REGULAMIN
Odznaki Przyrodniczo-Krajoznawczej
"Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli"
 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Przyrodniczo-Krajoznawcza ustanowiona została przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie oraz Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTTK w ramach realizacji projektu pt. IV Ekologiczny Festyn Rodzinny "Radew – energia życia" Niedalino 2012 dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja walorów przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych obszaru Natura 2000 doliny Radwi, Chocieli i Chotli oraz zwrócenie uwagi na ochronę środowiska.
 3. Odznaka Przyrodniczo-Krajoznawcza "Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli" posiada jeden stopień.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 5 rok życia.
 2. Odznakę można zdobyć indywidualnie lub grupowo.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznokrajoznawczymi.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Każdy ubiegający się o odznakę musi zdobyć 15 obiektów i wydarzeń.
 6. Ubiegający się o odznakę zobowiązany jest do:
  a) samodzielnego prowadzenia kroniki (dzienniczka), w której zawarte zostaną następujące dane:
      - dane osobowe ubiegającego się o odznakę: nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania,
      - nazwa i data zwiedzanego obiektu lub wydarzenia,
      - podanie lokalizacji zwiedzanego obiektu lub wydarzenia,
      - krótki opis zwiedzanego obiektu lub wydarzenia,
  b) zwiedzenia obiektu lub udziału w wydarzeniu może być potwierdzone alternatywnie w zależności od sytuacji:
      - pieczęcią i podpisem przedstawiciela organizatora wyprawy, imprezy lub akcji i/lub
      - fotografią/fotografiami obiektu, w miarę możliwości z osobą ubiegającą się o odznakę (materiał fotograficzny do weryfikacji może być dostarczony w formie papierowej lub elektronicznej, która powinna być odpowiednio opisana).
  c) dopuszcza się przedstawienie do weryfikacji elektronicznej wersji kroniki.
 7. Odznaka zostanie przyznana w przeciągu 1 miesiąca od daty złożenia kroniki.

III. Weryfikacja

 1. Weryfikacja odznaki prowadzona jest na podstawie przedłożonej kroniki.
 2. Kronikę należy przesłać do Zespołu Weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej na adres: Komisja Krajoznawcza, Oddział Koszaliński PTTK, ul. Dworcowej 4/4, 75-201 Koszalin.
 3. Do przesyłki należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem pocztowym na list polecony.
 4. Zweryfikowana kronika wraz z załączoną legitymacją uprawnia do nabycia i noszenia odznaki.
 5. Pierwsze 300 osób otrzyma odznakę bezpłatnie. Kolejne osoby pokrywają koszty odznaki.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTTK przy udziale przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Uchwałą nr 8/2012 i wchodzi w życie z dniem 13.12.2012 r .
 2. Zespół Weryfikacyjny Odznaki Komisji Krajoznawczej może przyznać odznakę z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz przyrody, turystyki i krajoznawstwa.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz Zarządu Oddziału Koszalińskiego PTTK.

Załączniki:

 1. Kanon przyrodniczy obiektów i wydarzeń do zdobycia odznaki "Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.

Lp. Obiekty i wydarzenia
1 Źródliskowe dopływy jeziora Kwiecko – do wyboru:
- rzeka Łęczna,
- rzeka Debrzyca,
- jezioro Szczawno koło Zarzewia.
2 Punkt widokowy, obok kanału, na jezioro Kwiecko i elektrownię szczytowo-pompową w Żydowie.
3 Początek rzeki Radwi w Żydowie.
4 Jedno z niżej wymienionych jezior lobeliowych:
- jezioro Karpiowskie,
- jezioro Morskie Oko,
- jezioro Czerwone.
5 Łąki pełnikowe w Bobolicach, znajdujące się w zespole przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina rzeki Chociel".
6 Dolina Chocieli w okolicach Ubiedrza (wzniesienia morenowe).
7 Jezioro Niecemino.
8 Park Leśnika im. Jana Łobodźca w Osetnie.
9 Jedno ze sztucznych zbiorników zaporowych na rzece Radwi położone w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Radwi":
- Jezioro Rosnowskie z elektrownią wodną w Rosnowie,
- Jezioro Hajka z elektrownią wodną w Niedalinie.
10 Przemierzenie na odcinku ok. 10 km szlaku pieszego Doliny Radwi im. Tadeusza Brzezińskiego w obszarze doliny Radwi.
11 Przemierzenie na odcinku ok. 10 km szlaku rowerowego Pełnika Europejskiego.
12 Przemierzenie na odcinku ok. 10 km Szlaku Pałaców na trasie Mostowo – Parsowo.
13 Odbycie na odcinku ok. 10 km spływu kajakowego na wybranej rzece:
- Radwi,
- Chocieli,
- Chotli.
14 Rzeka Chotla w okolicach Bukówka.
15 Odcinek rzeki Chotli przy ujściu do Radwi.
16 Ujście rzeki Radwi do Parsęty w Karlinie.
17 Zaobserwowanie i utrwalenie aparatem fotograficznym lub kamerą określonego gatunku roślin i zwierząt, występującego na obszarze Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.
18 Udział w Ekologicznym Festynie Rodzinnym "Radew – energia życia" lub w imprezach towarzyszących projektowi, np. organizowanych przez PTTK.
19 Udział w Regionalnej Akcji "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie lub przez inne podmioty na terenie Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.