REGULAMIN
Odznaki Krajoznawczej PTTK
- "Szlakiem Pomników Historii Polski"
 

  I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Pomników Historii Polski”, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja zwiedzania zabytków nieruchomych o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju wpisanych na listę obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii Rzeczypospolitej Polskiej i zachęcanie do ich systematycznego poznawania.
 3. Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i złoty z diamentem. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 4. Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Referat Weryfikacyjny odznaki „Szlakiem Pomników Historii Polski” przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

  II WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI
 5. Odznakę może zdobywać każdy, także osoba niebędąca członkiem PTTK, po ukończeniu 7 roku życia.
 6. Odznakę można zdobywać przez cały rok, w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych i indywidualnych, w różnych dyscyplinach turystyki. Osiągnięte punkty mogą być zaliczone do innych odznak PTTK, zarówno turystycznych jak i krajoznawczych, jednakże pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (zeszytu potwierdzeń, kroniki itp.).
 7. Punkty przyznaje się wyłącznie za zwiedzanie obiektów wpisanych na listę Pomników Historii Prezydenta RP.
 8. Obiekt staje się obowiązkowy do zaliczenia na odznakę w stopniu złotym z diamentem po 2 latach od daty wpisania go na listę obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii Rzeczypospolitej Polskiej. Datą rozpoczęcia zdobywania odznaki w stopniu złotym z diamentem jest data zwiedzenia pierwszego obiektu na ten stopień.
 9. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów z listy. Wszystkie stopnie zdobywa się w dowolnym czasie, jednak nie więcej niż jeden stopień w jednym roku kalendarzowym.
 10. Obiekty zaliczane do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.
 11. Zestawienie liczby wymaganych obiektów na dany stopień odznaki przedstawia tabela:
  Stopień odznakipopularna brązowa srebrna złota złota z
  diamentem
  Wymagana ilość obiektów5 10 15 20 złota z
  Pozostałe obiekty
  z listy*
  * z uwzględnieniem zapisu punktu 8

  III. WERYFIKACJA
 12. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie prowadzona dokumentacja jednak dopuszcza się także formę kroniki rodzinnej. Forma dokumentacji jest dowolna (książeczka, kronika, skoroszyt). Musi jednak zawierać dane osobowe zdobywającego odznakę wraz z numerem telefonu kontaktowego, nazwy zwiedzanych obiektów, daty zwiedzenia oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu, wykonane przez zdobywającego zdjęcie, bilet wstępu lub poświadczenie zwiedzenia obiektu w formie pieczątki i podpisu członka kadry programowej PTTK).
 13. Dokumentację po opracowaniu według regulaminu należy złożyć lub przesłać na adres: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. Hallera 32, 86-300 Grudziądz
 14. Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście, w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, po uprzednim uzgodnieniu, lub odesłana na adres zdobywcy po wpłacie wyliczonej kwoty na konto Oddziału lub gdy ten załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (odpowiadający wadze przesyłki).

  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 15. Emblematy odznaki są odpłatne i można je nabywać w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu lub wysyłkowo dołączając ją do zweryfikowanej dokumentacji. Przy wysyłce emblematu ze zweryfikowaną dokumentacją zdobywca zobowiązany jest uwzględnić wagę emblematu przy zakupie znaczka na kopertę zwrotną.
 16. Przy weryfikacji każdego kolejnego stopnia odznaki po popularnej obowiązkowe jest dostarczenie wraz z dokumentacją „KARTY POTWIERDZEŃ ZWIEDZENIA OBIEKTÓW DO ODZNAKI SZLAKIEM POMNIKÓW HISTORII POLSKI”, którą zdobywca otrzymuje wraz z potwierdzeniem weryfikacji odznaki w stopniu popularnym. Dokumentacja na kolejne stopnie odznaki bez „KARTY POTWIERDZEŃ ZWIEDZENIA…” nie będzie weryfikowana.
 17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego odznaki „Szlakiem Pomników Historii Polski” przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
 18. Autorami Regulaminu są Kol. Kol. Tadeusz Ewertowski i Adam Hinz. Autorem wizerunku Odznaki jest Kol. Tomasz Simiński-Stanny.
 19. Regulamin został zatwierdzony uchwałą 37/IX/18(350) Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu z dnia 25.01.2018 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 20. Obowiązującą listę obiektów wpisanych na listę Pomników Historii Prezydenta RP znaleźć można między innymi na stronie: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-wpisane-na-liste-pomnikow-historii/Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.