REGULAMIN
PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przodownik Turystyki Pieszej PTTK (zwany dalej Przodownikiem TP) jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), inicjatorem rozwoju i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa.
 2. Przodowników TP mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK (KTP ZG PTTK) - na wniosek Oddziałowej, bądź Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej (Komisji TP) lub z własnej inicjatywy.
 3. KTP ZG PTTK mianuje Przodowników TP oraz rozszerza ich uprawnienia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia protokołu przez komisję egzaminacyjną. Za datę rozszerzenia uprawnień uważa się datę egzaminu.
 4. Ustala się następujące stopnie Przodowników TP:
  1) Młodzieżowy Przodownik TP,
  2) Przodownik TP III stopnia,
  3) Przodownik TP II stopnia,
  4) Przodownik TP I stopnia.
§2
MŁODZIEŻOWY PRZODOWNIK TP
 1. Młodzieżowym Przodownikiem TP może zostać kandydat, który łącznie spełnił następujące warunki:
  1) jest członkiem PTTK od co najmniej jednego roku,
  2) ukończył 15 lat i nie przekroczył 18. roku życia,
  3) prowadzi działalność turystyczną w PTTK,
  4) zdobył Odznakę Turystyki Pieszej (OTP) co najmniej w stopniu małym brązowym,
  5) ukończył kurs szkolenia ogólnego potwierdzony stosownym zaświadczeniem,
  6) poddany został sprawdzeniu wymaganych wiadomości zgodnie z punktem § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu i otrzymał ocenę pozytywną.
 2. Kandydata na Młodzieżowego Przodownika TP poddaje się sprawdzeniu wymaganych wiadomości z zakresu:
  1) znajomości regulaminu Przodownika TP i regulaminu OTP,
  2) umiejętności organizowania i prowadzenia wycieczek,
  3) zasad orientacji w terenie,
  4) znajomości krajoznawczej regionu, na który uzyskuje uprawnienia,
  5) zagadnień ochrony przyrody i zabytków, geografii i historii regionu,
  6) umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej.
 3. Młodzieżowy Przodownik TP posiada uprawnienia na region swojej działalności (swojego środowiska), w skład którego wchodzą trzy wybrane powiaty.
 4. Młodzieżowy Przodownik TP ma obowiązek inicjowania i organizowania działalności w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności:
  1) popularyzacji OTP,
  2) propagowania zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków,
  3) uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w środowisku szkolnym,
  4) pełnienia powierzonych mu funkcji w imprezach turystycznych,
  5) poszerzania wiedzy krajoznawczej i doskonalenia umiejętności turystycznych.
 5. Młodzieżowy Przodownik TP ma prawo do:
  1) noszenia odznaki Młodzieżowego Przodownika TP w kolorze zielonym,
  2) używania pieczątki Młodzieżowego Przodownika TP z numerem uprawnień,
  3) organizowania i prowadzenia wycieczek pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej uprawnienia kadry PTTK, nauczyciela lub instruktora harcerskiego,
  4) udziału w zlotach i innych spotkaniach Przodowników TP,
  5) potwierdzania uczestnictwa w wycieczkach, w których sam bierze udział,
  6) sprawdzania poprawności wpisów w książeczkach wycieczek pieszych oraz weryfikacji punktów do OTP w stopniu małym brązowym,
  7) pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,
  8) korzystania z uprawnień przewidzianych dla kadry PTTK.
 6. Po uzyskaniu pełnoletniości Młodzieżowy Przodownik TP może uzyskać uprawnienia Przodownika TP III stopnia spełniając konieczne warunki zgodnie z § 3 ust. 1.
 7. W razie niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania uprawnień Przodownika TP III stopnia Młodzieżowy Przodownik TP traci swoje uprawnienia po ukończeniu 19 lat.
 8. Uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej przedłużane są corocznie przez Komisje TP.

§ 3 PRZODOWNIK TP III STOPNIA
 1. Przodownikiem TP III stopnia zostaje kandydat, który łącznie spełnił następujące warunki:
  1) jest członkiem PTTK od co najmniej dwóch lat,
  2) ukończył 18 lat,
  3) uprawia turystykę pieszą i zdobył OTP co najmniej w stopniu małym srebrnym,
  4) ukończył kurs szkolenia ogólnego potwierdzony stosownym zaświadczeniem,
  5) poddany został sprawdzeniu wymaganych wiadomości zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu i otrzymał ocenę pozytywną.
 2. Kandydata na Przodownika TP III stopnia poddaje się sprawdzeniu wymaganych wiadomości, w tym dotyczących wybranego województwa:
  1) znajomości historii i statutu PTTK,
  2) znajomości regulaminu Przodownika TP i regulaminu OTP,
  3) umiejętności organizowania i prowadzenia zbiorowych wycieczek pieszych,
  4) zasad orientacji w terenie,
  5) zagadnień ochrony zabytków i przyrody,
  6) zagadnień geografii, etnografii i historii,
  7) zagadnień związanych z zagospodarowaniem turystycznym,
  8) umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej,
  9) zasad weryfikacji punktów na OTP.
 3. Przodownik III stopnia posiada uprawnienia tylko na jedno województwo.
§ 4
PRZODOWNIK TP II STOPNIA
 1. Przodownikiem TP II stopnia zostaje Przodownik TP III stopnia, który łącznie spełnił następujące warunki:
  1) przez okres co najmniej dwóch lat był czynnym Przodownikiem TP III stopnia,
  2) posiada OTP co najmniej w stopniu małym złotym,
  3) rozszerzył uprawnienia o jedno województwo.
 2. Do egzaminów na rozszerzenie uprawnień stosuje się wymogi określone § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu. Do egzaminu na rozszerzenie uprawnień można przystąpić po spełnieniu wymagań opisanych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2.
 3. W ciągu jednego roku kalendarzowego można rozszerzyć uprawnienia najwyżej na dwa województwa, ale w dwóch oddzielnych terminach.
§ 5
PRZODOWNIK TP I STOPNIA
 1. Przodownikiem TP I stopnia zostaje Przodownik TP II stopnia, który łącznie spełnił następujące warunki:
  1) działał czynnie jako Przodownik TP II stopnia przez co najmniej 7 lat,
  2) posiada dużą OTP.
  3) rozszerzył uprawnienia na wszystkie województwa,
 2. Do egzaminu na rozszerzenie uprawnień na szesnaste województwo można przystąpić dopiero po spełnieniu wymagań § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.
 3. Przodownik TP I stopnia otrzymuje stosowną adnotację w legitymacji Przodownika TP.
§ 6
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE PRZODOWNIKÓW TP III, II i I STOPNIA
 1. Przodownik TP ma obowiązek realizowania celów oraz uchwał organów PTTK przez inicjowanie i organizowanie działalności w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności:
  1) organizowanie i prowadzenie wycieczek pieszych,
  2) popularyzację zdobywania OTP,
  3) propagowanie zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków,
  4) uczestniczenie w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim środowisku (macierzystej Komisji TP, Kole lub Klubie),
  5) pełnienie powierzonych mu funkcji w imprezach turystyki pieszej,
  6) udział w akcjach szkoleniowych oraz udzielanie pomocy w ich organizacji i przeprowadzaniu,
  7) przestrzegania właściwego stosowania przez turystów zasad uprawiania turystyki i zdobywania OTP.
 2. Przodownik TP ma prawo do:
  1) udziału w zlotach i innych spotkaniach Przodowników TP,
  2) noszenia właściwej odznaki Przodownika TP (według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu):
      a) Przodownik TP III stopnia - niebieskiej,
      b) Przodownik TP II stopnia - żółtej,
      c) Przodownik TP I stopnia – białej.
  3) używania pieczątki Przodownika TP z numerem uprawnień,
  4) potwierdzania odbytych wycieczek na OTP w książeczce wycieczek pieszych,
  5) weryfikowania punktów na OTP, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
  6) pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,
  7) korzystania z uprawnień kadry PTTK zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Sprawdzenia wiadomości w celu uzyskania uprawnień Przodownika TP III stopnia i rozszerzenia uprawnień dokonuje komisja egzaminacyjna powołana przez KTP ZG PTTK zgodnie z następującymi zasadami:
  1) data egzaminu i dokumentacja dotycząca kandydatów (wypełnione i poświadczone wnioski) musi być dostarczona przez Komisję TP do KTP ZG PTTK co najmniej na cztery tygodnie przed jego terminem.
  2) w egzaminie uczestniczy wyznaczony przez KTP ZG PTTK jej przedstawiciel lub osoba przez nią upoważniona.
  3) podczas egzaminu kandydat musi przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do uzyskania uprawnień Przodownika TP lub ich rozszerzenia.
 4. Przodownik TP jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń przy odbywaniu wycieczek na OTP.
 5. Uprawnienia Przodownika TP III i II stopnia są ważne przez okres trzech lat, a Przodownika TP I stopnia przez okres pięciu lat. Przedłużenia uprawnień dokonują Komisje TP. Przodownikowi TP, który nie spełnia należycie obowiązków (zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu) Komisja TP może przedłużyć uprawnienia na jeden rok. Dalszy brak aktywności może być podstawą do złożenia przez Komisję TP wniosku do KTP ZG PTTK o skreślenie z listy Przodowników TP.
 6. Przodownik TP obowiązany jest powiadomić Komisję TP i KTP ZG PTTK o zmianie miejsca zamieszkania lub nazwiska. Niedopełnienie tego obowiązku może stanowić podstawę do skreślenia z listy Przodowników TP.
 7. W uzasadnionych przypadkach Komisja TP może zwolnić Przodownika TP na pewien okres od wykonywania obowiązków przodownickich.
 8. Przodownik TP w przypadkach rażącego lekceważenia lub długotrwałego niespełniania funkcji przodownickich, naruszania zasad kultury turystycznej lub ochrony środowiska, działania na szkodę PTTK, względnie utraty praw obywatelskich lub honorowych może zostać wezwany przez KTP ZG PTTK do złożenia wyjaśnień. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub uznania ich przez KTP ZG PTTK za niesatysfakcjonujące Przodownik TP może zostać pozbawiony uprawnień decyzją KTP ZG PTTK.
 9. Przodownik TP, jako członek kadry PTTK traci uprawnienia w przypadku utraty bądź rezygnacji z członkostwa PTTK. W razie przywrócenia członkostwa KTP ZG PTTK może na wniosek Komisji TP przywrócić uprawnienia Przodownika TP.
 10. Utrata bądź pozbawienie uprawnień Przodownika TP jest równoznaczne z utratą przyznanego tytułu Honorowego Przodownika TP.
§ 7 HONOROWY PRZODOWNIK TP
 1. Przodownikowi TP za długoletnią działalność i wybitne zasługi dla rozwoju turystyki pieszej KTP ZG PTTK może na wniosek Komisji TP lub z własnej inicjatywy nadać tytuł Honorowego Przodownika TP.
 2. Kandydat na Honorowego Przodownika TP winien mieć ukończone 50 lat i być czynnym Przodownikiem TP dowolnego stopnia przez co najmniej 20 lat.
 3. Wnioski o nadanie tytułu Honorowego Przodownika TP rozpatrywane są przez KTP ZG PTTK raz w roku. Wnioski przyjmowane są do 1 marca. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku KTP ZG PTTK powiadamia bezpośrednio kandydata oraz jego macierzysty oddział.
 4. Honorowy Przodownik TP jest zwolniony z obowiązku przedłużania uprawnień.
 5. Honorowi Przodownicy TP mają prawo noszenia odznaki Honorowego Przodownika TP w kolorze czerwonym. Uroczyste wręczenie odznaki Honorowego Przodownika TP powinno co do zasady odbywać się w czasie Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników TP.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku, gdy w Oddziale PTTK nie funkcjonuje Komisja Turystyki Pieszej, jej uprawnienia wymienione w niniejszym regulaminie przysługują Zarządowi Oddziału PTTK.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do KTP ZG PTTK.
 3. Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIX/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
 4. Traci moc Regulamin Przodownika TP PTTK zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 327/XVI/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku.Załącznik do regulaminu - W formacie PDF W formacie PDF
Uchwała ZG PTTK - W formacie PDF W formacie PDF
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.