Regulamin
Odznaki "Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce"

§ 1
Odznaka turystyczna „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” została ustanowiona przez ZO PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie uchwał± nr 8/09/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. Celem zdobywania odznaki jest:
- rozbudzenie wiedzy historycznej o Polsce XX wieku,
- zachęcenie uczestników do poznawania miejsc Pamięci Narodowej zwi±zanymi z I Wojn± ¦wiatow±,
- propagowanie czynu Legionowego.

§ 2
Odznaka „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” jest Odznak± jednostopniow±.

§ 3
O uzyskanie odznaki „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” może ubiegać się każdy kto ukończył 10 rok życia i spełni warunki wymagane niniejszym Regulaminem.

§ 4
Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” można uzyskać przez odbycie pieszo, rowerem lub innym ¶rodkiem komunikacji odpowiedniej ilo¶ci wycieczek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

§ 5
Odznaka „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” może być zweryfikowana pod następuj±cymi warunkami: ubiegaj±cy się o jej zweryfikowanie powinien wypełnić oddzieln± ksi±żeczkę „Szlakami Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika lub przodownika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, instruktora krajoznawstwa, ZHP lub piecz±tk± dowolnej instytucji zawieraj±cej nazwę miejscowo¶ci na odbytej trasie wycieczki. W razie braku możliwo¶ci potwierdzenia na trasie należy udokumentować pobyt: szkicem, fotografi± lub opisem.

§ 6
Celem zdobycia odznaki „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” należy zwiedzić co najmniej 15 obiektów z listy obiektów na szlaku (w zał±czniku wykaz obiektów).

§ 7
Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” można zdobywać
równocze¶nie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

§ 8
Wypełnion± ksi±żeczkę weryfikuje Zarz±d Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie za po¶rednictwem Referatu Turystyki Kwalifikowanej.

§ 9
Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” można zdobywać na terenie województwa małopolskiego.

§ 10
Interpretacja wymagań niniejszego Regulaminu należy do ZO PTTK w Tarnowie. Odznakę „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” można nabyć tylko w biurze Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” na podstawie zweryfikowanej ksi±żeczki.

§ 11
Integraln± czę¶ci± niniejszego regulaminu jest wykaz obiektów na „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce” Zarz±d Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” ul. Żydowska 20, 33-100 Tarnów, tel/fax 14/622 22 00


Lista obiektów na „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny ¦wiatowej w Małopolsce”
1) Tarnów–pierwsze miasto niepodległe:
- Pomnik Nieznanego Żołnierza,
- siedziba garnizonu austriackiego,
- siedziba garnizonu rosyjskiego,
- koszary,
- szpital wojskowy,
- szlak cmentarzy I wojny ¶wiatowej.
2) Zakliczyn – cmentarz wojenny nr 293.
3) Lubinka – D±brówka Szczepanowska: kompleks trzech cmentarzy wojennych nr 191, 192 i 193.
4) Łowczówek – cmentarz wojenny legionistów nr 171.
5) Bogoniowice – cmentarz wojenny nr 138.
6) Staszkówka – cmentarz wojenny nr 118.
7) Łużna – wzgórze Pustki: cmentarze wojenne nr 123 i 122.
8) Gorlice – Góra Cmentarna: cmentarz wojenny nr 91.
9) Gorlice – Muzeum PTTK, ul. W±ska 7.
10) Małastów – cmentarz wojenny nr 60 na Przełęczy Małastowskiej.
11) Nowy S±cz:
- cmentarz komunalny
- kwatera wojskowa, cmentarz nr 350,
- cmentarz komunalny - kwatera legionistów,
- D±b Wolno¶ci – planty – posadzony w 1918 r. jako symbol odzyskania wolno¶ci.
12) Marcinkowice:
- cmentarz wojenny nr 352,
- dwór, w którym w 1914 r. przebywał J. Piłsudski.
13)Wzgórze Jabłoniec, cmentarz nr 368 – Limanowa.
14) Limanowa:
- kwatera na cmentarzu komunalnym – cmentarz nr 366,
- dom, gdzie mieszkał Piłsudski, ul. M.B. Bolesnej.
15) Przełęcz Rydza - ¦migłego (Chyszówki) – Chyszówki.
16) Kamionka Mała – cmentarz nr 357.
17) Muchówka – Leszczyna – cmentarz nr 308.
18) Wieliczka – kwatera wojskowa nr 381 na cmentarzu komunalnym.
19) Wzgórze Kaim – obelisk – Kraków.


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarz±du Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.