REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ
"MIŁOŚNIK MODERNIZMU"
 


 1. Odznaka krajoznawcza PTTK "Miłośnik Modernizmu" i jej regulamin ustanowione zostały uchwałą nr 2 Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 16 stycznia 2020 roku w celu propagowania dziedzictwa modernistycznej architektury powstałej w pierwszej połowie XX wieku oraz zachęcania do systematycznego jej poznawania.
 2. Autorem regulaminu jest Jarosław Kaczmarczyk, zaś projektantem odznaki Tomasz Akacki.
 3. Odznaka jest jednostopniowa. Jej wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem jej zdobycia jest odbycie w dowolnej formie wycieczek krajoznawczych uwzględniających zwiedzenie przynajmniej 25 obiektów modernistycznych, w tym 20 obiektów wymienionych w "Wykazie założeń urbanistycznych i obiektów modernistycznych obowiązkowych do zwiedzenia" stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 lat.
 6. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 7. Dokumentowaniem zdobywania odznaki jest prowadzenie kroniki wycieczek krajoznawczych w dowolnej formie. Kronika powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów.
 8. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu lub podpis obecnego na wycieczce członka kadry programowej PTTK (np. przewodnik, przodownik, instruktor krajoznawstwa).
 9. Podstawą weryfikacji odznaki jest złożenie dokumentacji po opracowaniu zgodnie z regulaminem osobiście lub drogą pocztową na adres: Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia.
 10. Weryfikacji odznaki dokonuje Zespół Weryfikacyjny powołany przez Zarząd Oddziału PTTK Marynarki Wojennej spośród certyfikowanych przez miasto Gdynia przewodników turystycznych gdyńskiego modernizmu.
 11. Odznaki są odpłatne i można je nabywać po zweryfikowaniu w siedzibie Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni lub wysyłkowo załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony przy uwzględnieniu wagi przesyłki.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni. Wszelkie zapytania w sprawie odznaki przyjmowane są pod adresem mailowym: milosnikmodernizmu@wp.pl
 13. Regulamin odznaki został przyjęty uchwałą nr 83/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 07 lutego 2020 roku.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.