REGULAMIN
Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
"SZLAKIEM ALEKSANDRA JANOWSKIEGO"
 

Uchwała nr 112/97
Prezydium Zarządu Gównego PTTK z dnia 25.04.1997r. W sprawie zatwierdzenia odznaki turystycznej "Szlakiem Aleksandra Janowskiego"
Zgodnie z art. 9 pkt 7 statutu PTTK oraz z przypadającą w bieącym roku 90. rocznicą pierwszej wycieczki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Prezydium Zarządu Gównego PTTK na wniosek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK ustanawia odznakę turystyczną "Szlakiem Aleksandra Janowskiego". Prezydium ZG PTTK

1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 10 lat, niezależnie od uprawianej turystyki.

2. Odznaka jest jednostopniowa i zdobywanie jej nie podlega ograniczeniom czasowym.

3. Odznakę można zdobywać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (oraz na terenach historycznie z nią związanych).

4. Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie co najmniej pięciu wycieczek w dowolnej dyscyplinie turystycznej i uzyskanie 50 pkt. za zwiedzanie miejscowości wybranych z wykazu stanowiącego zaącznik nr 1 do regulaminu odznaki.

5. Ze względu na szczególny, symboliczny związek z postacią Aleksandra Janowskiego, premię w wysokości 20 pkt. przyznaje się za zwiedzenie ruin zamku w Ogrodzieńcu i za wycieczkę przez Kampinoski Park Narodowy do kamienia z tablicą pamiątkową we wsi Stara Dąbrowa.

6. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia terenowe.

7. Odznakę przyznają wszystkie ogniwa turystyki pieszej PTTK posiadające uprawnienia weryfikacji OTP.

8. Wycieczki odbyte przez ubiegających się o odznakę "Szlakiem Aleksandra Janowskiego", mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.

9. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.


Aneks do regulaminu odznaki turystyczno-krajoznawczej "Szlakiem Aleksandra Janowskiego"

1. W roku jubileuszowym stulecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK ustanawia drugi stopień odznaki turystyczno-krajoznawczej "Szlakiem Aleksandra Janowskiego".

2. Warunkiem zdobycia drugiego stopnia odznaki jest posiadanie pierwszego stopnia, odbycie kolejnych pięciu wycieczek w dowolnej dyscyplinie turystyki oraz zdobycie kolejnych 50 punktów za zwiedzanie miejscowości z załącznika do regulaminu.

3. Drugi stopień odznaki różni się od pierwszego czerwonym otokiem.

4. Ulega zmianie drugi punkt regulaminu i przyjmuje brzmienie: "Odznaka jest dwustopniowa i zdobywanie jej nie podlega ograniczeniom czasowym".

Jednocześnie Komisja Turystyki Pieszej podejmuje uchwałę o przyznaniu tego stopnia odznaki Członkom Honorowym PTTK.

Warszawa 13 stycznia 2006 r.

Wykaz miejscowości punktowanych do regulaminu odznaki "Szlakiem Aleksandra Janowskiego"

Dystrybucją Odznaki zajmuje się Oddział PTTK w Szamotułach adres:
Rynek 35, 64-500 Szamotuły, tel. (0-61) 292-16-38.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.