RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

1. Wiadomości o województwie

10 godz.


1.1. Środowisko

2 godz.

Położenie, zasadnicze cechy fizjograficzne, sieć wodna, zalesienie, klimat. Tereny chronione, szczególne ciekawostki przyrodnicze. Tereny szczególnie nadające się do uprawiania turystyki.

1.2 Charakterystyka gospodarcza

1 godz.

Ludność, gęstość zaludnienia, główne miasta. Rolnictwo, przemysł, komunikacja, inne gałęzie gospodarki.

1.3 Historia województwa

3 godz.

Okresy historyczne, szczególne wydarzenia mające znaczenie w historii Polski, związki historyczne z sąsiadującymi regionami. Wybitni ludzie regionu, ich zasługi, miejsca pobytu, pamiątki po nich zwłaszcza na szlakach turystycznych. Miejsca martyrologii i inne pamiątki wydarzeń historycznych.

1.4 Kultura w województwie

2 godz.

Główne placówki oświatowe i kulturalne w województwie, muzea, izby regionalne, izby pamięci, cmentarze i inne. Zachowane obiekty archeologiczne, szczególnie cenne zespoły architektoniczne lub inne obiekty o znaczeniu krajowym i światowym. Style w architekturze, ochrona zabytków. Zachowane formy i obiekty kultury ludowej, w szczególności budownictwo, zdobnictwo, kultywowane obyczaje, istniejące zespoły pieśni i tańca, twórcy ludowi.

1.5 Zagospodarowanie turystyczne

2 godz.

Walory krajoznawcze, warunki uprawiania różnych dyscyplin turystyki i rekreacji. Szczególnie odwiedzane przez turystów miasta i ośrodki. Połączenia komunikacyjne. Baza turystyczna, noclegowa, gastronomiczna. Szlaki znakowane, ich szczególne walory krajoznawcze.


2. Zasady uprawiania turystyki

11 godz.


2.1 Przepisy prawne

1 godz.

Przepisy prawne państwowe i wojewódzkie w sprawie poruszania się w strefach nadgranicznych, chronionych, zagrożonych pożarami lub klęskami żywiołowymi. Zasady prowadzenia wycieczek szkolnych. Przepisy komunikacyjne w sprawach zniżek na przejazdy wycieczkowe i grupowe. Ubezpieczenia w turystyce. Prawna ochrona znakowanych szlaków turystycznych.

2.2 Zasady organizacji i metodyka imprez turystyki pieszej

4 godz.

Dostępność i walory turystyki pieszej. Rodzaje imprez pieszych, ich wielostronność, dostosowanie do wieku, sprawności i zainteresowaniach uczestników. Przygotowanie programowe, organizacyjne i finansowe imprez. Opracowanie preliminarza, dokumentacji i rozliczenia.
Elementy obrzędowe, obyczaje klubowe, kolekcjonerstwo turystyczne, konkursy na imprezach, formy wyróżnień, kroniki, gry, zabawy, zajęcia sprawnościowe, formy zakończenia imprez, spotkania z uczestnikami po imprezie.

2.3 System szlaków turystycznych

3 godz.

Znaczenie szlaków znakowanych, wybór terenów,  przez  które należy je prowadzić, założenia wytyczania szlaków rajdowych, międzynarodowych. Zasady znakowania, przepisy i organizacja znakowania oraz konserwacji szlaków – obowiązki kadry i ogniw PTTK w planowaniu, rozliczaniu dotacji na prace znakarskie i prowadzenie systematycznej opieki nad szlakami. Dokumentacja i ewidencja znakowanych szlaków turystycznych.

2.4 Znajomość statutu i regulaminów

3 godz.

Statut PTTK: struktura, rola i miejsce komisji turystyki pieszej. Regulamin Przodownika Turystyki Pieszej i Młodzieżowego PTP, obowiązki, odpowiedzialność, uprawnienia. Regulamin odznaki OTP, zasady zdobywania i przyznawania, działalność referatów weryfikacji. Odznaka krajoznawcza, odznaki regionalne i okolicznościowe.

Razem  21 godz.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.