Regulamin w najbliższym czasie będzie nowelizowany.
Prosimy o nadsyłanie uwag, propozycji zmian.

REGULAMIN
MŁODZIEŻOWEGO PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

 1. Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej jest inicjatorem rozwoju krajoznawstwa i turystyki pieszej w swoim środowisku oraz łącznikiem tego środowiska z Oddziałową Komisją Turystyki Pieszej (OKTP).
 2. Uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej nadaje Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK (KTP) w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku przez Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej.
 3. Młodzieżowym Przodownikiem Turystyki Pieszej może zostać kandydat, który:
  • jest członkiem PTTK,
  • ukończył 16 lat i nie przekroczył 18 lat życia,
  • prowadzi działalność turystyczną w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym (SKKT), Młodzieżowym Klubie Turystycznym PTTK lub ZHP,
  • zdobył małą Odznakę Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu srebrnym,
  • ukończył kurs Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej,
 4. Kandydat na Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej winien zostać poddany sprawdzeniu wymaganych wiadomości z zakresu:
  • umiejętności organizowania i prowadzenia wycieczek,
  • znajomości krajoznawczej regionu, na który uzyskuje uprawnienia,
  • zagadnień ochrony przyrody i zabytków,
  • geografii i historii regionu,
  • zasad orientacji w terenie,
  • umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz wiedzy o szkodliwości nikotyny, alkoholu i narkotyków,
  • znajomości regulaminów turystyki pieszej i zasad zdobywania OTP.
 5. Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej posiada uprawnienia na region miejsca zamieszkania (miasto, powiat) oraz dwóch powiatów określonych w programie przez organizatora kursu i zatwierdzonych przez KTP ZG PTTK.
 6. Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej ma obowiązek inicjowania i organizowania działalności w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności:
  • organizowania i prowadzenia wycieczek,
  • propagowania zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków,
  • uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w środowisku szkolnym,
  • pełnienia powierzonych mu funkcji w imprezach,
  • doskonalenia wiedzy krajoznawczej i umiejętności turystycznych,
  • składania do OKTP informacji rocznych o swojej pracy do 28 lutego roku następnego.
 7. Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej ma prawo do:
  • udziału w zlotach i innych spotkaniach Młodzieżowych Przodowników Turystyki Pieszej,
  • noszenia odznaki (koloru zielonego) i używania pieczątki według wzoru ustalonego przez KTP ZG PTTK,
  • potwierdzania uczestnictwa w wycieczkach, w których sam bierze udział,
  • sprawdzania poprawności wpisów w książeczkach wycieczek pieszych oraz wstępnej weryfikacji punktów na "Siedmiomilowe Buty", OTP popularną oraz małą OTP w stopniu brązowym,
  • pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,
  • korzystania z uprawnień przewidzianych dla kadry PTTK.
 8. Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej w okresie swojej działalności powinien zdobyć małą OTP w stopniu złotym.
 9. Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej traci uprawnienia po ukończeniu 19 lat, o ile wcześniej nie spełnił warunków regulaminowych dla uzyskania uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK.
  Uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej przedłużane są corocznie przez OKTP.
 10. OKTP ma prawo cofnąć uprawnienia Młodzieżowemu Przodownikowi Turystyki Pieszej, który nie wykazuje się należytą aktywnością w realizowaniu obowiązków wymienionych w niniejszym regulaminie lub postępuje niezgodnie z Kartą Turysty oraz w przypadku utraty bądź rezygnacji z członkostwa w PTTK.
 11. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej obowiązany jest zawiadomić o tym OKTP. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować skreślenie z ewidencji Młodzieżowych Przodowników Turystyki Pieszej.
 12. Wszelkie decyzje OKTP w sprawie skreślenia z listy Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej podlegają zatwierdzeniu przez KTP ZG PTTK.
 13. W przypadku utworzenia międzyoddziałowych ogniw turystyki pieszej, przyjmują one uprawnienia przewidziane w regulaminie dla OKTP.
 14. Regulamin Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej ustala Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK i do niej należy ostateczna jego interpretacja.

  Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

  Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 137/XIV/2000
  Zarządu Głównego PTTK z dn. 17.06.2000

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.