ZASADY DZIAŁANIA REFERATÓW WERYFIKACYJNYCH ODZNAK TURYSTYKI PIESZEJ 

 1. Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej (RW OTP) powołany jest w celu weryfikacji dokumentacji i przyznawania Odznak Turystyki Pieszej (OTP) oraz innych odznak, do których przyznawania został upoważniony.
 2. RW OTP działają przy jednostkach organizacyjnych PTTK, tj przy Oddziałowych Komisjach Turystyki Pieszej, kołach, klubach itp.
 3. RW OTP powoływane są pisemną decyzją Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK (ZG PTTK) na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych PTTK lub własny KTP ZG PTTK. Decyzja ta określa jednocześnie zakres uprawnień danego RW OTP.
 4. Członkowie RW OTP działają zgodnie z aktualnie obowiązującą Instrukcją Weryfikacyjną.
 5. RW OTP składa się co najmniej z trzech osób.
 6. W skład RW OTP wchodzą wyłącznie Przodownicy Turystyki Pieszej (PTP) różnych stopni. W zależności od posiadanych uprawnień członków, KTP ZG PTTK może przyznać RW OTP różny zakres uprawnień weryfikacji OTP:
 1. do stopnia małej brązowej włącznie – gdy wszyscy członkowie RW OTP są Przodownikami TP III stopnia.
 2. do stopnia małej srebrnej – gdy co najmniej jeden członek RW OTP jest Przodownikiem TP II stopnia.
 3. do stopnia małej złotej włącznie – gdy co najmniej jeden członek RW OTP jest Przodownikiem TP I stopnia.
 1. RW OTP może weryfikować OTP tylko w zakresie uprawnień terenowych jego członków
 2. Do dnia 31 stycznia każdego roku RW OTP jest zobowiązany przedstawić KTP ZG PTTK sprawozdanie z działalności w poprzednim roku kalendarzowym, zawierające zestawienie zweryfikowanych odznak zgodnie z instrukcją weryfikacyjną.
 3. Jednostka organizacyjna PTTK, przy której jest powołany RW OTP ma obowiązek zatwierdzenia w KTP ZG PTTK wszelkich zmian w jego składzie.

 Zatwierdzono w dniu 20.09.2001 na posiedzeniu KTP ZG PTTK w Szczecinie.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.