REGULAMIN
ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
"SZLAKAMI BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r"
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Odznaki Krajoznawczej PTTK "Szlakami Bitwy Warszawskiej 1920r." jest propago-wanie wiedzy o jednej z największych bitew w dziejach świata rozegranej w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku. Bitwy o dużym znaczeniu dla Europy i Polski, która w ten sposób uchroniła swą niepodległość.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznaka jest kontynuacją odznaki okolicznościowej ustanowionej w 70 rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku funkcjonującej w latach 1990-1997.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI.

 1. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie minimum 10 obiektów - miejsc pamięci narodowej związanych z obroną Warszawy oraz działaniami frontowymi I przyfrontowymi w 1920 roku głównie na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego I lubelskiego.
 2. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia podczas dowolnego rodzaju wycieczek turystycznych i krajoznawczych.
 3. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.
 4. Obiekty, które należy zwiedzić podane są w publikacji:
  Andrzej Kowalski: Miejsca pamięci związane z Bitwą Warszawską 1920r. "Niepodległość i Pamięć" nr 2/3 (r.II). Wyd. Muzeum Niepodległości w Warszawie. Warszawa 1995. ss.119-186. Adres redakcji: 00-240 Warszawa, al.Solidarności 62.
  Do punktów na odznakę zaliczane będą także obiekty odnalezione na obszarze całej Polski, a nie ujęte w wymienionej publikacji pod warunkiem ich opisania.
 5. Równoważne zaliczeniem jednego obiektu jest odwiedzenie muzeum (działu) poświęconego Bitwie Warszawskiej, udziału w imprezie zorganizowanej w rocznicę bitwy, a także przebycie szlaku pieszego o długości minimum 5 km po terenach związanych z przebiegiem bitwy oraz własne inicjatywy związane tematycznie z bitwą jak zorganizowanie imprezy turystycznej, wystawy, publikacje.

III. WERYFIKACJA.

 1. Podstawą weryfikacji jest "Kronika wycieczek" prowadzona w dowolnej formie według uznania zdobywającego. Do tego celu mogą być także wykorzystane książeczki wycieczek turystyki kwalifikowanej. W kronice winny znajdować się: dane osobiste zdobywającego odznakę, data wycieczki, nazwy miejscowaści z podaniem obiektu i potwierdzenia w formie pieczątki, biletu wstępu, podpisu osób uprawnionych (przewodnika, przodownika, instruktora lub kierownika wycieczek szkolnych). Wystarczającym potwierdzeniem jest również wykonanie własnego opisu dla każdego zwiedzanego obiektu, zdjęcia, rysunku.
 2. Kronika wycieczek stanowi własność zdobywającego.
 3. Celem zweryfikowania odznaki należy "kronikę wycieczek" złożyć w Oddziale PTTK Warsza-wa Praga Południe im. Zygmunta Glogera. Osoby przesyłające "kronikę wycieczek" drogą pocztową winny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem pocztowym.
 4. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin Odznaki Krajoznawczej "Szlakami Bitwy Warszawskiej 1920r." ustanowił Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im.Zygmunta Glogera na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Oddziału może nadać odznakę honorowo z pominięciem wymogów regulaminu.
 3. Interpretacja regulaminu należy do Referatu Werefikacyjnego odznakę.
 4. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 9 września 1998 roku.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.