjęciem przełożono na kolejne posiedzenie po czym głos zabrał kol. Bartosz Leoniak przekazują informacje na temat stanu przygotowań do 58. OWRP. Zgodnie z jego relacją większość przygotowań jest na końcowym etapie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wędrowaniem na trasie 2. lista uczestników tej trasy została zamknięta. Informacja ta wywołała krótką acz gorącą dyskusję, po zakończeniu której poruszono jeszcze sprawy transportu, noclegów, świadczeń i współpracy z innymi oddziałami PTTK. Kol. Leoniak w odpowiedzi poinformował, że kwestie te zostały już załatwione, a jeśli chodzi o współpracę z sąsiednimi oddziałami PTTK, to odzew i chęć współpracy są zróżnicowane, ale ogólnie organizatorzy są zadowoleni.
Po informacji na temat stanu przygotowań do 58. OWRP kol. Daniel Nazaruk przedstawił informację o przygotowaniach do 60. Ogólnopolskiego Zlotu PTP organizowanego przez Oddział Ziemi Koszalińskiej. Według jego relacji regulamin został niemal ukończone, świadczenia są podzielone tak, aby można było opłacić tylko te, którymi uczestnicy będą zainteresowani. Ustalona została wysokość wpisowego oraz załatwiono sprawy związane z zapewnieniem noclegów i posiłków. Kol. Nazaruk poinformował, że oprócz dość drogiej w tym roku bazy noclegowej w WDW jest przewidziana szkoła z tańszym noclegiem, co ma umożliwić uczestnictwo większej liczbie zainteresowanych. Ustalone są już trasy i programy wycieczek – autokarowych oraz dwóch pieszych, a także miejsce biesiady, która odbędzie się na terenie ośrodka będącego miejscem podstawowego noclegu.
W ramach kolejnego punktu kontynuowano rozpatrywanie zmian i poprawek do Regulaminu PTP. W ramach rozpatrywania tego punktu Kol. Daniel Nazaruk poruszył problem dopuszczania do egzaminu na ostatni, szesnasty region tych PTP, którzy nie mają dużej OTP. Wskazał, że jest to sytuacja podobna, jak dopuszczenie do egzaminu na drugi region przy braku OTP małej złotej lub 2 lat działalności. Po dyskusji przyjęto w głosowaniu, że PTP nie mający dużej OTP nie mogą przystąpić do egzaminu na szesnasty region przy 5 głosach za, 2 przeciw, 1 wstrzymującym się. W ramach bieżącego posiedzenia udało się rozpatrzyć wszystkie propozycje zmian, dlatego kol. Stanisław Łuć poprosił referentów (kol. kol. Konrada Majewskiego i Romana Jaskulskiego) o przygotowanie wersji końcowej i przesłanie jej do członków Komisji.
W kolejnym punkcie obrad kol. Daniel Nazaruk przedstawił uwarunkowania związane z nowelizacją Regulaminu znakarza. W tym przede wszystkim współistnienie wspólnego regulaminu obejmującego znakarzy szlaków nizinnych i górskim wraz z uchwalonym przez KTG ZG PTTK regulaminem tytułu zasłużonego znakarza (obejmującego wyłącznie znakarzy szlaków górskich). Po dyskusji Komisja zdecydowała w głosowaniu, że zostanie przygotowane pismo do KTG ZG PTTK w sprawie możliwości wspólnego uregulowania statusu znakarzy szlaków nizinnych i górskich oraz ich tytułów honorowych. Zdecydowano również, że gotowy projekt nowelizacji regulaminu zostanie przegłosowany przez Internet.
W przedostatnim punkcie obrad kol. Stanisław Łuć poinformował zebranych o pozytywnej decyzji Prezydium ZG PTTK w sprawie ustanowionej przez KTP ZG PTTK Odznaki Jubileuszowej z okazji 65-lecia Komisji. Wykonaniem medali zajmie się Oddział Gdański PTTK, co potwierdził kol. Daniel Nazaruk. Ustalono, że medale będą wręczane na imprezach centralnych i podczas najbliższej Krajowej Konferencji Turystyki Pieszej.
W ostatnim punkcie obrad Komisja zajęła się omówieniem spraw bieżących. Kol. Daniel Nazaruk poinformował, że po ostatnio przeprowadzonym w Gdańsku kursie uprawnienia uzyskało 18 znakarzy.
Kol. Stanisław Łuć przypomniał o konieczności bieżącej aktualizacji znajdujących się na stronie internetowej Komisji informacji dotyczących szlaków. Została również podana informacja przez kol. Mieczysława Żochowskiego o złożeniu zamówienia na wykonanie odznak "Miłośnik OWRP", które mają być dostępne w ciągu kilku tygodni. Jako ostatni spośród spraw bieżących rozpatrzono wniosek o zatwierdzenie jednego TRW OTP. Wniosek przyjęto jednomyślnie.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 23 lipca 2017 r.


grudzień 2016 - styczeń 2017
Między posiedzeniami Komisji w grudniu 2016 r. i w styczniu 2017 r. pod patronatem Komisji odbyły się dwa egzaminy przodownickie (7 grudnia 2016 r. w Katowicach i 18 stycznia 2017 r. w Gdańsku), do których zgłoszono łącznie 8 osób zdających na uprawnienia PTP i 26 osób chcących swoje uprawnienia rozszerzyć. Posiedzenie Komisji odbyło się 21 stycznia 2017 roku w Warszawie. W porządku obrad posiedzenia poza stałymi punktami znalazły się: informacja o stanie przygotowań do imprez centralnych w roku 2017, dalsze prace nad nowelizacją regulaminu PTP, omówienie przebiegu akcji weryfikacji szlaków oraz zamierzenia w tej kwestii na 2017 r., przygotowania jubileuszu 65-lecia KTP ZG PTTK OTP oraz przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji, a także Honorowy Przewodniczący kol. Włodzimierz Majdewicz oraz stali współpracownicy Komisji: kol. kol. Ryszard Bałabuch i Leszek Warowny. W części posiedzenia poświęconej omawianiu stanu przygotowania do 58. OWRP wziął udział przedstawiciel Organizatora Rajdu prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK kol. Ryszard Mamenas.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku dziennego kol. Stanisław Łuć poinformował zebranych o śmierci Honorowego Przewodniczącego Komisji kol. Władysława Gwardysa. Na wniosek przewodniczącego Komisji zebrani uczcili pamięć Zmarłego minutą ciszy.
Następnie po przyjęciu porządku obrad głos zabrał kol. Ryszard Mamenas, który przedstawił informację o przygotowaniach do najbliższego OWRP. Przyznał, że organizatorzy mieli na początku wątpliwości, czy podołają zadaniu, a ważnym argumentem za podjęciem tego wyzwania był fakt, że poprzedni OWRP na Ziemi Łódzkiej odbył się 50 lat temu. Stan przygotowań określony został jako dobry. Rajd odbędzie się w dniach 9-22 lipca 2017 roku na trzech trasach wielodniowych z zakończeniem w Zgierzu. Obsługa tras i mety Rajdu została skompletowana. Na ukończeniu są prace nad regulaminem, ale trasy i miejsca noclegów są ustalone. W uzupełnieniu kol. Bartosz Leoniak - komandor OWRP poinformował m.in, że znaczek rajdowy będzie wykonany w pięciu wersjach, inny na każdą z 3 tras, dla organizatorów oraz dla kolekcjonerów. Zakończenie OWRP zaplanowane jest na terenie MOSiR-u w Zgierzu. Plany związane z przebiegiem zakończenia są na ukończeniu. Pewną nowością jest podział płatności na dwie części: wpisowe oraz kwotę pokrywającą resztę kosztów, która będzie wpłacana na oddzielne konto. Komandor zadeklarował, że regulamin będzie gotowy do publikacji do 20 lutego 2017 r. Ze względów logistycznych przewidziano maksymalny limit 100 uczestników na trasę.
Po wystąpieniach Organizatorów kol. Stanisław Łuć podzielił się swoimi uwagami i propozycjami dalszych niezbędnych działań. Na tym omawianie tego punktu zakończono.
Pod nieobecność przedstawicieli organizatorów 60. Ogólnopolskiego Zlotu PTP z Oddziału PTTK Ziemi Koszalińskiej informacje o stanie zaawansowania przygotowań przedstawił kol. Daniel Nazaruk. Zlot odbędzie się w dniach 27 września – 1 października 2017 w Mielnie-Unieściu. Wpisowe wstępnie zaplanowano na 150 zł plus oddzielnie uiszczana opłata za wyżywienie i wycieczki autokarowe. Wycieczki piesze mają być bezpłatne. Organizatorzy zadeklarowali, że regulamin będzie gotowy do ok. 10 kwietnia. Po informacji kol. Nazaruka głos zabrali kol. kol. Włodzimierz Majdewicz i Stanisław Łuć wskazując braki wymagające pilnego uzupełnienia oraz zwracając uwagę na zbyt mały stan zaawansowania prac przygotowawczych w stosunku do czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia Zlotu.
W kolejnym punkcie kontynuowano prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji Regulaminu PTP. Przedmiotem dyskusji były m.in. zapisy dotyczące Młodzieżowego PTP, które ostatecznie pozostawiono bez zmian. Odrzucono jednomyślnie propozycję wprowadzenie uprawnień PTP bezterminowych. Nie przyjęto również postulatu zniesienie konieczności składania przez PTP pisemnych sprawozdań ze względu na ich funkcję dyscyplinującą. Daje ono też wiedze i podstawę do przedłużenia legitymacji. Przedyskutowano również kilkanaście zmian redakcyjnych w zapisach regulaminu, z których większość przyjęto. Ze względu na dużą liczbę postulowanych zmian postanowiono dokończyć prace nad Regulaminem PTP na następnym posiedzeniu.
W kolejnym punkcie kol. Daniel Nazaruk przedstawił informacje o sprawach znakarskich. Poinformował m.in. o tym, że z racji bardzo dużego opóźnienia rozliczenia prac znakarskich jeden oddział (Koszalin) nie otrzymał finansowania na rok 2017. Utrzymywany jest kontakt z koordynatorami wojewódzkimi i z Biurem ZG PTTK, choć w tym drugim przypadku nie zawsze układa się ona po myśli obu stron. Kol. Nazaruk poinformował też o planach organizacji 2 kursów znakarskich: w Łodzi oraz Gdańsku. Padł też pomysł zorganizowania centralnej narady znakarzy.
W dyskusji, jaka miała miejsce po wystąpieniu kol. Nazaruka kol. Ryszard Bałabuch zaproponował, by utworzyć mobilną grupę znakarzy do prac interwencyjnych, co pomogłoby zapobiec "ucieczce" szlaków z PTTK na terenach, gdzie są problemy z działaniem grupy znakarskiej. Kol. Stanisław Łuć dodał, że ważną kwestią jest przegląd szlaków pod kątem bezpieczeństwa turystów na przejściach przez tory i drogi. Zaapelował też, aby szlaki zweryfikowane umieszczać w Internecie możliwie jak najszybciej. Kol. Ryszard Mamenas poinformował, że w Łodzi udało się wywalczyć środki na odnowienie wszystkich szlaków na terenie miasta z budżetu obywatelskiego, co może być dodatkowym źródłem finansowania także w innych ośrodkach. Kol. Mieczysław Żochowski zaproponował zaproszenie do Gołdapi przedstawicieli Zarządu Oddziału w Suwałkach ze względu na dużą liczbę szlaków znajdujących się pod opieką oddziału i faktyczny brak grupy znakarskiej. Kol. Leszek Warowny poruszył kwestię tytułu honorowego znakarza, na który to temat rozwinęła się krótka dyskusja.
W kolejnym punkcie kol. D. Nazaruk poinformował, że Oddział Gdański PTTK może podjąć się wykonania Medalu 65-lecia KTP w nakładzie 300 szt. W krótkiej dyskusji na ten temat poruszono m.in. sprawy projektu, wykonawcy i ceny jednej sztuki medalu, która nie może być zbyt wysoka. Przyjęto, że do sprawy Komisja powróci na kolejnym posiedzeniu.
W ramach spraw bieżących Komisja podjęła jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu projektu Regulaminu OTP. Następnie kol. Włodzimierz Majdewicz przedstawił opracowany i wprowadzony przez Klub PTP PTTK im. Anieli Michalskiej regulamin 3-stopniowej odznaki klubowej "Weteran Pieszych Szlaków", którą będą mogli zdobywać posiadacze najwyższego stopnia odznaki "OTP dla Najwytrwalszych". Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną informację. Zatwierdzono również kolejny TRW OTP. Ostatnią sprawą był wniosek nadesłany przez kol. Sławomira Kałabuna z Oddziału w Elblągu dotyczący zmian w regulaminie OTP "Siedmiomilowe Buty". Po dyskusji postanowiono utrzymać dotychczasowe zasady jej zdobywania.
Kolejne posiedzenie zaplanowano na marzec 2017 r jako wyjazdowe (w Gołdapi).


wrzesień 2016 - grudzień 2016
Między posiedzeniami Komisji we wrześniu i w grudniu 2016 r. pod patronatem Komisji odbyło się siedem egzaminów przodownickie w Legnicy, Pleszewie, Bydgoszczy, Warszawie, Mierzynie, Krakowie i Lublinie., do których zgłoszono łącznie 10 osób zdających na uprawnienia PTP i 58 osób chcących swoje uprawnienia rozszerzyć. W okresie pomiędzy posiedzeniami odbyła się również uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych Tadeuszowi Martusewiczowi i Zbigniewowi Zielińskiemu w kościele p.w. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych przy ulicy Conrada 7 w Warszawie.
Posiedzenie Komisji odbyło się 3 grudnia 2016 roku w Warszawie. W porządku obrad posiedzenia poza stałymi punktami znalazły się: ocena Zlotu PTP w Grudziądzu, przyjęcie znowelizowanego regulaminu OTP, prace nad nowelizacją regulaminu PTP, omówienie planów na 2017 rok związanych z akcją weryfikacji szlaków oraz omówienie przygotowań do jubileuszu 65-lecia KTP ZG PTTK.
W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji.
W pierwszym punkcie porządku obrad członkowie Komisji obecni na Ogólnopolskim Zlocie PTP w Grudziądzu podzielili się swoimi opiniami na temat organizacji tej imprezy centralnej. Wszyscy członkowie, którzy zabrali głos, bardzo dobrze ocenili sposób przygotowania imprezy. W podsumowaniu kol. Stanisław Łuć zgadzając się z przedmówcami wspomniał dodatkowo o pogarszającej się z roku na rok oprawie rozpoczęcia Zlotu oraz o nieobecności przedstawicieli władz lokalnych. W kolejnym punkcie najpierw Przewodniczący Komisji krótko zreferował zmiany przegłosowane i wprowadzone do regulaminu OTP, a następnie dokonano zmian i poprawek w załączniku zawierającym wykaz miejscowości punktowanych. Po zakończeniu prac na posiedzeniu zapadła decyzja, że ostateczna, ujednolicona wersja regulaminu OTP po nowelizacji zostanie przesłana pocztą elektroniczną do członków Komisji w celu ostatecznego przejrzenia i zatwierdzenia.
W kolejnym punkcie Komisja zajęła się wstępnym omówieniem zaproponowanych zmian w regulaminie Przodownika Turystyki Pieszej. Na zakończenie kol. kol. Konrad Majewski i Roman Jaskulski zostali poproszeni o przygotowanie zestawienia dwóch niezależnych propozycji nowelizacji Regulaminu.
Kolejny punkt dotyczył akcji weryfikacji szlaków. Omawianie punktu rozpoczął kol. Stanisław Łuć zwracając uwagę na zróżnicowaną aktywność wojewódzkich koordynatorów. Poprosił również kol. Bartosza Leoniaka o zebranie informacji od koordynatorów o stanie prac na weryfikacją zapisów ewidencji szlaków. Następnie kol. Bartosz Leoniak przedstawił informację nt. zaangażowania koordynatorów w akcję weryfikacji i jako najbardziej aktywnych wskazał koordynatorów z województw: mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. W uzupełnieniu kol. Mieczysław Żochowski poinformował o zaplanowanym na 15 grudnia br. spotkaniu znakarzy z województwa opolskiego. Na zakończenie omawiania tego punktu kol. Stanisław Łuć poprosił kol. Bartosza Leoniaka, aby przygotował listę koordynatorów w celu umieszczenia jej na stronie internetowej Komisji. Zobowiązał także członków Komisji odpowiedzialnych za szlaki i sprawy znakarskie o przygotowanie pisma do ZG PTTK dotyczącego likwidacji grup znakarskich, a także przygotowanie harmonogramu działań na rok 2017.
W kolejnym punkcie Komisja jednomyślnie przyjęła regulamin Jubileuszowej Odznaki 65-lecia OTP. Wstępnie przyjęto też, że obchody jubileuszowe odbędą się w ramach 60. Ogólnopolskiego Zlotu PTP. Na wniosek kol. Romana Jaskulskiego Komisja jednogłośnie przegłosowała uchwałę intencyjną o powołaniu komitetu obchodów 70-lecia KTP przez Komisję w kolejnej kadencji.
W sprawach bieżących Komisja przegłosowała przyznanie kol. Janowi Laurynów uchwałę o nadaniu dyplomu "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" w odpowiedzi na wniosek macierzystego oddziału o przyznanie tytułu Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego PTP postanowiono odłożyć do rozparzenia wraz z innymi wnioskami w tradyjnym termie tj. na posiedzeniu w lipcu 2017 r. Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 21 stycznia 2017 r. w Warszawie. Ustalono także wstępnie terminy następnych posiedzeń Komisji w roku 2017 na: 25 marca w Gołdapi, 23 lipca (po zakończeniu LVIII OWRP) w Zgierzu, 28 września (przed LX Ogólnopolskim Zlotem PTP) w Mielnie-Unieściu i 4 listopada w Warszawie (jako ostatnie posiedzenie w XVIII kadencji).
Na zakończenie kol. Stanisław Łuć poinformował, że Prezydium ZG PTTK zatwierdziło Regulamin Odznaki "Miłośnik OWRP" co otwiera drogę do weryfikacji i przyznawania odznaki. Odznaki zostaną zamówione przez Oddział PTTK "Mazowsze". Na tym posiedzenie zakończono.


styczeń 2016 - wrzesień 2016
Między posiedzeniami Komisji w styczniu i w kwietniu 2016 r. odbyły się dwa egzaminy na uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej oraz rozszerzenie uprawnień: 30 stycznia w Wałbrzychu i 25 lutego w Gdańsku. We obu tych terminach łącznie o nadanie uprawnień ubiegało się 5 osób, a do ich rozszerzenia przystąpiło 19 przodowników. W styczniu na stronie Komisji umieszczono również komunikat zachęcający turystów pieszych do zgłaszania propozycji zmian w regulaminach OTP i PTP. Rozstrzygnięto także ogłoszony przez Komisję konkurs fotograficzny pod hasłem "Pluchy i Szarugi". Jego laureatką została kol. Danuta Kobylarz, a wyróżnienie otrzymał kol. Adam Pala.
Kolejne posiedzenie Komisji, tym razem wyjazdowe, odbyło się 2 kwietnia w Krakowie. Komisja obradowała Komisja w składzie kol. kol.: Stanisław Łuć, Elżbieta Nowak, Marcin Czerwiński, Roman Jaskulski, Bartosz Leoniak, Daniel Nazaruk, Mieczysław Żochowski. Porządek obrad poza stałymi punktami obejmował: spotkanie z piechurami środowiska krakowskiego, informacje o przygotowaniach do OWRP Roztocze 2016, informacja nt. stanu zaawansowania akcji "Szlaki" oraz zaawansowania przygotowań do planowanej konferencji wojewódzkich koordynatorów ds. znakarskich, a także wstępną dyskusję nad zmianami w regulaminach OTP i PTP, jakie wpłynęły do Komisji. Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczył Honorowy Przewodniczący Komisji Włodzimierz Majdewicz.
Na początku posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Komisji kol. Stanisław Łuć i przedstawiając obecnych jej członków, po czym oddał głos przedstawicielom krakowskiego środowiska piechurów w osobach kol. kol. Eugeniusza Halo oraz kol. Heleny Grzywacz. Przedstawiciele krakowskich turystów pieszych przedstawili informacje o swojej działalności, planach oraz problemach z jakimi się borykają. Po wystąpieniach nastąpiła krótka dyskusja w ramach której wymieniono się doświadczeniami m.in. w zakresie szlaków, ich stanu oraz utrzymania.
Po spotkaniu z krakowskimi piechurami Komisja podjęła dalsze obrady we własnym gronie. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kol. Roman Jaskulski na podstawie informacji otrzymanej od organizatorów poinformował, że przygotowania do Rajdu przebiegają zgodnie z planem. Uruchomiono już zapisy na rajd, a pozostałe jeszcze nieliczne sprawy związane z zakończeniem Rajdu są na dobrej drodze do załatwienia. Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.
W kolejnym punkcie Komisja zajęła się sprawą krajowej narady koordynatorów wojewódzkich do spraw znakarskich. Kol. Stanisław Łuć poinformował, że ustalono jej termin na 24 kwietnia. Jednym z głównych jej celów jest przedstawienie roli koordynatorów według ustaleń Komisji oraz otrzymanie informacji zwrotnej na temat oczekiwanego przez nich wsparcia. Następnie kol. Daniel Nazaruk przedstawił projekt porządku obrad narady, do którego nie zgłoszono uwag. Jako ostatni w tej sprawie głos zabrał ponownie kol. Stanisław Łuć, który m.in. poprosił o zmieszczenie na stronie Komisji listy koordynatorów wojewódzkich.
W kolejnym punkcie obrad kol. Daniel Nazaruk poinformował o rozdziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na prace znakarskie. Poinformował też, że przyznana została około połowa środków w stosunku do kwoty wnioskowanej. Kol. Bartosz Leoniak przedstawił stan prac nad zestawieniem szlaków. Sprawy szlaków zostały omówione w dyskusji, w której kol. Elżbieta Nowak wyraziła obawę, że dalsze ograniczanie środków na prace znakarskie, w tym na elementy w rodzaju tablic informacyjnych, doprowadzi do ich powolnej degradacji. Natomiast kol. Stanisław Łuć poruszył kilka spraw. Zaproponował, żeby zestawienie szlaków w przyszłości wzbogacić o informacja nt. obiektów krajoznawczych. Odniósł się również do zgłoszonych wniosków o wpisanie do rejestru szlaków kulturowych np. św. Jakuba, które m.in. ze względu na odmienne znakowanie nie powinny być wpisywane do rejestru PTTK. Sprawą otwartą pozostaje natomiast utworzenie rejestru szlaków wykonanych przez inne organizacje. Przedstawił również swoją negatywną opinię na temat przyjmowania przez Komisję regulaminu poruszania się po szlakach, którą przygotował jeden z oddziałów dolnośląskich. Na koniec zwrócił uwagę na problem grup znakarskich, z którymi nie mam żadnego kontaktu. Być może część z nich będzie trzeba rozwiązać po uprzednim wyczerpaniu możliwości wyjaśnienia ich aktualnej sytuacji. Jako ostatni w tym punkcie obrad głos zabrał kol. Bartosz Leoniak, który podsumował temat odnosząc się do części przedstawionych w dyskusji zagadnień.
Punkt dotyczący zmian w regulaminach OTP i PTP rozpoczął się od wprowadzenia kol. Stanisław Łucia, który przypomniał, że celem zmian w regulaminach OTP i PTP jest udoskonalenie oraz wprowadzenie poprawek i zmian dostosowujących regulamin do aktualnych wymogów, a nie jego gruntowna zmiana czy napisanie go od nowa. Następnie głos zabrał kol. Daniel Nazaruk, który niejako w kontrze do przedmówcy uzasadniał daleko idące zmiany prezentowane przez siebie, a zgłoszone przez turystów pieszych z województwa pomorskiego. W dalszej części kol. Roman Jaskulski omówił nadesłane do Komisji projekty zmian i poprawek, które wcześniej zostały przez niego uporządkowane i wysłane mailowo członkom Komisji. W trakcie omawiania poprawki nie budzące sprzeciwów lub jednoznacznie negatywnie ocenione zostały odpowiednio wstępnie przyjęte lub odrzucone. Pozostałe poprawki, w przypadku których pojawiły się wątpliwości pozostawiono do dyskusji na kolejnym posiedzeniu Komisji.
W ostatnim punkcie obrad zatwierdzono jednogłośnie powołanie dwóch TRW OTP, po czym posiedzenie zakończono.


grudzień 2015 - styczeń 2016
Między posiedzeniami Komisji w grudniu 2015 r. i w styczniu 2016 r. Komisja ogłosiła konkurs fotograficzny pod hasłem "Pluchy i szarugi". Zgłoszenia prac przyjmowane były do 15 stycznia 2016 r. Zwyciężczynią została kol. Danuta Kobylarz, a wyróżnienie przyznano kol. Adamowi Pali.
Kolejne posiedzenie Komisji, zgodnie z przyjętym wcześniej planem, odbyło się 23 stycznia 2016 roku w Warszawie. Do porządku obrad wpisano: informację o stanie przygotowań do LVII OWRP "Roztocze 2106" i LIX Ogólnopolskiego Zlotu PTP w Grudziądzu, przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2015, informację o stanie akcji "Szlaki" oraz przygotowań do ogólnopolskiego spotkania koordynatorów wojewódzkich, a także stan prac nad nowelizacją regulaminów TP.
W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz Honorowy Przewodniczący Komisji Włodzimierz Majdewicz, a podczas omawiania stanu przygotowań do imprez centralnych także przedstawiciele organizatorów: kol. kol. Janusz Kapecki – prezes Zarządu Oddziału PTTK w Zamościu, komandor LVII OWRP, Zofia Kapecka i Maria Kabaczyńska, członkinie kierownictwa Rajdu oraz Piotr Łukiewski – prezes Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu, komandor LIX OZ PTP. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji kol. Stanisław Łuć.
Na początku kol. Janusz Kapecki omówił założenia i stan przygotowań do Rajdu, który odbędzie się w dniach 9-23 lipca. Według jego relacji zdecydowana większość prac organizacyjnych została już wykonana lub jest w toku realizacji. Po wystąpieniu kol. Kapeckiego członkowie Komisji przedstawili kilka wniosków dotyczących spraw organizacyjnych, a kol. Włodzimierz Majdewicz wyraził uznanie dla autora projektu znaczka rajdowego. Na koniec kol. Kapecki podziękował za zgłoszone uwagi i zapytał o możliwość uzyskania dofinansowania z ZG PTTK w wysokości ok. 10.000 zł. Kol. Łuć potwierdził, że można się spodziewać dofinansowania, ale należy zakładać, że będzie to niższa kwota.
Kol. Piotr Łukiewski poinformował, że część prac organizacyjnych została już wykonana i przedstawił ich zakres. Podobnie jak poprzednio, członkowie komisji zgłosili swoje wnioski. Na tym dyskusję w tym punkcie zakończono.
Plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie po drobnym uzupełnieniu, podobnie jak sprawozdanie z działalności Komisji. Przyjęto też termin najbliższego posiedzenia KTP ZG PTTK w Krakowie na dni 2-3 kwietnia.
W punkcie dotyczącym szlaków i spraw znakarskich kol. S. Łuć podkreślił wagę narady koordynatorów wojewódzkich, która wymaga obecności przynajmniej wybranych członków Komisji. Przypomniał też, że pilną sprawą jest szybkie zorganizowanie trzech pozostałych spotkań wojewódzkich, aby narada koordynatorów mogła się odbyć w dogodnym terminie. Przy okazji omawiania spraw związanych ze szlakami kol. Łuć poprosił kol. Bartosza Leoniaka o udzielenie odpowiedzi na pisma kierowane do Komisji z prośbami o podanie informacji o przebiegu szlaków. Poruszony został również temat odpowiedzialności PTTK za wypadki turystów na szlakach znakowanych przez PTTK wywołany listem przesłanym przez Oddział PTTK w Zawierciu do prezesa ZG PTTK. Wywiązała się w tej kwestii krótka dyskusja między członkami Komisji. Na jej koniec kol. Stanisław Łuć zwrócił uwagę, że cykl odnawiania wszystkich szlaków przy obecnym tempie wynosi kilkanaście lat. W tej sytuacji także Zarząd Główny PTTK powinien podjąć odpowiednie działania w skali ogólnopolskiej. Komisja zajęła się też sprawą wniosku Oddziału PTTK w Wieruszowie ws. nadania nazwy szlaku. Kol. Bartosz Leoniak został poproszony o przygotowanie stosownego wniosku w tej sprawie do Prezydium ZG PTTK. Kończąc ten punkt obrad kol. Mieczysław Żochowski wskazał na konieczność zachęty do skierowania kandydatów na kurs znakarzy szlaków pieszych przez te oddziały, w których grupy znakarskie zostały zdekompletowane i grozi ich likwidacja, a kol. Łuć podsumował, że jest to sprawa do omówienia na spotkaniu z koordynatorami wojewódzkimi.
Kolejnym omawianym punktem był stan prac nad nowelizacją regulaminów. Kol. Stanisław Łuć uznał, że powinno to być głównym punktem posiedzenia Komisji w Krakowie powinny być zmiany w regulaminach. Ustalono, że kol. kol. Roman Jaskulski i Konrad Majewski zbiorą i uporządkują zgłoszone propozycje zmian i prześlą je do wiadomości członkom Komisji przed zebraniem, a kol. Majewski przygotuje w trybie pilnym komunikat na stronę internetową Komisji ws. trybu i terminu zgłaszania propozycji zmian. Na wniosek kol. Mieczysława Żochowskiego, sekretarza Komisji, zatwierdzono jednogłośnie powołanie kolejnego TRW OTP oraz zmiany w składzie w zatwierdzonym wcześniej TRW OTP.
Kol. Marcin Czerwiński poinformował o ustanowieniu Odznaki 1050-lecia Chrztu Polski, której regulamin został zamieszony na stronie internetowej Komisji, a kol. Włodzimierz Majdewicz poinformował, że odznakę "Żołnierzy Wyklętych" sprzedano dotąd w liczbie ok. 100 z 300 wykonanych sztuk. W związku z tym zaproponował, by na stronie internetowej Komisji zamieścić komunikat przypominający o odznace. Ponadto poinformował o najbliższych imprezach pieszych zaplanowanych przez Oddział Stołeczny PTTK. Zwrócił też uwagę, że wskazane byłoby uaktywnienie zakładek "Recenzje" oraz "Miejsca ciekawe mało znane" na stronie internetowej Komisji.


wrzesień - grudzień 2015
Między posiedzeniami Komisji we wrześniu i grudniu 2015 r. odbyły się 7 egzaminów na uprawnienia przodownika turystyki pieszej. I tak 24 października w Bardzie i w Lublinie, 4 listopada w Katowicach, 17 listopada w Krakowie, 18 listopada w Warszawie, 20 listopada w Chełmnie i 28 listopada w Zielonce.
Łącznie we wszystkich tych terminach 18 kandydatów przystąpiło do egzaminu na III stopień PTP, a w 50 przypadkach przedmiotem egzaminu było rozszerzenie uprawnień o kolejne województwa. Wszystkie egzaminy odbyły się jak zwykle pod patronatem Komisji Turystyki Pieszej.
Posiedzenie Komisji, zgodnie z przyjętym wcześniej planem, odbyło się 5 grudnia 2015 roku w Zielonej Górze. Do porządku obrad wpisano: informację o przebiegu wojewódzkich spotkań środowisk znakarzy, podsumowanie działalności zespołu ds. młodzieży i wnioski na przyszłość, przygotowanie do nowelizacji regulaminów OTP i PTP, raport o egzaminach na uprawnienia i rozszerzenie uprawnień PTP oraz propozycje do planu pracy Komisji na rok 2016. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, a posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji kol. Stanisław Łuć.
Najpierw kol. kol. Daniel Nazaruk i Bartosz Leoniak przedstawili informację o przebiegu wojewódzkich spotkań znakarzy. Odbyły się one dotąd w 12 województwach, dwa kolejne są zaplanowane do końca stycznia 2016 r. Przyniosły one bardzo dobry efekt, m.in. taki, że ponad 100 znakarzy złożyło sprawozdania i legitymacje do przedłużenia, co pozwoli rozszerzyć listę czynnych znakarzy do ok. 250. Uzyskano wiedzę o sytuacji w poszczególnych grupach znakarskich, uporządkowano ich status oraz szlaki, jakie mają pod swoja opieką. Podczas spotkań wybrano też koordynatorów wojewódzkich.
Kol. Nazaruk zauważył, że w toku prac nad wnioskiem o dofinansowanie prac znakarskich w ZG PTTK została zredukowana lista szlaków przewidzianych do odnowienia w wyniku czego część środków przewidzianych w resorcie na ten cel nie została wykorzystana, a nie zostały odnowione niektóre szlaki wymagające pilnego odnowienia. Kol. Konrad Majewski poinformował o przebiegu spotkania znakarzy woj. Lubuskiego. Dobrze układa się współpraca z Lasami Państwowymi gorzej z władzami samorządowymi, które preferują Nordic Walking. Zwrócił też uwagę, że spośród ok. 800 km tras NW aż ok. 90% pokrywa się ze szlakami pieszymi. Kol. Mieczysław Żochowski poinformował o przebiegu spotkania znakarzy woj. mazowieckiego oraz woj. podkarpackiego.
Na zakończenie tego punktu Kol. Stanisław Łuć zwrócił uwagę na konieczność zaplanowania na I kwartał 2016 r. terminu spotkania wojewódzkich koordynatorów z udziałem przedstawicieli Komisji.
W kolejnym punkcie kol. Daniel Nazaruk przedstawił informację o spotkaniu zespołu ds. młodzieży. Ogólny wniosek jego zdaniem jest taki, że nie ma dobrych pomysłów, jak przyciągnąć młodzież do uprawiania turystyki pieszej. Zaproponował, żeby utworzyć stronę w serwisie Facebook, na której można byłoby zamieszczać informacje o imprezach (np. OWRP) jak również ustalenie zniżkowej opłaty dla młodzieżowych PTP za uczestnictwo w imprezach centralnych (np. OWRP). Kol. Stanisław Łuć uznał, że należałoby rozważyć zorganizowanie spotkania Komisji z Zespołem ds. Młodzieży ZG PTTK a także z grupą młodych liderów turystyki. Propozycję tę poparł w dyskusji kol. Konrad Majewski, a kol. Nazaruk wskazał potencjalne przyczyny, dla których takie spotkania mogą nie przynieść spodziewanego efektu, choć ostatecznie poparł tę inicjatywę. Następnie Komisja przeszła do omawiania kolejnego punktu, w którym kol. Konrad Majewski przedstawił informację nt. wniosków w sprawie zmian w regulaminie OTP. Duża część zgłoszonych propozycji wyklucza się, dlatego wymagane są konsultacje i dyskusja nad nimi. Wśród wniosków znalazły się m.in. postulaty wprowadzenia selfie oraz wydruku z GPS jako potwierdzeń. Zgłoszono także wnioski o zaliczanie przejść przez miasta punktowane oraz o dopuszczenie nieciągłości wędrówki w szlakach na duże OTP prowadzących przez duże miasta. Zostały zgłoszone też wnioski o uaktualnienie listy miejscowości punktowanych. Kol. Majewski został poproszony o przygotowanie do końca 2015 r. informacji o pracach nad zmianami w regulaminie OTP do zamieszczenia na stronie internetowej Komisji wraz z apelem o zgłaszanie uwag do 29 lutego 2016. Otrzymane uwagi i propozycje zostaną pogrupowane tematycznie i przygotowane w formie pisemnej do dyskusji (I czytanie) na posiedzeniu Komisji przewidzianym w Krakowie w dniu 2 kwietnia 2016. Będą one podstawą projektu nowelizacji regulaminu.
W kolejnym punkcie Kol. Mieczysław Żochowski w zastępstwie nieobecnej kol. Elżbiety Nowak przedstawił opracowaną przez nią informację o egzaminach na uprawnienia i rozszerzenie uprawnień PTP. W minionym roku odbyły się 22 egzaminy. Łącznie 64 osoby uzyskały uprawnienia PTP, a 137 egzaminów zakończyło się rozszerzeniem uprawnień na następne regiony. W Przedborzu 1 osoba uzyskała uprawnienia Młodzieżowego PTP. Kol. Stanisław Łuć podsumował sprawozdanie stwierdzeniem, że wyniki są rekordowe na tle ostatnich kilku lat, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe mianowania. Natomiast utrzymująca się tendencja malejąca w przypadku Młodzieżowych PTP jest dodatkowym potwierdzeniem pilnej potrzeby podejmowania działań wśród młodzieży.
Roboczy plan pracy przedstawiony przez kol. Stanisława Łucia zawierał harmonogram prac związanych z porządkowaniem sytuacji w obszarze szlaków oraz znakarzy szlaków pieszych nizinnych, a także harmonogram prac nad nowelizacją regulaminu OTP. Ponadto Komisja zorganizuje coroczne cykliczne imprezy centralne tj. OWRP 2016 Roztocze, którego organizatorem jest Oddział PTTK w Zamościu oraz 59. OZ PTP w Grudziądzu. Komisja włączy się także w organizację ogólnopolskiego zlotu organizowanego przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w dniach 11-12 czerwca 2016 w Gnieźnie z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ostatnim punktem były sprawy bieżące. Pierwsza dotyczyła wniosku ws. rozszerzenia uprawnień PTP 4 kolegów poza normalnym trybem egzaminacyjnym. Po dyskusji w tej sprawie postanowiono nie tworzyć precedensu sprzecznego z regulaminem PTP i zasugerowano wnioskodawcom przeprowadzenie i udokumentowanie egzaminu sprawdzającego znajomość regionów, na które zainteresowani chcą uzyskać rozszerzenie. Po sporządzeniu i przesłaniu do Komisji protokołu i dokumentacji z egzaminu zainteresowani będą mogli uzyskać rozszerzenie uprawnień.
Ponadto na wniosek Przewodniczącego Komisji przegłosowano 3 wnioski o nadanie dyplomów "Zasłużony dla Turystyki Pieszej", jakie wpłynęły do Komisji. Dwa z nich rozpatrzono pozytywnie.
Na wniosek sekretarza Komisji zatwierdzono jednogłośnie 3 wnioski ws. powołania TRW OTP. Na zakończenie kol. Stanisław Łuć poinformował, że zwrócił się do niego przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z pytaniem, czy KTP ZG PTTK włączy się w obchody 500. rocznicy Reformacji przypadającej w roku 2017. Ustalono, że członkowie Komisji przemyślą i skonsultują ten temat w swoich środowiskach do następnego posiedzenia Komisji, które wyznaczono na dzień 23 stycznia 2016 w Warszawie.


lipiec - wrzesień 2015
Między posiedzeniami Komisji w lipcu i we wrześniu 2015 r. nie odbyły się żadne imprezy pod patronatem Komisji, ani też nie zostały przeprowadzone egzaminy na rozszerzenia uprawnień. Natomiast egzamin tradycyjnie odbył się w trakcie trwania LVIII OZ PTP w Rzeszowie. Przystąpiły do niego 3 osoby chcące zdobyć uprawnienia PTP III stopnia oraz 13 osób chcących dokonać rozszerzenia posiadanych uprawnień.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami posiedzenie KTP odbyło się 10 września 2015 r. w Rzeszowie w przeddzień otwarcia Zlotu. Tematami wchodzącymi w skład porządku obrad posiedzenia były: ocena LVI OWRP 2015 i przygotowanie podziękowań dla organizatorów, sprawy szlaków i znakarzy - akcja weryfikacji grup znakarskich, stan kadry w turystyce pieszej oraz budowa bazy uczestników imprez centralnych oraz system wyróżnień w turystyce pieszej. W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Komisji, Honorowy Przewodniczący Komisji Włodzimierz Majdewicz oraz stały współpracownik Komisji Zdzisław Gostomski. Ponadto obecnych było dwoje członków ZG PTTK: kol. Edward Kutyła i kol. Agnieszka Wałach, a także członek GKR PTTK kol. Krystian Grajczak.
Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji kol. Stanisław Łuć.
Przed przystąpieniem do obrad kol. Agnieszka Wałach przedstawiła krótką informacje nt. Zlotu, po czym kol. Stanisław Łuć wyraził podziękowanie organizatorom Zlotu za podjęcie się druku kolejnego numeru "Piechura" i wysoką jakość wydania.
Następnie po raz kolejny podjęto temat oceny LVI OWRP tym razem bardziej pogłębionej w stosunku do tej dokonanej na gorąco na posiedzeniu lipcowym. Krótka dyskusja doprowadziła do wniosku, że organizatorzy zasłużyli na ocenę dobrą z plusem. W związku z powyższym kol. Stanisław Łuć zaproponował przygotowanie podziękowania pisemnego i przesłanie go na ręce członków sztabu organizacyjnego z Komandorem na czele. A Oddziałowi PTTK "Podlasie" w Siedlcach przyznanie dyplomu okolicznościowego.
Kol. Łuć poinformował w tym punkcie także o pewnych organizacyjnych perturbacjach związanych z odznaką "Miłośnik OWRP", która mimo, że jest gotowa do wprowadzenia, to oczekuje na zatwierdzenie Zarządu Głównego PTTK, pomimo, że nie jest ani odznaką krajoznawczą ani turystyki kwalifikowanej. Wyraził też obawę o możliwe ingerencje ZG PTTK w regulamin. Podsumowując dyskusję, jaka rozgorzała na ten temat, kol. Stanisław Łuć zapowiedział skierowanie odpowiedniego pisma do ZG.
W kolejnym punkcie, po kilku zdaniach wprowadzenia kol. Łucia, kol. Daniel Nazaruk został poproszony o krótką relację z pierwszego z serii spotkania znakarzy, które odbyło się w Koszalinie i które zgromadzić miało w założeniach wszystkich znakarzy z województwa zachodniopomorskiego. Kol. Nazaruk streścił krótko przebieg spotkania i omawiane sprawy. Następnie kol. Bartosz Leoniak przytoczył aktualne dane dotyczące czynnych znakarzy, z których wynika, że choć wydano dotychczas 1081 legitymacji, to ważnych aktualnie jest tylko 145. Pozostałe nie są regularnie przedłużane. Kol. Nazaruk zwrócił też uwagę, że grupy znakarskie nie informują Komisji, czy wykonują odnawianie szlaków ze środków samorządów lokalnych. Dalsza część dyskusji w tym punkcie dotyczyła terminów spotkań znakarzy w kolejnych województwach oraz osób mających na nich reprezentować Komisję. Przyjęto, że wszystkie spotkania mają odbyć się do końca grudnia br. Na zakończenie kol. Leoniak poinformował, że centralny kurs znakarzy szlaków pieszych nizinnych odbędzie się w Starachowicach pod koniec marca 2016 r.
Przechodząc do kolejnego punktu kol. Stanisław Łuć poinformował, że została zgłoszona propozycja stworzenia centralnej bazy internetowej uczestników imprez centralnych. Przy okazji tej propozycji poruszono sprawę elektronicznej ewidencji PTP, w której są nadal spore braki. Padły propozycje działań mogących przyspieszyć uzupełnienie tego zestawienia. Następnie kol. Łuć poprosił o zabranie głosu kol. Marcina Czerwińskiego, który przedstawił informację nt. prac zespołu ds. kształcenia kadry powołanego przez ZG, w którego posiedzeniu brał udział z ramienia Komisji. Według jego relacji zespół ze względu na rozbieżne poglądy członków poszczególnych Komisji ZG nie określił jeszcze precyzyjnie celu swoich działań.
Kolejny punkt dotyczył systemu wyróżnień nadawanych przez Komisję. W ramach tego punktu nie podjęto żadnych wiążących decyzji. Padły natomiast propozycje rozszerzenia systemu wyróżnień w tym ustanowienie wyróżnienia dla znakarzy. W tym ostatnim przypadku wywiązała się krótka dyskusja na temat kryteriów przyznawania takiego wyróżnienia. Ostatecznie przyjęto, że jedyną dodatkową (najniższą) formą wyróżnienia będzie pisemne podziękowanie Komisji.
W punkcie poświęconym sprawom bieżącym została przedstawiona informacja o wniosku dotyczącym organizacji egzaminu PTP w dniu 24 października br. w Koszalinie. Ustalono też, że kol. Henryk Adamski wręczy w imieniu Komisji list gratulacyjny 26 września br. w Kielcach, gdzie odbędzie się spotkanie rocznicowe tamtejszego Klubu PTP. Komisja otrzymała zaproszenie z Oddziału PTTK w Łęczycy na jubileuszowy rajd nad Bzurą. Udział w nim zadeklarował kol. Bartosz Leoniak. Kol. Włodzimierz Majdewicz przypomniał, że w 2016 roku przypada 1050. rocznica Chrztu Polski. Dodał też, że temat będzie omawiany na zebraniu zespołu zlotowego dotyczącego tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej. Kol. Mieczysław Żochowskiprzedstawił wniosek o zatwierdzenie TRW OTP w Oddziale PTTK w Turku. W głosowaniu zatwierdzono jednogłośnie Referat z prawem weryfikacji OTP do małej srebrnej.
Termin następnego posiedzenia Komisji ustalono na 5-6 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze.


kwiecień - lipiec 2015 r.
Między posiedzeniami Komisji w kwietniu i lipcu 2015 r. miał miejsce prawdziwy wysyp egzaminów na uprawnienia przodownickie. Cztery z nich odbyły się w kwietniu: 14 IV w Krakowie, 15 IV w Warszawie, 24 IV w Chełmnie i 25 IV w Łodzi. Sześć w maju, z czego aż trzy jednego dnia i tak: 6 V w Katowicach, 9 V w Zielonej Górze, Turku i w Elblągu, 14 V w Gdańsku i 23 V w Lwówku Śląskim. Zwieńczeniem tej serii był egzamin na zakończenie OWRP 18 lipca 2015 r. w Siedlcach. Łącznie we wszystkich tych terminach 35 kandydatów przystąpiło do egzaminu na III stopień PTP, a w 82 przypadkach przedmiotem egzaminu było rozszerzenie uprawnień o kolejne województwa. Wszystkie egzaminy odbyły się oczywiście pod patronatem Komisji Turystyki Pieszej.
Również znakarze nie próżnowali organizując pod patronatem KTP oraz Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej kurs znakarzy szlaków nizinnych i górskich jeździeckich w Starych Pieścirogach k. Nasielska. Kurs odbywał się w dniach 17-19 kwietnia.
W okresie między posiedzeniami Komisja ogłosiła również konkurs fotograficzny "WIOSENNY KWIAT" trwający do 15 maja 2015. Jego zwycięzcą został kol. Roman Żyła.
Kolejne w tej kadencji posiedzenie Komisja odbyła 19 lipca 2015 r. w Siedlcach. Przedmiotem obrad były poza sprawami bieżącymi: wstępna ocena LVI OWRP "Mazowieckie 2105", informacja o stanie oddziałowych KTP oraz rozpatrzenie wniosków o nadanie tytułu Honorowego PTP oraz dyplomów "Zasłużony dla Turystyki Pieszej". Na wniosek kol. Daniela Nazaruka rozszerzono porządek obrad o sprawy szlaków pieszych i znakarzy. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz dodatkowo jej stali współpracownicy kol. kol. Konrad Bielecki i Ryszard Bałabuch. Komisja zaprosiła również na swoje posiedzenie przedstawicieliorganizatorów LVI OWRP "Mazowieckie 2105" w osobach kol. Wojciecha Chwedczuka - komandora Rajdu, kol. Anny Kirchner - jego zastępczyni, kol. Jarosława Wolańskiego - kierownika trasy nr 3 i kol. Pawła Kowalczyka - kierownika trasy nr 2. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji kol. Stanisław Łuć.
Na początku poproszono o ocenę OWRP jego organizatorów, którzy uznali imprezę za udaną co potwierdzają opinie uczestników. Nawet oberwanie chmury, jakie przeszło nad Siedlcami w sobotę 18 lipca późnym popołudniem nie popsuło humoru turystom, którzy w dość licznym gronie pojawili się zakończeniu. Ze strony członków Komisji biorących udział w Rajdzie padło kilka krytycznych uwag, ale jednocześnie podkreślali oni, że ich całościowa ocena Rajdu jest zdecydowanie pozytywna. Na koniec głos zabrali obecni kierownicy tras, którzy wyjaśnili przyczyny większości niedociągnięć. Dyskusję podsumował kol. Stanisław Łuć, który przypomniał, że organizatorzy podjęli się organizacji OWRP za jego namową. Na zakończenie podziękował organizatorom za trud włożony w organizację Rajdu, a szczególnie jego zakończenia. Zakończeniem tego punktu było wręczenie honorowej odznaki "Miłośnik OWRP" w stopniu srebrnym komandorom dwóch OWRP: komandorowi LV OWRP kol. Danielowi Nazarukowi oraz komandorowi LVI OWRP kol. Wojciechowi Chwedczukowi.
Stan organizacyjnych organizacyjny oddziałowych KTP omówił kol. Mieczysław Żochowski. Z przedstawionej informacji wynikało, że oddziały PTTK przekazały informację o powołaniu ok. 50 KTP, a informację o istnieniu dodatkowych 19 udało się uzyskać z innych źródeł. Na dodatek informacje otrzymane od oddziałów często były niepełne co spowodowały znaczne opóźnienie w przygotowaniu aktualnego wykazu. Co więcej, prawdopodobnie jest to zaledwie ok. połowy działających KTP i należy podjąć działania w celu skłonienia władz oddziałów do uzupełnienia danych. Komisje liczą od 3 do 27 członków, a składy są zróżnicowane od takich, w których działają wyłącznie PTP, przez takie, gdzie są również turyści piesi bez uprawnień po komisje zajmujące się jednocześnie kilkoma dziedzinami turystyki kwalifikowanej. Informacja została przyjęta bez dyskusji.
W kolejnym punkcie kol. Konrad Majewski przedstawił wzór formularza sprawozdania rocznego ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej Oddziałowej KTP (OKTP-1) oraz wzór formularza sprawozdania rocznego ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej TRW OTP (TRW-1). Po krótkiej dyskusji Komisja przyjęła oba formularze jako nieobowiązkowe, ale zalecane do stosowania.
W ramach kolejnego punktu obrad kol. Daniel Nazaruk przedstawił formularze: wniosku o nadanie uprawnień znakarza nizinnych szlaków turystycznych, zapotrzebowania ilościowego na prace znakarskie i rozliczenia ilościowego tychże prac. W dyskusji zgłoszono do przedstawionych formularzy kilka poprawek, po czym w głosowaniu dwa z nich zaakceptowano jednogłośnie z zaproponowanymi zmianami. Trzeci, ze względu na dużą liczbę uwag, zdecydowano się poddać pod głosowanie w późniejszym czasie po jego ponownym zredagowaniu.
W swoim dalszym wystąpieniu kol. Nazaruk omówił sprawę organizacji wojewódzkich spotkań znakarzy. Zarówno pod katem organizacyjnym, jak i problemowym. Ustalono też kto z członków i stałych współpracowników Komisji weźmie w nich udział. Podczas omawiania tej tematyki zwrócił uwagę, że po odejściu z pracy kol. Denise Ślęzak-Michalskiej znacznie pogorszyła się komunikacja w sprawach dotyczących finansowania i rozliczeń prac znakarskich. Podsumowując temat i krótką dyskusje, jaka się wywiązała kol. Stanisław Łuć uznał, że należy pilnie przygotować w imieniu Komisji do ZG PTTK odpowiednie wystąpienie pisemne, w którym powinny być podniesione problemy zgłoszone w dyskusji.
Kończąc omawianie tego punktu kol. Nazaruk przedstawił komunikatu o terminie składania zapotrzebowania na prace znakarskie oraz harmonogram występowania o środki finansowe. Oba dokumenty zostały przyjęte z uwagami zgłoszonymi przez członków Komisji.
W kolejnym punkcie obrad Komisja podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej 23 przodownikom TP. W dwóch przypadkach odłożono rozpatrzenie wniosków na kolejny rok ze względu na staż PTP poniżej 20 lat. Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia wniosków o nadanie dyplomu "Zasłużony dla Turystyki Pieszej", które to wyróżnienie nadała 16 turystom pieszym.
W punkcie poświęconym sprawom bieżącym kol. Bartosz Leoniak poinformował o miejscu organizacji centralnego kursu znakarskiego w roku 2016. Poruszył też problem uczestników OWRP przemieszczających się samochodami, a także zaproponował, aby ograniczyć długość tras dziennych do dwudziestu - dwudziestu kilku kilometrów. Natomiast kol. Mieczysław Żochowski przedstawił wnioski o zatwierdzenie dwóch kolejnych TRW OTP, które zostały przyjęte jednogłośnie.


styczeń - kwiecień 2015 r.
Między posiedzeniami Komisji w styczniu i kwietniu 2015 r. odbyły się trzy egzaminy nauprawnienia PTP. W Świdnicy 24 stycznia 2015 r. w Gdańsku 18 lutego 2015 r. oraz w Przedborzu 8 lutego 2015 r. W ramach egzaminów do mianowania na III stopień PTP przystąpiło 22 członków PTTK, a liczba planowanych rozszerzeń uprawnień to 32. Wszystkie egzaminy odbyły się pod patronatem Komisji. W tym samym okresie odbył się w dniach 28-29 marca 2015 r. XVI Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych w siedzibie Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi. Udział wzięło w nim 9 kandydatów na znakarzy. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin, ale ze względu na niespełnianie wymagań formalnych niektórzy z nich uprawnienia uzyskają w późniejszym czasie.
Natomiast 18 kwietnia 2015 w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji. Porządek obrad przewidywał m.in. ocenę stanu przygotowań do imprez centralnych: LVI OWRP "Mazowieckie 2105" i LVIII OZ PTP w Rzeszowie, przyjęcie znowelizowanego regulaminu odznaki "Miłośnik OWRP", dyskusje na temat systemu wyróżnień w turystyce pieszej PTTK oraz przyjęcie harmonogramu działań w zakresie weryfikacji nizinnych szlaków pieszych. W posiedzeniu uczestniczyło siedmioro członków Komisji. Obradom przewodniczył przewodniczący Komisji kol. Stanisław Łuć.
Stan przygotowań organizacji imprez centralnych na podstawie informacji uzyskanych od organizatorów przedstawił Kol. Roman Jaskulski. Informacje do chwili rozpoczęcia posiedzenia dotarły tylko od organizatorów OWRP. Wynikało z nich, że organizacja Rajdu przebiega sprawnie i bez zakłóceń, choć jest jeszcze kilka spraw wymagających załatwienia, m.in. sprawa transportu bagaży. Na obecnym etapie liczba osób zapisanych wynosiła około 80 osób na wszystkie trzy trasy. W toku dyskusji podniesiono kwestię ustalenia terminu posiedzenia Komisji oraz terminu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia PTP. Podsumowując dyskusję kol. Stanisław Łuć podziękował za przedstawioną informację i wyraził przekonanie, że organizatorzy do sprawnie poradzą sobie z załatwieniem pozostałych jeszcze spraw. Poinformował również, że ZG PTTK przyznał dotację w wysokości 6.000 zł na obie piesze imprezy centralne, co jest kwotą zbyt małą w stosunku do potrzeb. Zapowiedział w związku z tym skierowanie do ZG PTTK odpowiedniego pisma w imieniu Komisji.
Zanim ten punkt zakończono, kol. Konrad Majewski poinformował jeszcze, że w Lubuskiem wysunięta została propozycja zorganizowania ogólnopolskiego zlotu znakarzy połączonego z kursem. Po krótkiej dyskusji Komisja uznała, że na razie nie ma potrzeby organizowania takiej imprezy centralnej, ale zainteresowani tematem znakarze mogą zorganizować taki zlot przy okazji jednego z kursów. Jeśli inicjatywa spotka się z dużym odzewem środowiska i będzie kontynuowana, to w przyszłości nie jest wykluczone włączenie jej do kanonu imprez centralnych organizowanych przez Komisję.
W punkcie obrad dotyczącym odznaki Miłośnik OWRP kol. Stanisław Łuć poinformował, że w głosowaniu internetowym wybrano format odznaki w postaci regularnego serca z drzewem, namiotem i znakiem PTTK. Następnie przyjęto po dyskusji treść regulaminu odznaki, który został przyjęty jednogłośnie (uchwała nr 20/XVIII/2015). Regulamin zakłada m.in., że weryfikację i przyznawanie odznaki będzie prowadzić Główny Referat Weryfikacyjny OTP na podstawie wniosku z zestawieniem i opisem trasy. Komisja przyjęła zasadę zaufania wobec wnioskujących nie wymagając żadnych dodatkowych potwierdzeń uczestnictwa w poszczególnych Rajdach. Wykonaniem i dystrybucją odznaki zajmie się Oddział PTTK "Mazowsze".
Przedmiotem następnego punktu porządku obraz posiedzenia, który zagaił kol. Stanisław Łuć, był istniejący system wyróżnień własnych KTP. Jednym z podstawowych zagadnień w tym punkcie była kwestia określenia wymogów oraz utrzymania jednego terminu składania wniosków i tym samym późniejszego ich wręczania. Podstawą do dyskusji w tym temacie były otrzymane właśnie przez Komisję wniosku z Oddziału PTTK w Żarnowie. W dyskusji, jaka się rozpoczęła, głosy były podzielone. Część członków Komisji opowiadała się za sformalizowaniem wymagań dotyczących dyplomu Zasłużony dla Turystyki Pieszej, część uważała, że należy się jednak wykazać pewną elastycznością. W trakcie dyskusji m.in. kol. Roman Jaskulski stwierdził, że według niego w systemie wyróżnień KTP jest luka pomiędzy ww. dyplomem, a tytułem Honorowego PTP i warto rozważyć jej wypełnienie. Kol. Elżbieta Nowak zwróciła natomiast uwagę, że formalizowanie wymagań (np. wymagany staż) może utrudnić docenianie pracy m.in. opiekunów SKKT pracujących z małymi grupami młodzieży. Podstawowym kryterium oceny powinna być zatem aktywność kandydatów. Dyskusję podsumował kol. Stanisław Łuć przypominając, że Dyplom został wymyślony jako forma wyróżnienia szeregowych działaczy w oddziałach aktywnie działających w turystyce pieszej, niekoniecznie będących PTP. Stwierdził też, że być może warto poszerzyć istniejący system wyróżnień i sprawa na pewno wymaga dalszego namysłu i dyskusji. Na koniec zaś przypomniał, że w głosowaniu internetowym członkowie Komisji wypowiedzieli się za nadaniem dyplomów "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" dla czterech członków PTTK na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie.
Kolejny punkt porządku obrad przedstawił kol. Bartosz Leoniak. Poinformował zebranych m.in, że aktualnie w rejestrze jest wpisanych 1069 znakarzy, z których ważne uprawnienia posiada tylko 121. Zapowiedział umieszczenie zaktualizowanej listy znakarzy na stronie internetowej KTP. Poinformował, że kompetencje w zakresie nadawania nazw szlakom przejął COTG PTTK, ale numerowanie ich pozostaje w gestii Komisji. Po tym wprowadzeniu zabrał głos kol. Stanisław Łuć. Poprosił kol. kol. Bartosza Leoniaka i Daniela Nazaruka o opracowanie harmonogramu spotkań znakarzy w województwach oraz przedstawił ich proponowany ramowy zakres. Zwrócił uwagę na potrzebę opracowania szczegółowego harmonogramu i procedury dotyczące występowania o pieniądze na prace znakarskie. Polecił także opracowanie druku zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Na tym wyczerpano merytoryczne punkty porządku posiedzenia i Komisja przeszła do omawiania spraw bieżących i wolnych wniosków. W ramach tego punktu Kol. Stanisław Łuć poruszył problem zmian wprowadzonych przez ZG PTTK w regulaminie KTP uchwalonym przez Komisję. Tryb wprowadzenia zmian (bez konsultacji z Komisją i bez choćby jej powiadomienia) jest ograniczaniem kompetencji Komisji. Na sam koniec, na wniosek Kol. Mieczysława Żochowskiego, Komisja przegłosowała jeszcze wniosek o zatwierdzenie TRW OTP zgłoszony przez Oddział PTTK w Piotrkowie Trybunalskim. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 19 lipca 2015 r. w Siedlcach.


listopad 2014 r. - styczeń 2015 r.
Między posiedzeniami w listopadzie 2014 r. i w styczniu 2015 r. odbyły się dwa egzaminy na uprawnienia PTP. Oba w listopadzie 2014 roku. Pierwszy 22.XI w Toruniu, a drugi 25.XI w Warszawie. Oba oczywiście pod patronatem Komisji i z udziałem jej członków.
Pod koniec roku Komisja ogłosiła konkurs fotograficzny pod tytułem "Szopka Bożonarodzeniowa". Konkurs trwał do 20 stycznia 2015 r. Zwycięzcą został kol. Marek Prentki. Gratulujemy.
24 stycznia 2015 roku odbyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie Komisji. Wzięło w nim udział sześcioro członków Komisji, Honorowy Przewodniczący KTP Włodzimierz Majdewicz oraz przedstawiciele organizatorów 56. OWRP z Oddziału PTTK "Podlasie" w Siedlcach w osobach kol. kol. Wojciech Chwedczuk, Krzysztof Kożuchowski, Paweł Albert Kowalczyk, Jarosław Wolański, a także kol. Andrzej Wesół jako wicekomandor 58. Ogólnopolskiego Zlotu PTP w Rzeszowie. Posiedzenie rozpoczęło się od informacji nt. przebiegu akcji "Początki drogi ku Niepodległości". Do chwili obecnej rozprowadzono 82 sztuki odznak spośród 200 sztuk każdego rodzaju, jakie były wykonane. Komisja spodziewa się większego zainteresowania na wiosnę wraz z rozpoczęciem organizacji imprez upamiętniających walki Legionów. Podjęto więc decyzję o zamówieniu dodatkowych odznak.
Kolejną omawianą sprawą był stan przygotowań do LVI OWRP "Mazowieckie 2105". W tej sprawie najpierw głos zabrał komandor OWRP, który omówił wykonane dotychczas prace, a także te, które są jeszcze w toku. Ponieważ pojawiły się pytania o możliwość uczestnictwa w Rajdzie turystów rowerowych, więc kierownictwo Rajdu stanęło na stanowisku, że udział taki jest możliwy, bo nie ma podstaw, żeby go zabronić, jednak zdecydowane pierwszeństwo mają turyści piesi, a sprzęt rowerowy nie będzie transportowany razem z bagażami. Stanowisko to spotkało się ze zrozumieniem i poparciem członków Komisji. Członkowie KTP po dyskusji, jaka została otwarta po wystąpieniu kolegi Komandora zwrócili uwagę na kilka istotnych aspektów w tym celowość uruchomienia bieżąco aktualizowanej strony internetowej poświęconej rajdowi zawierającej niezbędne materiały, konieczność uwzględnienia informacji krajoznawczych w materiałach rajdowych oraz wyraźnego akcentowania, szczególnie na miejscach noclegów, że jest to impreza PTTK. Zwrócono też uwagę na konieczność dokonania pewnych korekt i uzupełnień w regulaminie Rajdu.
Po omówieniu stanu przygotowań do kolejnego OWRP Komisja wysłuchała kol. Andrzeja Wesóła, który przedstawił stan zaawansowania prac nad organizacją Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Rzeszowie. Z jego relacji Komisja dowiedziała się, że największą bolączką organizatorów jest szczupła baza noclegowa oraz niedostatek aktualnych materiałów reklamowo-turystycznych. Członkowie Komisji mieli kilka sugestii dotyczących planowanych wycieczek przedzlotowych, ale ogólnie sprawozdanie zostało przyjęte z zadowoleniem.
W następnym punkcie Komisja pochyliła się nad wnioskami zgłoszonymi podczas poprzedniego Ogólnopolskiego Zlotu PTP, który odbył się w Gnieźnie. Spośród dziewięciu wniosków Zespołu ds. tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej Komisja przyjęła wszystkie jako przeznaczone do realizacji, przy czym część z nich pozostaje w gestii samych Przodowników lub organizatorów imprez centralnych. Niemniej jednak Komisja w ramach swoich działań będzie wspierać także realizację i tych wniosków, które nie leżą bezpośrednio w jej gestii. Również wszystkie trzy wnioski Zespołu ds. szlaków i znakarzy zostały przyjęte do realizacji, przy czym jako członka Komisji odpowiedzialnego za ich wdrożenie wyznaczono kol. Daniela Nazaruka. Z sześciu zgłoszonych wniosków zespołu ds. szkoleń, egzaminów i regulaminów odrzucono jeden, a część pozostałych odłożono do czasu planowanej nowelizacji regulaminów OTP i PTP. Jako ostatnie omawiano wnioski zespołu ds. imprez centralnych, z których jeden odrzucono jako już zrealizowany, a sześć kolejnych przeznaczono do realizacji, z czego większość jako leżące w kompetencjach organizatorów imprez. Po tym punkcie obrad ogłoszono krótką przerwę.
Po przerwie Komisja zajęła się tematyką znakowania szlaków pieszych. Na wstępie kol. Włodzimierz Kania szefujący warszawskiej grupie znakarskiej przedstawił postulaty dotyczące m.in. uporządkowania ewidencji i baz danych dotyczących szlaków, poprawy komunikacji między KTP, a znakarzami oraz sposobu rozdzielania środków między grupy znakarskie. Po wystąpieniu kol. Kani rozpoczęła się dyskusja, w której większość zgłoszonych postulatów zyskała poparcie członków Komisji. Kol. Daniel Nazaruk wskazał, że część postulowanych działań została już w jakiejś formie podjęta, jak choćby spotkania przedstawicieli Komisji ze znakarzami z poszczególnych województw. Dyskusję podsumował kol. Stanisław Łuć, który przyznał, że jest w tej sprawie jeszcze wiele do zrobienia i odpowiednie działania są lub będą podjęte.
W ramach spraw bieżących, które były ostatnim punktem porządku obrad posiedzenia Komisji członkowie KTP zapoznali się z projektem formularza sprawozdawczego oddziałowych KTP i TRW opracowanym przez kol. K. Majewskiego, do którego zaproponowano kilka drobnych zmian. W ramach tego punktu zatwierdzono również kolejne trzy TRW. Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku w Warszawie na czym obrady zakończono.


wrzesień - listopad 2014 r.
Okres między posiedzeniami wrześniowym i listopadowym obfitował w egzaminy przodownickie, w których uczestniczyli przedstawiciele Komisji. Tym razem odbyły się one w Kielcach (4.10), Lublinie (18.10), Bydgoszczy (25.10), Katowicach (5.11) i Toruniu (15.11). Cieszy tak duże zainteresowanie rozszerzaniem uprawnień przez kadrę turystów pieszych wyrażające się liczbą organizowanych egzaminów, choć z drugiej strony martwi wciąż kulejący proces zgłoszeń przodowników do elektronicznej bazy danych.
Z okazji 1 listopada Komisja ogłosiła konkurs fotograficzny pod tytułem "Dzień Zaduszny, Dzień Zadumy". Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem, a ze względu na jego wysoki poziom Komisja miała spory problem z wyłonieniem zwycięzcy. Ostatecznie nagrodę przyznano kol. Magdalenie Ciesielskiej. Gratulujemy!
15 listopada 2014 roku odbyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie Komisji. Wzięło w nim udział sześcioro członków Komisji, Honorowy Przewodniczący KTP Włodzimierz Majdewicz oraz stały współpracownik Komisji Konrad Bielecki.
Pierwszym tematem, nad którym obradowała Komisja, była ocena LVII Ogólnopolskiego Zlotu PTP, który odbył się tego roku w Gnieźnie. Ogólna ocena wyrażona przez zabierających głos członków Komisji była bardzo wysoka. Szczególnie podkreślana była bardzo dobra lokalizacja zlotu oraz sprawna organizacja. Również panująca na zlocie atmosfera, o którą zadbali organizatorzy organizując wieczorne ognisko, sprawiła, że po wspólnym spotkaniu pozostały przede wszystkim miłe wspomnienia. Drobne niedociągnięcia, które zdarzyły się podczas wycieczek zlotowych, nie wpłynęły na ogólnie bardzo wysoką ocenę tegorocznego Zlotu.
Kolejnym omawianym tematem była trudna sytuacja związana z rezygnacją oddziału w Lwówku Śląskim z organizacji OWRP w 2016 roku. Decyzja ta była podyktowana rozbieżnością zdań na ten temat w Zarządzie Oddziału. Na posiedzeniu Komisji zostało odczytane pismo w tej sprawie. Kol. Marcin Czerwiński jednocześnie poinformował, że przeprowadzono wstępne, robocze rozmowy z Zarządem Oddziału PTTK w Zamościu, który wstępnie podjął się organizacji Rajdu w 2016 roku w tej wyjątkowej sytuacji. Komisja wyraziła zadowolenie z takiej decyzji zamojskich turystów pieszych i podjęła decyzję o powierzeniu Oddziałowi organizacji OWRP 2016.
Po zakończeniu omawiania spraw związanych z organizacją OWRP głos zabrała kol. E. Nowak, która przedstawiła informację na temat egzaminów na uprawnienia PTP, które odbyły się w okresie między posiedzeniami Komisji. W wyniku odbytych egzaminów uprawnienia uzyskało 29 osób, a 35 rozszerzyło swoje uprawnienia. Kol. Nowak podzieliła się również napawającą optymizmem informacją, że w ciągu ostatniego roku uprawnienia uzyskało 45 osób, a rozszerzyło je aż 136 PTP, co jest najlepszym wynikiem w ostatnich latach. Przy okazji omawiania wyników egzaminów powrócił temat wzbogacania bazy danych pytań do testów egzaminacyjnych.
Kolejnym omawianym przez Komisję tematem była informacja kol. Mieczysław Żochowskiego na temat oddziałowych KTP. Do chwili obecnej zgłoszono do Komisji powstanie KTP przy 41 oddziałach PTTK. Niestety, wiele zgłoszeń jest niekompletnych i wymaga uzupełnień, które często dokonywane są w trybie bezpośrednich kontaktów z oddziałami. Innym mankamentem jest brak zgłoszeń do elektronicznej bazy przodowników wielu spośród zgłaszanych członków oddziałowych KTP. Sporym problemem jest zwłoka w przesyłaniu sprawozdań z działalności oddziałowych KTP, większość komisji w ogóle ich nie przesyła. W celu ułatwienia prowadzenia sprawozdawczości postanowiono opracować formularz sprawozdania. Zadania tego podjął się kol. Konrad Majewski.
Przedostatni punkt obrad dotyczył oceny działalności Komisji w pierwszą rocznicę jej powołania w obecnym składzie. W ramach tego punktu zabrał głos m.in. przewodniczący Komisji kol. Stanisław Łuć, który przedstawił własną roboczą ocenę działania Komisji w pierwszym roku działalności. Podkreślił dobre działanie zespołu ds. szkolenia oraz zespołu ds. informacji (w szczególności działalność kol. Marcina Czerwińskiego zajmującego się bieżąca aktualizacją strony internetowej). Ogólnie ocenił działalność komisji na średnim poziomie. Pozostali obecni członkowie Komisji wyrazili opinię, że za działania Komisji można wystawić ocenę dobrą jednocześnie mając świadomość, że są sprawy, które można poprawić. W podsumowaniu kol. Stanisław Łuć podkreślił, że potrzeba więcej systematycznej pracy między posiedzeniami.
Na zakończenie obrad zajęto się sprawami bieżącymi. Ustalono, że do Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Lwóweckiej Komisja wystosuje pismo, w którym wyrazi ubolewanie i dezaprobatę z powodu wycofania się z organizacji OWRP 2016. Na wniosek sekretarza Komisji zatwierdzono powołanie 7 kolejnych TRW OTP. Ustalono również, że jeszcze w 2014 roku, w możliwie najszybszym terminie, powinno się odbyć spotkanie podsumowujące Ogólnopolski Indywidualny Rajd w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego z wręczeniem dyplomów, nagród i znaczków. Posiedzenie zakończono ustaleniem terminu kolejnego posiedzenie, które zaplanowano na 24 stycznia 2015 roku.


lipiec - wrzesień 2014 r.
Okres wakacyjny, czyli okres urlopów, oznaczał również w przypadku Komisji Turystyki Pieszej czas, w którym aktywność działań organizacyjno-koncepcyjnych spadła. Większość członków Komisji w tym czasie zajęła się, w miarę swoich możliwości czasowych, działalnością związaną z uprawianiem turystyki. Ten okres odpoczynku zakończył się wraz z początkiem września, kiedy to Komisja zebrała się na swym kolejnym posiedzeniu odbywającym się w przeddzień rozpoczęcia kolejnego, 57. już, Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej. Tym razem Komisję gościli turyści z Gniezna.
Komisja rozpoczęła obradowała w pełnym składzie w obecności zaproszonych stałych współpracowników oraz gości. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, po czym członkowie Komisji przeszli do kolejnego punktu porządku obrad, czyli oceny 55. OWRP. Ocena wyrażona przez członków Komisji, którzy zabrali głos, była zgodna i pozytywna. Podsumowując dyskusję na ten temat kolega Stanisław Łuć wyraził nadzieję, że organizatorzy kolejnego OWRP skorzystają z dobrym doświadczeń poprzedników i poprosił komandora 55. OWRP, kol. Daniela Nazaruka, o przekazanie swoich doświadczeń Organizatorom 56. Rajdu.
W następnym punkcie porządku obrad Komisja wysłuchała informacji kol. Krystiana Grajczaka, Komandora 57. Zlotu, na temat programu i organizacji imprezy. Przy tej okazji kol. Grajczak poinformował również zebranych o działalności Oddziału PTTK w Gnieźnie oraz, w pewnym zakresie, w Wielkopolsce.
Kolejnym tematem omówionym przez Komisję była organizowana przez Komisję akcja "Początki Drogi ku Niepodległości". Komisja wysłuchała informacji kol. Stanisława Łucia na temat przebiegu akcji, który na zakończenie swojej relacji złożył podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej akcji. Kolejnym bardzo obszernym zagadnieniem omawianym przez Komisję był stan znakowania turystycznych szlaków pieszych w Polsce. Dyskusja była długa i owocna, a jej przebieg został streszczony w protokole. Z najważniejszych tematów wymienić można: występujące nieprawidłowości w ewidencji szlaków (szlaki istniejące tylko w terenie lub tylko w ewidencji); problem rozmytej odpowiedzialności za stan szlaków (powszechne jest przekonanie, że za stan wszystkich szlaków odpowiedzialność ponosi PTTK, tymczasem wiele z nich nie jest w gestii Towarzystwa); podejmowanie prac znakarskich przez osoby nie mające uprawnień znakarskich i nie przestrzegające zapisów instrukcji znakowania, co wynika m.in. z odrzucania ofert grup znakarskich PTTK przy okazji przetargów na prace znakarskie (ze względu na kryterium najniższej ceny); zróżnicowany stan liczebny i aktywność grup znakarskich PTTK; brak uregulowań prawnych dotyczących szlaków, ich ochrony oraz prac związanych z ich utrzymaniem; konieczność ustalania priorytetów w planowaniu prac znakarskich, racjonalnej gospodarki środkami finansowymi na odnawianie szlaków i analizy obecnej sieci szlaków pod kątem racjonalności ich utrzymywania. Jednym z efektów dyskusji była przedstawiona przez kol. Stanisława Łucia propozycja przygotowania pisma do ZG PTTK zawierającego stanowisko Komisji w omawianej sprawie. Kolega Przewodniczący przedstawił również wniosek w sprawie zorganizowania wojewódzkich narad zespołów znakarskich. Tematyka tych spotkań powinna obejmować m.in.: analizę wykorzystania szlaków, weryfikację ewidencji szlaków w poszczególnych województwach, analizę ich stanu oraz potrzeb w zakresie konserwacji.
Kolejnym tematem poruszanym na posiedzeniu Komisji były zagadnienia do dyskusji w zespołach problemowych zbierających się w ramach Zlotu. Przewodniczący poszczególnych zespołów przedstawili przygotowane przez siebie tezy, z których część została dodatkowo przedyskutowana.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas obrad Komisji była rola i przyszłość Przodownika Turystyki Pieszej PTTK. W ramach tego punktu obrad kol. Stanisław Łuć poprosił kol. Ewę Nowak o przygotowanie projektu ankiety skierowanej do Przodowników TP mającej na celu poznanie ich zdania na ten temat.
Ostatni punkt wrześniowych obrad Komisji dotyczył spraw bieżących, po omówieniu których Komisja po pracowitym wieczorze zakończyła obrady, a jej członkowie udali się na zasłużony odpoczynek.


lipiec 2014 r.
W dniu 20 lipca 2014 r. Komisja obradowała na posiedzeniu wyjazdowym w Lęborku. Tradycyjnie posiedzenie lipcowe odbywa się na zakończenie OWRP i tak też było tym razem. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00. Komisja stawiła się w komplecie, a ponadto w jej obradach wzięli dodatkowo udział Honorowy Przewodniczący Komisji Włodzimierz Majdewicz oraz jej stali współpracownicy: Ryszard Bałabuch, Konrad Bielecki, Romuald Cholewa i Marcin Klemeński, członkini ZG PTTK Aleksandra Staszak, a także Karolina Rukat z Biura ZG PTTK.
Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia była ocena zakończonego właśnie LV OWRP i w tej części obrad na zaproszenie Komisji wzięli udział przedstawiciele organizatorów: z-cy komandora Jan Lewicki i Elżbieta Rabenda oraz Jan Kiśluk, Tadeusz Krawczyk, Grzegorz Oskarbski i Krzysztof Strojny. Najpierw głos zabrali w tym punkcie członkowie Komisji uczestniczący w zakończonym rajdzie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i opiniami. Organizatorzy Rajdu usłyszeli z ich ust przede wszystkim pochwały za sprawną organizację imprezy, za przygotowanie tras o ciekawym przebiegu i dystansach nie wystawiających uczestników na ciężką próbę. Zgodnie chwalone były też miejsca noclegów. Doceniony został także przemyślany wybór mety Rajdu, która mieściła się blisko dworca PKP, co było dużym ułatwieniem dla uczestników. Również decyzja o podziale tras na przemian na odcinki krótsze oraz dłuższe znalazła uznanie w komentarzach członków Komisji. Pochwały zebrali także kierownicy tras, którzy zadbali o turystyczną atmosferę na noclegach organizując wieczorne ogniska, przy których można było upiec kiełbaskę i pośpiewać przy akompaniamencie gitar. W trakcie dyskusji pojawiło się też kilka uwag krytycznych, ale nie dotyczyły one poważnych problemów i sami ich autorzy podkreślali, że na tle Rajdu jako całości były to drobne potknięcia, które zawsze mogą się zdarzyć przy tak dużej imprezie.
Po zakończeniu dyskusji głos zabrał komandor rajdu, kol. Daniel Nazaruk, który podziękował za przedstawione opinie i wysoką ocenę organizacji Rajdu, ale jednocześnie samokrytycznie przyznał, że nie mimo tych pochwał nie popada w samozachwyt i jest świadom pewnych niedociągnięć. Dyskusję podsumował Przewodniczący Komisji kol. S. Łuć, który zwrócił uwagę na zbyt mało widoczne elementy PTTK w oprawie wizualnej rajdu (mało flag PTTK, brak logo PTTK na banerach). Mimo tej jednej uwagi krytycznej kol. Przewodniczący podzielił z ogólną wysoką ocenę imprezy i podziękował organizatorom za trud jaki włożyli w organizację Rajdu.
W kolejnym punkcie obraz Komisja zajęła się podsumowaniem akcji "W 150. rocznicę Powstania Styczniowego". Akcja ta została decyzją Przewodniczącego przedłużona do końca sierpnia 2014 r., o czym zostali poinformowani członkowie Komisji. Ze względu na to uroczyste zakończenie akcji zaplanowane zostało na listopad. W dyskusji na temat tej akcji poruszona została między innymi kwestia wyróżnienia szczególnie aktywnych oddziałów (np. Oddziału Stołecznego PTTK), a także przedstawione zostały działania oddziałów z terenu Lubelszczyzny, które zreferował kol. Ryszard Bałabuch. Kol. Mieczysław Żochowski poinformował natomiast o wyróżnieniu, jakie PTTK uzyskało w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta RP na najlepsze uczczenie obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego. W odpowiedzi na to kol. Stanisław Łuć zaproponował zaproszenie Prezydenta RP na listopadowe podsumowanie akcji.
W kolejnym punkcie obrad Komisja dyskutowała o tym, w jaki sposób powinna się włączyć w obchody 100. rocznicy powstania Legionów. Ustalono, że należy zwrócić się do oddziałów i klubów pieszych o podjęcie się organizacji imprez pieszych i innych przedsięwzięć. Kol. Włodzimierz Majdewicz poinformował o pomyśle przygotowywania okolicznościowego znaczka, po czym członkowie Komisji krótko przedyskutowali ten temat. Ustalono, że odznaka będzie miała dwa stopnie, z których jeden będzie możliwy do nabycia bez dodatkowych warunków, a drugi przyznawany za udział i organizację imprez rocznicowych. Kol. Konrad Majewski zobowiązał się zająć kwestią finansowania wydania odznaki.
Kolejnym punktem posiedzenia były sprawy związane zatwierdzaniem na bieżącą kadencję Terenowych Referatów Weryfikacyjnych OTP. W ramach tego punktu kol. Mieczysław Żochowski przedstawił wnioski kolejnych jedenastu TRW spełniających wymagania, a Komisja jednogłośnie je zatwierdziła. Przy okazji kol. Roman Jaskulski zwrócił uwagę na problem zgodności weryfikowanych odznak z zakresem działań referatów terenowych. Zgodność ta nie jest weryfikowana przy późniejszym weryfikowaniu dużych odznak OTP, co może być źródłem nieprawidłowości. Po krótkiej dyskusji ustalono, że sprawą takiej weryfikacji w miarę możliwości zajmie się kol. Jaskulski wraz z Głównym Referatem Weryfikacyjnym OTP. Podjęto też decyzję, że na jesieni br. zostanie skierowane do oddziałów pismo z informacją, że tylko TRW znajdujące się w wykazie na stronie Komisji mają prawo weryfikować odznaki. Jest to związane z dużymi opóźnieniami w zgłaszaniu się referatów do Komisji w celu ich zatwierdzenia i ma zmobilizować maruderów do wywiązania się z tego obowiązku
. Następną sprawą, którą zajęła się Komisja na swoim lipcowym posiedzeniu było zatwierdzenie tez do dyskusji w zespołach problemowych na LVII Ogólnopolskim Zlocie PTP w Gnieźnie. Najpierw Przewodniczący KTP poinformował Komisję o stanie przygotowań do Zlotu, a następnie poprosił przewodniczących zespołów o przedstawienie tez do dyskusji. Głos zabrali: kol. Włodzimierz Majdewicz, który przedstawił tezy zespołu zajmującego się tematyką historyczną oraz kol. Ela Nowak, która przewodniczyć będzie zespołowi ds. szkoleń, egzaminów i regulaminów. Podczas dyskusji na temat zagadnień będących w obszarze zainteresowania tego drugiego zespołu do dyskusji włączyła się kol. Aleksandra Staszak i kol. Stanisław Łuć. Dyskusja dotyczyła zaawansowania i wyników prac zespołu ds. szkoleń Zarządu Głównego PTTK, którego ustalenia będą w dużym stopniu wiążące dla Komisji i będą stanowić swoiste wytyczne do tworzenia ram szkoleń w prowadzonych w ramach obszarów zainteresowania Komisji. Okazało się, że na razie ww. zespół jeszcze się nie spotkał na żadnym posiedzeniu, chociaż trwają prace nad założeniami systemu szkolenia, a pierwsze posiedzenie jest planowane na wrzesień. Tezy zespołu do spraw szlaków i znakarzy zobowiązali się uzgodnić między sobą członkowie Komisji odpowiedzialni za ten obszar jej działalności tj. kol., kol. Daniel Nazaruk i Bartosz Leoniak z pomocą stałego współpracownika Komisji kol. Konrada Bieleckiego. Na zakończenie dyskusji w tym temacie Przewodniczący Komisji zobowiązał szefów zespołów do umieszczenia z odpowiednim wyprzedzenie sformułowanych tez do dyskusji na stronie internetowej Komisji.
Przedostatnim zagadnieniem, którym zajęła się Komisja na lipcowym posiedzeniu było nadanie godności Honorowego PTP oraz przyznanie dyplomów "Zasłużony dla turystyki pieszej". Godnością Honorowego PTP uhonorowano 19 przodowników zaś 23 osobom przyznano dyplom "Zasłużony dla turystyki pieszej". Jeden wniosek o przyznanie dyplomu został rozpatrzony negatywnie.
Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy bieżące, w ramach których jedynym poruszonym tematem były kolejne planowane przez oddziały PTTK egzaminy (i kursy) na nadanie lub rozszerzenie uprawnień PTP. Informacje te zostały przyjęte przez członków Komisji do wiadomości i na tym posiedzenie się zakończyło.


marzec - lipiec 2014 r.
W okresie między posiedzeniami marcowym i lipcowym aktywność Komisji przejawiała się na kilku polach działalności. W tym okresie mieliśmy prawdziwy wysyp egzaminów przodownickich. Odbyły się one w czterech terminach, z czego trzy w następujących po sobie kolejno tygodniach kwietnia. I tak odpowiednio: 8 kwietnia w Krakowie, 15 kwietnia w Warszawie, 23 kwietnia w Gdańsku i na zakończenie tej serii - 7 maja w Katowicach. We wszystkich tych terminach o uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej ubiegało się 19 członków PTTK, natomiast 47 przodowników zdecydowało się swoje uprawnienia poszerzyć o kolejne województwa. Największy wzięciem wśród Przodowników rozszerzających swoje uprawnienia na tych czterech egzaminach cieszyły się województwa: podlaskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie. Zamiar rozszerzenia uprawnień na te województwa zgłosiło na wszystkich terminach po 6 osób. Ponadto tradycyjnie odbył się również egzamin na zakończenie OWRP. Tym razem w Lęborku. O uprawnienia przodownickie starał się na nim jeden turysta, a 13 Przodowników zgłosiło zamiar poszerzenia zakresu swoich uprawnień.
Skoro mowa o egzaminach przodownickich, to nadal pozostaje aktualny apel Komisji o przesyłanie propozycji pytań do baz, z których generowane są testy na egzaminy przodownickie. Wszystkim przodownikom i sympatykom turystyki pieszej powinno zależeć na tym, żeby przeprowadzane egzaminy miały wysoki poziom, o ten przekłada się później bezpośrednio na poziom kwalifikacji kadry programowej PTTK. Ze swojej strony członkowie Komisji wraz ze stałymi współpracownikami podjęli się zadania weryfikacji pytań aktualnie znajdujących się w bazie danych oraz dokonania uzupełnień. Jednak w tym drugim przypadku skutek prowadzonych działań byłby zdecydowanie lepszy, gdyby w akcję włączyli się sami turyści, o co Komisja wielokrotnie apelowała. W dniach 12-13 kwietnia 2014 roku Komisja we współpracy z KTP Oddziału Miejskiego im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie zorganizowała kurs znakarzy nizinnych szlaków pieszych. Relację fotograficzną z tego kursu można obejrzeć na stronie Komisji.
W maju wydany został komunikat o akcji Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w setną rocznicę podjęcia walki o niepodległość przez Legiony Józefa Piłsudskiego. Komunikatem tym zainicjowano ogólnopolską akcję imprez pieszych pod hasłem: "POCZĄTKI DROGI KU NIEPODLEGŁOŚCI". Komisja zwraca się do wszystkich turystów pieszych, w tym w szczególności do Przodowników TP oraz lokalnych ogniw naszego Towarzystwa o przygotowanie i przeprowadzenie rozmaitych imprez rocznicowych związanych z tą tematyką. Temat jest na tyle szeroki, że wspomniane działanie nie muszą odbywać się jedynie na tych terenach, na których były miejscem działań Legionów. Komisja zachęca do organizacji wędrówek, rajdów, ognisk, wieczornic i innych okolicznościowych imprez, do udziału w których zachęcić należy możliwie najszersze grono uczestników, szczególnie młodzieży. Jak głosi wspomniany komunikat: "Niech czyn i ofiara krwi ich rówieśników nie pójdzie w zapomnienie! Okażmy Im nasz szacunek! Uczcijmy Ich pamięć!". Relacje z imprez organizowanych w ramach ww. akcji Komisja będzie zamieszczać zarówno na swojej stronie internetowej, jak i na łamach "Piechura".
W okresie między posiedzeniami Komisja zakończyła przyjmowanie wniosków o nadanie godności Honorowego PTP oraz przyznanie Dyplomów "Zasłużony dla TP". Głosowanie nad tymi wnioskami, po ich wnikliwym przeanalizowaniu, przewidziano na lipcowe posiedzenie Komisji, które tradycyjnie odbywa się na zakończenie OWRP.
Pod koniec marca rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny pt. NASZA ZIMA ZŁA. Zwycięzcą został kol. Marcin Kruszczyński, a wyróżnienie przyznano kol. Pawłowi Lemańskiemu.
Umieszczona w poprzednim okresie w Wikipedii wstępna wersja biogramu gen. Mikołaja Wisznickiego została rozbudowana, choć według deklaracji autora tego artykułu nie jest to jeszcze wersja docelowa, gdyż posiadany materiał faktograficzny pozwoli w jeszcze większym stopniu przybliżyć życie tego zasłużonego dla naszego Towarzystwa działacza.


22-23 marca 2014 r.
W dniu 22 marca 2014 roku Komisja Turystyki Pieszej spotkała się po raz drugi. Tym razem wyjątkowo spotkanie Komisji zostało zaplanowane na dwa dni i składało się z części roboczej - posiedzenia Komisji oraz części uroczystej - integracyjnego spotkania byłych oraz obecnych członków Komisji i jej stałych współpracowników.
Część roboczą, której porządek ujęto w pięciu punktach, rozpoczęła się od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Po niewielkich korektach mających głównie charakter redakcyjny, został on przyjęty jednogłośnie.
W kolejnym punkcie zostały omówione sprawy znakarskie, a dokładniej sposoby współpracy z Biurem ZG PTTK w zakresie pozyskiwania i rozliczania pieniędzy na prace znakarskie. Punkt ten zabrał dużo czasu, który w największej części zagospodarowała kol. Denise Ślęzak-Michalska specjalista Zarządu Majątkiem PTTK. Przedstawiła ona zasady, procedury i dokumenty związane z pozyskiwaniem środków na prowadzenie prac znakarskich. Najważniejsze tezy z wystąpienia kol. Ślęzak-Michalskie, zapisane także w sporządzonym później protokole z posiedzenia Komisji, można zawrzeć w następujących punktach:
  • konieczne jest urealnienie kwot przeznaczonych na prowadzenie prac znakarskich, o jakie PTTK występuje do Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  • należy pamiętać, że prace znakarskie objęte są podatkiem VAT i uwzględniać to w przygotowywanych przez oddziały kosztorysach i ofertach,
  • oddziały występujące o dofinansowanie prac znakarskich muszą zapewnić 30% wkładu własnego, z czego 50% może stanowić wartość prac wykonanych na zasadzie wolontariatu, nie ma zatem możliwości sfinansowania tych prac w 100% z funduszy MSiT,
  • zlecenie dla oddziałów wystawiane jest na podstawie złożonej oferty, wnioskodawcy są informowaniu o przyznaniu środków przez ZG PTTK,
  • ze względu na fakt, że przyznawane środki pochodzą z funduszy unijnych, należy bardzo rzetelnie przygotowywać dokumentację finansowo-rozliczeniową w tym m.in. rachunki i umowy z wolontariuszami; ze względu na powyższe źródło finansowania nie ma też możliwości, po przyznaniu funduszy na konkretne prace, przesunięcia otrzymanych środków na inne finansowanie znakowania innych szlaków.
Na koniec swojego wystąpienia kol. Ślęzak-Michalska poinformowała Komisję, że oddziały zostały pisemnie poinformowane o powyższych zasadach przygotowywania wniosków i o ważnych terminach w procedurze ich składania. Istotne jest dotrzymanie tych terminów ze względu na nieprzekraczalny termin przygotowania wniosku do Ministerstwa przez PTTK. Oddziały otrzymały również aktualne formularze potrzebne do aplikowania o środki finansowe na prace znakarskie. Niezależnie od powyższego ustalono, że komunikat w tej sprawie zostanie umieszczony na stronie internetowej Komisji.
Podsumowując punkt dotyczący finansowanie realizacji prac znakarskich Przewodniczący Komisji kol. Stanisław Łuć poprosił członków Komisji odpowiedzialnych za sprawy znakarskie o przeanalizowanie aktualnych dokumentów ZG PTTK związanych z omawianymi zagadnieniami. Podziękował również kol. Denise Ślęzak-Michalskiej za fachowe i wyczerpujące przedstawienie tematu i zaproponował zaproszenie jej na 57. Zlot PTP w Gnieźnie na obrady zespołu ds. znakarskich, gdzie mogłaby przedstawić temat na szerszym forum znakarzy a także, w zależności od potrzeb, udzielić im niezbędnych wyjaśnień.
Po zakończeniu punktu poświęconego finansowaniu prac znakarskich ogłoszona została krótka przerwa, po której Komisja z zapałem przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Trzecim z nich była dyskusja nad przygotowanym projektem kierunków działań Komisji w bieżącej kadencji. W czasie dyskusji po raz kolejny wypłynął problem konieczności rozszerzenia bazy pytań egzaminacyjnych oraz weryfikacji tych, które aktualnie znajdują się w bazie. Mimo wielu apeli, formułowanych przede wszystkim podczas imprez centralnych, baza danych pytań egzaminacyjnych w bardzo niewielkim stopniu wzbogacana jest o kolejne pytania. Ustalono natomiast, że kwestia weryfikacji aktualnej zawartości bazy zostanie rozwiązana w ten sposób, że zajmą się tym członkowie Komisji, do których pytania zostaną wysłane.
Obecny na posiedzeniu stały współpracownik Komisji kol. Leszek Warowny poruszył kwestię przedłużania legitymacji znakarskich. Zaproponował, żeby przekazać to uprawnienie na niższy szczebel, to jest do oddziałów. Pomysłowi temu sprzeciwił się kol. Daniel Nazaruk, który podkreślił, że tylko dzięki temu, iż legitymacje te przedłużane są centralnie przez zajmujących się sprawami znakarskimi członków Komisji, możliwe jest aktualizowanie wiedzy na temat bieżącej liczby aktywnych znakarzy.
Więcej uwag nie było, dlatego kol. Stanisław Łuć zamknął dyskusję nad tym punktem i poprosił obecnych o przegłosowanie przygotowanego dokumentu. Został on przyjęty jednogłośnie. Pozwoliło to przejść do kolejnego punktu obrad Komisji, którym było przyjęcie regulaminu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Jeszcze przed zwołaniem marcowego posiedzenia Komisji, przewodniczący KTP zwrócił się do członków Komisji o przygotowanie projektów ww. regulaminu i o wzajemne opiniowanie przygotowywanych projektów. Tym samym w oparciu o regulamin wzorcowy powstało kilka dokumentów, które, przynajmniej w mniemaniu ich autorów, miały być podstawą do wypracowania treści jednego, końcowego regulaminu.
Ostatecznie prace nad regulaminem przybrały inny obrót. Podstawą ich był projekt przygotowany przez stałego współpracownika Komisji kol. Leszka Warownego. Został on przygotowany na ostatnią chwilę, dlatego członkowie Komisji zapoznali się z nim dopiero na posiedzeniu Komisji. Było to o tyle niewygodne, że projekt ten znacząco odbiegał od formy regulaminu wzorcowego, co utrudniało bieżące śledzenie i ocenę przyjętych w nim zapisów choćby pod kątem zgodności z ww. regulaminem wzorcowym.
Dyskusja nad przedstawionym projektem nie była zbyt intensywna i twórcza prawdopodobnie ze względu na niezamierzony efekt zaskoczenia. Udało się jednak wprowadzić do niego kilka zmian, które postulowali (i zwarli w swoich projektach) autorzy pozostałych wersji roboczych regulaminu. Nie było to zadanie łatwe, gdyż kol. Leszek Warowny podważał potrzebę lub sens większości ingerencji w przygotowany przez siebie dokument. Ostatecznie udało się jednak wypracować wersję ostateczną zawierającą część postulatów członków Komisji. Po zakończeniu pracy nad nim regulamin poddano pod głosowanie, w którym został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. Żeby nabrał on mocy prawnej konieczne jest jeszcze zatwierdzenie go przez Zarząd Główny PTTK.
Ostatnim punktem porządku obrad części roboczej były sprawy bieżące. W ramach tego punktu przyjęto do grona stałych współpracowników kol. Marcina Kruszczyńskiego oraz kol. Marcina Klemeńskiego. Obaj zasilą zespół problemowy zajmujący się sprawami młodzieży i klubów turystyki pieszej. Zatwierdzono również kolejne TRW OTP na podstawie wniosków złożonych do KTP i zweryfikowanych przez odpowiedzialnych za to zadanie członków Komisji.
Ponieważ porządek obrad został tym samym wyczerpany, kol. Stanisław Łuć zamknął część roboczą posiedzenia Komisji i rozpoczęła się część uroczysta. Wzięli w niej udział oprócz aktualnych członków Komisji, także jej obecni stali współpracownicy w tym także wieloletni, zasłużeni członkowie Komisji poprzednich kadencji.
Cześć uroczystą zainaugurował Przewodniczący KTP kol. Stanisław Łuć informacją o bieżącej pracy Komisji, po czym oddał głos zaproszonym gościom. Niezwłocznie po tych wystąpieniach przystąpiono do wręczenia pamiątkowych upominków weteranom Komisji w podziękowaniu za ich wieloletnią pracę. Następnie Przewodniczący Komisji zaprosił wszystkich obecnych na uroczysty obiad. Ponieważ część uroczystą posiedzenia zaplanowano na dwa dni, dlatego po obiedzie uczestnicy udali się na miejsce noclegu w celu zakwaterowania i odpoczynku. Miejscem tym był Hostel Oki-Doki znajdujący się przy placu Dąbrowskiego. Sam hostel okazał się miejscem bardzo przyjemnym, podobnie jak jego obsługa.
Po krótkim odpoczynku zainteresowani uczestnicy wybrali się na zwiedzanie stolicy. Rolę przewodnika wziął na siebie sekretarz Komisji kol. Mieczysław Żochowski. Wybrana przez niego trasa była bardzo ciekawa, podobnie jak snute przy jej okazji opowieści o bliższej i dalszej historii zwiedzanych miejsc oraz samej stolicy. Zmęczenie dniem pełnym wrażeń dawało się we znaki, dlatego nie wszyscy uczestnicy dotrwali do końca powoli wykruszając się z szeregów zwiedzających wraz ze zbliżającym się zmierzchem. Po powrocie do hostelu przewodniczący zwołał jeszcze na krótkie, nieoficjalne posiedzenie członków Komisji, po którym rozpoczął się wieczór integracyjny.
Następnego dnia po śniadaniu pożegnaliśmy gościnny hostel Oki-Doki i uczestnicy udali się na autokarową wycieczkę do Modlina, gdzie w rolę przewodnika wspaniale wcielił się kol. Grzegorz Sokołowski. Mimo, że pogoda nie stanęła na wysokości zadania, humor dopisywał. Na pewno duży udział miał w tym nasz przewodnik. Zwiedziwszy twierdzę uczestnicy udali się jeszcze do fortu w Pomiechówku, a następnie wrócili do Warszawy, gdzie zakończyło się to nietypowe, dwudniowe posiedzenie Komisji.


styczeń - marzec 2014 r.
W okresie między posiedzeniami styczniowym i marcowym Komisja nie próżnowała. Odbyły się w tym czasie dwa egzaminy przodownickie: w Ścinawie i w Rzeszowie. Przystąpiło do nich łącznie dziewiętnaście osób, z czego pięć ubiegało się o uprawnienia PTP, a pozostałe dwanaście rozszerzało ich zakres.
3 lutego Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK wydała komunikat, w którym przypomniano zasady powoływania i funkcjonowania Terenowych Referatów Weryfikacyjnych OTP. W komunikacie tym Komisja zwróciła się także do Oddziałów PTTK, w których są spełnione warunki dla powołania TRW OTP, o wystąpienie z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie oraz o przesłanie sprawozdania z działalności za poprzednią kadencję. Komisja ponowiła też apel o zgłaszanie aktywnych Przodowników TP do Elektronicznej Ewidencji Przodowników TP.
W okresie między posiedzenia Komisja, w porozumieniu z Komandorem 55. OWRP - kol. Danielem Nazarukiem, prowadziła konsultacje w sprawie regulaminu i aspektów organizacyjnych tegorocznego Rajdu. Trwały również w tym czasie prace nad regulaminem pracy Komisji Turystyki Pieszej na kadencję 2013-2017 oraz kierunkami działania Komisji. Uchwalenie obu tych dokumentów zaplanowane zostało na marcowe posiedzenie Komisji.
W marcu Komisja ogłosiła konkurs fotograficzny pt. "NASZA ZIMA ZŁA". Zredagowany i wydany został również kolejny, 77, numer "Piechura". Na bieżąco redagowana również była strona internetowa Komisji, w tym uzupełniana Elektroniczna Ewidencja Przodowników, umieszczane były relacje z rajdów i imprez organizowanych w związku ze 150. rocznicą powstania styczniowego i inne.
W ramach szerszego propagowania postaci związanych z turystyką została umieszczona w Wikipedii wstępna wersja biogramu gen. Mikołaja Wisznickiego z zamiarem rozbudowania tego artykułu w przyszłości o dalsze informacje nt. życia i działalności Generała, patrona OWRP.


25 stycznia 2014 r.
Komisja Turystyki Pieszej na swoim pierwszym roboczym posiedzeniu spotkała się 25 stycznia 2014 roku. Rozpoczęło się ono od spraw organizacyjnych w łonie samej Komisji. Wszyscy członkowie otrzymali legitymacje poświadczające ich nową, odpowiedzialną rolę w łonie naszego Towarzystwa. Wręczył je, na prośbę obecnego Przewodniczącego KTP, Honorowy Przewodniczący Komisji kol. Włodzimierz Majdewicz. Po tej krótkiej acz ważnej formalności Komisja przystąpiła do obrad, których pierwszym zagadnieniem było przyjęcie podziału zadań między członków oraz powołanie zespołów tematycznych na kadencję 2014-2017.
Zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji podział zadań został przyjęty i przegłosowany w takiej formie, w jakiej został zaprezentowany. Warto odnotować w tym miejscu historyczną zmianę - przekazanie pałeczki młodszemu pokoleniu w dziedzinie spraw znakarskich. Utożsamianego wręcz ze szlakami pieszymi wieloletniego Pierwszego Znakarza kol. Konrada Bieleckiego w nowej kadencji Komisji zastąpią dwaj młodsi koledzy: Bartosz Leoniak i Daniel Nazaruk. Nie ma wątpliwości, że szlaki trafiły w dobre ręce, ale przed nowymi Pierwszymi Znakarzami stoi trudne zadanie dorównania poprzednikowi. Trudne, bo ten wysoko postawił poprzeczkę. Będzie on zresztą nadal służył Komisji swoją wiedzą i doświadczeniem, o czym poniżej.
Powołano do życia sześć zespołów tematycznych, w skład których weszli zarówno członkowie Komisji, jak też powołani do pomocy w pracach KTP stali współpracownicy. Zespoły zajmować będą się m. in. przodownikami turystyki pieszej (ewidencja, egzaminowanie, szkolenia), szlakami oraz ich znakarzami, imprezami ogólnopolskimi (ze szczególnym uwzględnieniem zlotów PTP oraz OWRP), weryfikacją OTP (w tym także sprawami terenowych referatów weryfikacyjnych) oraz przepływem informacji między Komisją a środowiskiem turystyki pieszej (m. in. za pośrednictwem "Piechura" czy strony internetowej KTP). W trakcie dyskusji nad zespołami padła propozycja powołania jeszcze jednego zespołu, którego zadaniem będzie utrzymywanie kontaktów z narybkiem turystycznym skupionym w klubach i kołach turystyki działającymi m. in. przy szkołach, a także reprezentowanie tej środowiska turystów na forum KTP. Do czasu planowanego rychłego poszerzenia składu zespół ten tworzyć będzie jednoosobowo kol. Daniel Nazaruk.
W składzie zespołów tematycznych Komisji znalazły się także osoby nie wchodzące w skład KTP w obecnej kadencji. Są to powoływani tradycyjnie stali współpracownicy Komisji wspierający ją swoim doświadczeniem lub wiedzą. Na styczniowym posiedzeniu powołano dziewiątkę takich współpracowników. Dwaj z nich to Honorowi Przewodniczący KTP, a czterej kolejni to wieloletni członkowie Komisji zasiadający w niej jeszcze w poprzedniej kadencji, jak choćby wspomniany wcześniej kol. Konrad Bielecki.
Kolejnym tematem, który wzięła na tapetę Komisja na swoim styczniowym posiedzeniu, był stan przygotowań do mających się odbyć w tym roku dwóch imprez centralnych: Zlotu PTP w Gnieźnie oraz OWRP w Gdańsku. Tak się dobrze złożyło, że Komandor tegorocznego OWRP, jako członek KTP, był obecny na posiedzeniu. Został dokładnie odpytany przez członków Komisji na okoliczność stanu przygotowań do Rajdu. Kol. Daniel Nazaruk, bo o nim mowa, zreferował dotychczas poczynione przygotowania oraz planowane dalsze działania, po czym odbyła się dyskusja. Jedną z jej konkluzji było zobowiązanie organizatorów do przygotowania i udostępnienia do połowy marca karty zgłoszenia na Rajd. Przełom zimy i wiosny to czasem, kiedy wielu turystów zaczyna planować wakacyjny odpoczynek, dlatego dobrze będzie, jeśli będą mogli w tych planach uwzględnić OWRP.
Komandor tegorocznego Zlotu PTP zaplanowanego w Gnieźnie nie mógł przybyć na posiedzenie Komisji, ale przekazał projekt regulaminu tej imprezy, nad którym członkowie KTP się pochylili. Po wspólnym przeczytaniu i przedyskutowaniu jego zawartości sformułowano pewne zalecenia, sugestie oraz propozycje zmian, które kol. Stanisław Łuć zobowiązał się przekazać Komandorowi Zlotu.
Ważną prerogatywą Komisji jest powoływanie Terenowych Referatów Weryfikacyjnych OTP oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością. Ponieważ referaty te są powoływane na okres kadencji, dlatego na początku każdej kolejnej kadencji sprawa ta wymaga podjęcia odpowiednich decyzji. Zagadnieniami związanymi z TRW zajmuje się w obecnej kadencji Komisji m. in. kol. Henryk Adamski. Przedstawił on sporządzoną z pomocą kol. Mirosława Żochowskiego listę czterdziestu ośmiu TRW, które spełniły ciążący na nich obowiązek złożenia sprawozdania ze swoje działalności i podania składu osobowego. Przedstawioną listę poddano pod głosowanie, którego przedmiotem było powołanie TRW zgodnie ze znajdującymi się na niej propozycjami.
Jedna propozycja wzbudziła pewne kontrowersje ze względu na skład, który nie spełniał wszystkich wymogów, jakie stawia KTP, jeśli chodzi o liczbę przodowników wchodzących w skład referatu weryfikacyjnego i ich uprawnienia. Ostatecznie także w tym przypadku przegłosowano, choć warunkowo i niejednomyślnie, powołanie referatu z jednoczesnym zobowiązaniem do uzupełnienia składu w wyznaczonym terminie. Przeważył pogląd, że pozbawienie jednego ze sporych miast Lubelszczyzny jedynego referatu weryfikacyjnego byłoby działaniem utrudniającym popularyzację zdobywania OTP, co jest jednym z zadań KTP. Ponadto był w tej kwestii precedens w poprzednich latach.
Przy okazji omawiania tej tematyki wyszło na jaw, że TRW w bardzo różny sposób wywiązują się z ciążących na nich obowiązkach sprawozdawczych. Zarówno pod względem detaliczności przekazywanych sprawozdań, ich formy, jak też częstotliwości ich składania. W związku z tym padła między innymi propozycja przygotowania wzorcowego sprawozdania. Pomysł spotkał się z aprobatą członków Komisji, jednak nie przyjęto go jako wiążącego zobowiązania do przygotowania w przyszłości takiego dokumentu. Temat ten być może wróci na kolejnych posiedzeniach. Stałym elementem posiedzeń KTP jest przyjmowanie protokołów z poprzednich posiedzeń i taki punkt znalazł się również w programie styczniowego posiedzenia. Przyjęto na nim protokoły: z ostatniego posiedzenia Komisji w poprzedniej kadencji oraz z Krajowej Konferencji Turystki Pieszej. Do obu wprowadzono przed głosowaniem drobne poprawki głównie o charakterze redakcyjnym lub prostujące pomyłki.
Natomiast nietypowym, ale bardzo miłym, akcentem była wizyta na posiedzeniu Komisji prezesa Zarządu Głównego PTTK. Kol. Roman Bargieł, bo o nim mowa, korzystając z przerwy w odbywającym się równolegle posiedzeniu ZG PTTK, zaszczycił Komisję swoją obecnością. Pogratulował członkom Komisji wyboru, życzył owocnej pracy oraz podkreślił ważną rolę Komisji jako fachowego organu doradczego ZG PTTK.
Nie była to jedyna tego dnia wizyta członka Zarządu Głównego. Kolejną, równie miłą, złożyła Komisji kol. Aleksandra Staszak, która w ZG PTTK odpowiadać będzie za kontakty z KTP i będzie się nią opiekować. Inne Komisje mogą nam pozazdrościć takiej sympatycznej opiekunki. Szkoda tylko, że mogła nam poświęcić tego dnia niewiele czasu.
Po wyczerpaniu listy przygotowanych zagadnień Komisja zajęła się sprawami bieżącymi i wnioskami. Omówiono i wstępnie przyjęto projekt planu pracy Komisji na bieżącą kadencję. Przewodniczący Komisji poinformował o terminie kolejnego posiedzenia oraz o jego planowanym podziale na część roboczą oraz uroczystą. W tej drugiej części przewidywane jest wspólne spotkanie obecnych i byłych członków KTP oraz uhonorowanie tych drugich za wieloletnią pracę w Komisji. Wieczorem tego samego dnia zaplanowana została wycieczka po stolicy, a nazajutrz (tj. w niedzielę) wycieczka krajoznawcza w okolice Warszawy. W ramach spraw bieżących omówiono również projekt papieru firmowego Komisji, który po niewielkich zmianach członkowie zaaprobowali. Kol. Stanisław Łuć poinformował również, że kol. Andrzej Stróżecki zgłosił chęć rezygnacji z funkcji sekretarza Klubu Bywalca Zlotów i w związku z tym poprosił o zastanowienie się nad kandydaturą na jego następcę.
Dalsze rozmowy zeszły już na mniej ważne i oficjalne tematy, dlatego na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 22 marca 2014 r.


23 listopada 2013 r.
Kolejna już, XVIII, kadencja Komisji Turystyki Pieszej rozpoczęła się wyborem członków Komisji przez Krajową Konferencję Turystyki pieszej w dniu 23 listopada 2013 r. Głosami delegatów do nowej Komisji wybrani zostali: Marcin Czerwiński, Stanisław Łuć, Daniel Nazaruk, Elżbieta Nowak, Mieczysław Żochowski, Henryk Adamski, Bartosz Leoniak, Konrad Majewski oraz Roman Jaskulski.
Tuż po wyborze, który odbył się w dwóch turach ze względu na wybór w pierwszej turze jedynie ośmiu z dziewięciu członków, Komisja zebrała się na pierwszym posiedzeniu. Jego celem było ukonstytuowanie się w nowym składzie czyli wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza.
Przewodniczącym został wybrany ponownie kol. Stanisław Łuć. Nowo wybrany Przewodniczący zaproponował kandydatury kol. Elżbiety Nowak i kol. Marcina Czerwińskiego na funkcje wiceprzewodniczących Komisji. Obie kandydatury zostały poparte jednogłośnie. Na funkcję sekretarza Komisji, również jednogłośnie, wybrany został kol. Mieczysław Żochowski.


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.