REGULAMIN ZNAKARZA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK§ 1. Znakarz szlaków turystycznych jest członkiem kadry programowej PTTK powołanym do prowadzenia prac związanych z wytyczaniem i utrzymywaniem znakowanych szlaków turystycznych PTTK.

§ 2. Znakarz musi być członkiem PTTK i posiadać aktualne uprawnienia nadawane i prolongowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 3. Wyróżnia się znakarzy szlaków pieszych górskich i nizinnych, narciarskich, rowerowych, jeździeckich i kajakowych. Znakarze szlaków pieszych (górskich i nizinnych) posiadają również uprawnienia do znakowania ścieżek spacerowych, przyrodniczych i dydaktycznych.

§ 4.1. Uprawnienia znakarza nadają odpowiednie komisje ZG PTTK dla właściwych rodzajów szlaków.
      2. Uprawnienia znakarza są ważne 2 lata, po tym okresie następuje weryfikacja i przedłużenie uprawnień przez odpowiednie komisje ZG lub na podstawie ich delegacji przez komisje oddziałowe.
      3. Pozbawienia uprawnień dla poszczególnych rodzajów szlaków dokonują odpowiednie komisje ZG PTTK.
      4. Znakarz wykonujący prace na szlakach różnych rodzajów musi posiadać dla każdego z nich uprawnienia specjalistyczne.

§ 5. Znakarzem może zostać kandydat, który:
 1. ukończył 18 lat,
 2. posiada odznakę turystyki kwalifikowanej (stopień odznaki określa odpowiednia komisja ZG)
  Znakarz Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK powinien posiadać małą Odznakę Turystyki Pieszej w stopniu srebrnym
 3. wykazuje się szczegółową znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień,
 4. ukończył szkolenie ogólne oraz szkolenie specjalistyczne, zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym z wynikiem pozytywnym. Szkolenie ogólne dotyczy wszystkich kandydatów na znakarzy, natomiast szkolenie specjalistyczne związane jest z przewidywanym rodzajem znakowanych szlaków. Szkolenie ogólne obejmuje obowiązujące aktualnie przepisy prawne, organizację prac znakarskich w PTTK, zasady projektowania szlaków, ogólne informacje o rodzajach szlaków i ich oznakowaniu, zasady odbioru, rozliczania i dokumentowania szlaków i prac znakarskich. Szkolenie specjalistyczne obejmuje specyfikę i metodykę znakowania określonego rodzaju szlaków.
 5. andydat na znakarza zdaje egzamin z zakresu szkolenia ogólnego i wybranego zakresu (rodzaju szlaku) szkolenia specjalistycznego.
 6. w przypadku poszerzania uprawnień na inne rodzaje szlaków, znakarz zdaje tylko odpowiednią część specjalistyczną.
 7. kandydat może uzyskać uprawnienia znakarza bez konieczności odbycia szkolenia ogólnego lub specjalistycznego o ile udokumentuje minimum 2-letni staż znakarski (pomocnika znakarza) i zda z wynikiem pozytywnym egzamin, ,
 8. kandydat, który nie ukończył 18 lat lub nie ukończył szkolenia może pełnić funkcję pomocnika znakarza przy uprawnionym znakarzu i uzyskać pełne uprawnienia w trybie określonym w punkcie g,
 9. pomocnik znakarza może wykonywać w terenie prace znakarskie, nie może natomiast dokonywać odbiorów i rozliczania prac znakarskich oraz podpisywać dokumentacji szlaków.
§ 6. Znakarz ma obowiązek:
 1. terminowego wykonywania i rozliczania zleconych prac znakarskich
 2. przestrzeganie przy znakowaniu zasad i postanowień "Instrukcji znakowania szlaków turystycznych" opracowanej przez PTTK,
 3. dbania o najwyższą jakość wykonawstwa i zgodność technologii z wymogami "Instrukcji",
 4. inicjowanie prac związanych z wytyczaniem i korektą sieci znakowanych szlaków turystycznych PTTK,
 5. sprawowania opieki nad przydzielonym szlakiem,
 6. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji,
 7. brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym macierzystej jednostki PTTK.
§ 7. Znakarz ma prawo:
 1. przedstawiania propozycji korekty w sieci znakowanych szlaków turystycznych PTTK,
 2. otrzymywania wynagrodzenia za wykonane prace znakarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. posługiwania się legitymacją znakarza i noszenia odznaki znakarza.
§ 8. Znakarz może za wiedzą i w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie oddziałem PTTK wykonywać prace znakarskie na rzecz innych instytucji lub organizacji pod warunkiem ich zgodności ze standardami i instrukcją opracowaną przez PTTK.

§ 9. 1. Komisje egzaminacyjne są powoływane przez odpowiednie komisje ZG PTTK z własnej inicjatywy lub na wniosek oddziałowych komisji.
      2.1. PTTK może ustanowić stopień instruktora znakowania. Instruktorzy będą mianowani z grona najbardziej doświadczonych i odpowiedzialnych znakarzy. Instruktorzy będą uprawnieni do szkolenia i egzaminowania kandydatów na znakarzy oraz znakarzy, a także weryfikacji ich uprawnień.
      2.2.Rejestry znakarzy prowadzą odpowiednie komisje ZG PTTK.
      3. Uprawnienia znakarza mogą zostać cofnięte w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, szczególnie nie przestrzegania wymaganych terminów, niewłaściwej jakości pracy, nieprawidłowości w rozliczeniach lub działania na szkodę PTTK poprzez podejmowanie bez wiedzy i uzgodnienia z Towarzystwem prac znakarskich na rzecz innych podmiotów.

§ 10. Dotychczasowe uprawnienia znakarza zachowują swoją ważność.

§ 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK


                              ZARZĄD GŁÓWNY PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.