INSTRUKCJA WERYFIKACYJNA OTP

 1. Instrukcja niniejsza stanowi zbiór przepisów dotyczących sposobu przyznawania Odznak Turystyki Pieszej PTTK w oparciu o Obowiązujący Regulamin OTP.
 2. Instrukcja będzie uzupełniana w miarę zachodzących potrzeb, po każdorazowym zatwierdzeniu uzupełnień przez Prezydium Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
 3. Odznaki Turystyki Pieszej (OTP) przyznają odpowiednie Referaty weryfikacyjne OTP w ciągu całego roku.
 4. Podstawą do przyznania OTP jest przedłożenie Książeczki Wycieczek Pieszych dla wszystkich odznak z wyjątkiem dużych OTP. Dużych OTP dotyczy konieczny opis przebytego szlaku zgodnie z wymogami Regulaminu.
 5. Pierwszą podstawową jednostką weryfikującą jest Przodownik Turystyki Pieszej TP, działający zgodnie z zakresem swych uprawnień, do którego obowiązków  tym względzie należy

a)      przy weryfikacji odznak Siedmiomilowe Buty, małych OTP oraz norm na odznakę Za Wytrwałość w TP sprawdzenie:
-    dat odbycia poszczególnych wycieczek
-    zapisu przebiegu tras wycieczek z podziałem na dzienne odcinki
-    opisów zwiedzanych obiektów w miejscowościach punktowanych do OTP
-    właściwego kilometrażu przebytych tras
-    potwierdzeń dotyczących wpisanych tras do Książeczki Wycieczek Pieszych
-    sprawdzenie, czy wycieczki na dany stopień odznaki odbyto w wyznaczonym czasie
-    sprawdzenie, czy wycieczki na dany stopień odznaki nie powtarzają się
-    sprawdzenie, czy nie przekroczono górnej granicy dziennych przejść pieszych
-    sprawdzenie, czy punkty za zwiedzane miejsca i miejscowości nie zostały już zaliczone na niższe stopnie OTP
-    sprawdzenie, czy nie przekroczono normy punktowej za zwiedzane miejsca i miejscowości oraz, czy punktacja ta jest zgodna z Regulaminem OTP.
weryfikujący ma prawo obniżyć obowiązującą normę punktową, jeżeli uzna, że wymieniono za mało obiektów godnych zwiedzenia.
-    sprawdzenie, czy odbyto wycieczki wielodniowe
-    sprawdzenie, czy odbyto wycieczki w innych województwach
-    wpisanie po ostatniej wycieczce „zweryfikowano….pkt, z tego za przebyte kilometry
….pkt, za zwiedzane miejsca i miejscowości …..pkt, w województwie miejsca zamieszkania…..pkt, w innych województwach…pkt.
-    wpisanie daty i podpisanie pod pieczątką „Przodownik TP PTTK”

b.  przy weryfikacji dużych OTP

-   zaopiniowanie przedłożonego projektu szlaku opracowanego przez ubiegającego się o  odznakę
-   zaopiniowanie opisu szlaku przebytego, przedłożonego w celu przyznania dużej OTP na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu OTP

b)      w przypadku zastrzeżeń do dokumentacji, względnie merytorycznej strony przedłożonych materiałów – Przodownik jest zobowiązany:
-    wyjaśnić je w rozmowie z ubiegającym się o OTP
-    w przypadku słusznych niewyjaśnionych przez ubiegającego się zastrzeżeń umieścić odpowiednią notatkę w Książeczce Wycieczek Pieszych lub przy opisie szlaku.

c)      złożyć Książeczkę Wycieczek Pieszych najbliższym Referacie Weryfikacyjnym uprawnionym do przyznawania OTP dawnego stopnia, względnie oddać ubiegającemu się o OTP, aby sam przekazał ją do Referatu Weryfikacyjnego.

 1. Referaty Weryfikacyjne OTP w ramach posiadanych uprawnień przyznają małe OTP dokonując w Książeczkach Wycieczek Pieszych odpowiednio wpisu (pieczątka z podaniem numeru weryfikacji, stopnia OTP i daty jej przyznania), podpisanego przez członka Referatu Weryfikacyjnego. Jeżeli na terenie oddziału brak Referatu Weryfikacyjnego OTP, odznakę Siedmiomilowe Buty mogą wyjątkowo przyznawać Zespoły Przodowników Turystyki Pieszej, które takie uprawnienia otrzymały.
 2. Przewodniczącym Referatu Weryfikacyjnego OTP powinien być Przodownik TP posiadający uprawnienia I lub II stopnia.
 3. Duże OTP oraz odznakę Za Wytrwałość w TP przyznaje Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK, natomiast odznakę OTP Dla Najwytrwalszych Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej  za pośrednictwem KTP ZG PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa. Należy dołączyć znaczki na pocztę zwrotną.
 4. Ewidencję przyznanych odznak prowadzą Referaty Weryfikacyjne OTP w zeszytach, uwzględniając następujące dane: liczba porządkowa ( od początku istnienia danego Referatu Weryfikacyjnego ), numer weryfikacji w danym roku, datę przyznania OTP, Nazwisko i imię, rok urodzenia i adres osoby, której odzdnakę przyznano, stopień odznaki, nazwisko i imię oraz numer legitymacji Przodownika TP, który punkty na OTP weryfikował. Prowadzenie starannej ewidencji jest bardzo istotne, gdyż jest to jedyna dokumentacja przyznanych odznak.
 5. Przy weryfikacji norm odznaki „Za Wytrwałość w TP” i ich dokumentowaniu należy uwzględnić, jaką odznakę posiada zdobywający przez zaznaczenie np. przy małej złotej 1/9, przy dużej srebrnej 1/7, a przy dużej złotej 1/5, aż do ostatnich norm, np. 8/9, 6/7, 4/5, ponieważ ostatnią normę weryfikuje i odznakę przyznaje KTP ZG PTTK.
 6. Przy dokumentowaniu w zeszytach weryfikacyji norm odznaki OTP „Dla Najwytrwalszych”należy w rubryce wpisać: 1/5br, 1/5sr, 1/5 zł, do 4/5br, 4/5sr, 4/5 zł.
 7. W potwierdzeniach zdobytych punktów, wydawanych uczestnikom rajdów, zlotów itp. Należy wyraźnie zaznaczyć liczbę punków zdobytych za zwiedzanie miejsc i miejscowości oraz kilometrażu przejść dziennych.
 8. Potwierdzenie udziału w rajdzie, zlocie itp., wklejone do Książeczki Wycieczek Pieszych nie zwalnia od obowiązku dokładnego wpisania przebiegu przebytej trasy, oraz zwiedzanych obiektów w danej miejscowości. Weryfikujący może zmniejszyć liczbę wpisanych punktów, jeżeli nie wymieniono właściwych do zwiedzania obiektów.
 9. Po skończonym roku kalendarzowym, Referaty weryfikacyjne przekazują informację o liczbie przyznanych odznak, właściwemu dla nich działania Zarządowi Oddziału, traktując normy odznaki „Za Wytrwałość w TP” jak odznaki brązowe, a normy OTP „Dla Najwytrwalszych” jak odznaki srebrne, celem ich ujęcia w sprawozdaniu statystycznym GUS tej jednostki.
 10. Odznaki Turystyki Pieszej sprzedaje się jedynie za okazaniem Książeczki Wycieczek Pieszych,  której stwierdzono przyznanie odznaki. Fakt sprzedaży wydanej odznaki należy zaznaczyć w książeczce przez wstawienie pieczątki „Odznakę wydano”.
 11. Instrukcja obowiązuje od 1 stycznia 2000 roku.

Traci moc Instrukcja Weryfikacyjna OTP z dnia 1 lipca 1988 roku.

Warszawa, 12 grudnia 1999
Prezydium KTP ZG PTTK

 

Przykładowe wzory pieczątek stwierdzających w Książeczce Wycieczek Pieszych przyznanie odpowiedniego stopnia OTP oraz zaliczenia norm do odznaki „Za Wytrwałość w TP” i zaliczenia norm OTP „Dla Najwytrwalszych” (format 70x40 mm) oraz Przodownika TP.


                         PTTK

Referat Weryfikacyjny KTP
w………………………….
przyznał odznakę
……………………………
w stopniu…………………
nr weryfikacji……./…./…..r
…….dnia………………….
…………………………….
(podpis Przodownika TP i pieczątka)

 

Henryk Antkowiak

 Przodownik TP PTTK
Nr leg……………….

 Lub    

PRZODOWNIK  
Turystyki Pieszej
Nr leg. 4769

Zdzisław Nowocień
         Jawor

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.