REGULAMIN
Odznaki Krajoznawczej PTTK
- "100 - Lecia Powstania Wielkopolskiego"
 

  I Postanowienia ogólne.
 1. Krajoznawcza Odznaka PTTK "100 - Lecia Powstania Wielkopolskiego" została ustanowiona przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK w Poznaniu, uchwałą Zarządu WKO PTTK w dniu 7 października 2014 roku.
 2. Celem odznaki jest: rozbudzanie postaw patriotycznych w społeczeństwie, popularyzacja osób, miejsc i wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych, historii i zabytków Wielkopolski.
 3. Odznaka może być nadana z pominięciem warunków regulaminu, za szczególne zasługi w popularyzowaniu Powstania Wielkopolskiego. Jest to nadanie honorowe przyznane przez Kapitułę Odznaki Zarządu WKO PTTK w Poznaniu.

  II Warunki zdobywania odznaki:
 4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5 roku życia w dowolnym czasie.
 5. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych i zbiorowych. Wycieczki należy odbyć od 27.12.2014.
 6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
 7. Wymagana liczba obiektów (wykaz obiektów w załączniku):
  Obiekty Kategorie wieku
  5-21 lat powyżej 21 lat
  Muzea 1 2
  Tablice 2 4
  Pomniki 2 4
  Cmentarze i mogiła powstańców 2 4
  Obiekty wybrane przez zdobywającego
  (muzea, pomniki, tablice, cmentarze, mogiła)
  8 16
  RAZEM 15 30
 8. W przypadku gdy na cmentarzu znajduje się więcej jak jedna mogiła powstańcza, nie zalicza się ich jednostkowo a zbiorczo jako jeden obiekt – cmentarz.
 9. Obiekty zaliczane w poczet zdobywania Odznaki muszą znajdować się w minimum dwóch miejscowościach.

  III. Weryfikacja.
 10. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego (musi zawierać dane umożliwiające identyfikację zdobywającego). Kronika zawiera potwierdzenia zwiedzenia obiektów - pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczek szkolnych. W szczególnych przypadkach, wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie własnego opisu. Na końcu wpisów dotyczących odznaki, należy obowiązkowo sporządzić zestawienie zwiedzanych obiektów.
 11. Kronikę, o której mowa w pkt. 10 Regulaminu, stanowić może również lista odwiedzonych miejsc tworzona za pomocą aplikacji mobilnej "27 Grudnia" wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dostępnej w sklepach App Store, Sklep Play, Windows Phone Store, więcej informacji na stronie www.27grudnia.pl i w załączniku 2. Potwierdzeniem odwiedzonych miejsc będzie wówczas pisemne zaświadczenie wydane przez Departament Sportu i Turystyki UMWW. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie na pisemny wniosek ubiegającego się o odznakę. Wniosek złożyć można w wersji papierowej - na adres Departamentu Sportu i Turystyki UMWW (Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) lub elektronicznej - 27grudnia@umww.pl
 12. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu (60-773 Poznań, Stary Rynek 89/90, tel. 61 852 37 56, e-mail: oddzialpttk@bort.pl).
 13. Turyści spoza Poznania ubiegający się o przyznanie odznaki przesyłają kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Zarządu WKO PTTK w Poznaniu, załączając znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
 14. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kapituły Krajoznawczej Odznaki PTTK "100 - Lecia Powstania Wielkopolskiego".

załącznik - wykaz obiektów
załącznik - instrukcja obsługi aplikacji

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.