FORMY  KSZTAŁCENIA  KANDYDATÓW  NA  PRZODOWNIKÓW  TP

 1. Kształcenie może być prowadzone w trybie stacjonarnym, zaocznym lub mieszanym tj. stacjonarno-mieszanym.
   
 1. Bardzo cenną odmianą kształcenia stacjonarnego jest prowadzenie zajęć programowych w czasie kilkudniowej wycieczki krajoznawczej po województwie lub w ramach obozu wędrownego. Pozwala to bowiem na pogłębienie wiedzy u osób szkolonych, a organizatorom umożliwia bliższe poznanie kandydatów sprawdzenie ich umiejętności w terenie.
   
 1. Przy zaocznej formie kształcenia, kandydaci, po przeprowadzeniu z nimi wstępnych rozmów, winni otrzymać wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, ramowy program kształcenia i dostępną bibliografię oraz teksty regulaminów oraz zasady korzystania ze zbiorów regionalnych pracowni krajoznawczych. Jednocześnie organizatorzy ustalają formy i terminy spotkań seminaryjnych dla udzielenia wyjaśnień, wskazówek oraz dla przeprowadzenia wykładów uzupełniających ( w miarę potrzeb ).
   
 1. Przy stacjonarno-zaocznej formie kształcenia, organizatorzy ustalają zestaw zagadnień objętych programem, które muszą być przedstawione w bezpośrednich wykładach, natomiast pozostałe przekazują uczestnikom do samodzielnego przygotowania. W miarę potrzeb mogą być również organizowane spotkania seminaryjne, jak przy kształceniu zaocznym.
   
 1. Wiedza teoretyczna, określona w pkt-cie 1 programu ( województwo uprawnień ) oraz w pkt-cie 2 ( zasady uprawiania turystyki pieszej ) musi być uzupełniona działaniami praktycznymi w kołach, klubach, komisjach turystyki pieszej, jak również bezpośrednim udziałem w przygotowaniu i rozliczeniu imprez turystycznych. Pożądane jest powierzanie kandydatom określonych zadań do wykonania, pod opieką doświadczonych przodowników, jako zadań szkoleniowych.
   
 1. Zakończeniem kształcenia jest sprawdzenie stopnia przyswojenia przez kandydatów wymaganej wiedzy i umiejętności. Sprawdzenia dokonuje komisja egzaminacyjna, powołana przez organizatora kształcenia spośród zespołu egzaminatorów, zatwierdzonych uprzednio przez KTP ZG PTTK. Egzamin przeprowadza się bez względu na formę kształcenia. KTP zastrzega sobie prawo uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnych, stąd obowiązek zawiadamiania KTP ZG PTTK o terminie egzaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.