INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PTP


Przeznaczona dla organizatorów egzaminów oraz członków Komisji Egzaminacyjnych


 1. Organizator egzaminu (OKTP, Oddział PTTK, Komisja Regionalna TP) uzgadnia z KTP ZG PTTK termin i warunki egzaminu. Co najmniej na cztery tygodnie przed uzgodnionym terminem organizator przesyła wnioski kandydatów oraz pismo w sprawie egzaminu do KTP ZG . W piśmie należy podać nazwisko , imię kandydata do egzaminu, ew. nr uprawnień oraz informacje na jakie województwo będzie przeprowadzony egzamin, a także skład komisji egzaminacyjnej. KTP ZG PTTK wyznacza swojego przedstawiciela na egzamin.
 2. Organizator umieszcza informacje w miejscowych środowiskach o planowanych w danym roku egzaminach, podczas imprez regionalnych. Egzaminy inspirowane przez KTP ZG PTTK: w czasie OWRP, OZPTP oraz w Warszawie w ZG PTTK - w miesiącach kwiecień i listopad.
 3. Skład komisji egzaminacyjnej:
  - przedstawiciel KTP ZG - Przewodniczący
  - PTP z miejscowego Oddziału - Członkowie (minimum 2 osoby).
 4. Testy egzaminacyjne - potrzebną ilość testów wraz z odpowiedziami oraz druki protokółów egzaminacyjnych otrzymuje każdorazowo przewodniczący przeprowadzający egzamin.
 5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdza na miejscu posiadane przez kandydatów:
  - legitymacje PTTK z opłaconymi składkami
  - legitymacje PTP - aktualne
  - książeczki OTP - ze zweryfikowaną OTP stosowną do rodzaju uprawnień lub legitymację OTP
  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego - dla kandydata na MPTP i PTP III st.
 6. Czas trwania egzaminu testowego:
  - kandydaci zdający na III stopień dodatkowo wypełniają część krajoznawczą
            - 105 minut + rozmowa uzupełniająca
  - rozszerzający uprawnienia na 1 województwo
            - 90 minut
 7. Na zakończenie egzaminu następuje sprawdzenie testów oraz podanie wyników uczestnikom (w razie wątpliwości kandydat ma prawo wglądu do testów - do bezpośredniej rozmowy w celu wyjaśnienia wątpliwości).
 8. Organizator odpowiada za przygotowanie sali na czas przeprowadzenia egzaminu i sprawdzania testów.
 9. Przewodniczący wraz z członkami komisji podpisują protokóły i wnioski.
 10. Przewodniczący komisji podpisane protokóły i wnioski wraz ze zdjęciami (na III stopień )oraz legitymacjami w przypadku rozszerzeń dostarcza do KTP ZG PTTK w terminie 1 tygodnia po egzaminach.
 11. Po zakończeniu egzaminu sprawdzone testy należy zniszczyć.


                                                                 Komisja Turystyki Pieszej
                                                                 Przyjęto na posiedzeniu w Warszawie 9 kwietnia 2011 r.


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.