Uchwała Nr 287/XVI/2008
z dnia 25 października 2008 r.
w sprawie regulaminu znakarza szlaków turystycznych PTTKNa podstawie art. 9 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 28 ust. 1 pkt.3 Statutu Polskiego Towa-rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarząd Główny:
  1. Uchwala "Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
  2. Zobowiązuje właściwe komisje Zarządu Głównego PTTK do opracowania w terminie do 31 grudnia 2008 r. i przedłożenia Zarządowi Głównemu szczegółowych wymogów oraz ramowego zakresu szkolenia znakarzy PTTK konkretnej specjalności,
  3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza kol. Markowi Staffie - wiceprezesowi ZG PTTK,
  4. Tracą ważność dotychczas obowiązujące regulaminy znakarzy,
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK

Regulamin znakarza


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.